Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är installerad i elanläggning i er lägenhet

Underhåll
Jordfelsbrytaren ska funktionsprovas varje 6:e månad. Provning utförs genom intryckning av testknappen och jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut. OBS det blir spänningslöst, all el i hela lägenheten bryts bort (datorer utan batteri etc. slås av).

Felsökning
Rekommendationer vid utlöst jordfelsbrytare. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning eller tillfälligt fel.

Om jordfelsbrytaren löser ut med jämna mellanrum bör fackman kontaktas för kontroll av anläggningen.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Slå ifrån samtliga automatsäkringar i den aktuella elcentralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en automatsäkring i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den grupp som sist återställdes.

Om jordfelsbrytaren löser ut innan några automatsäkringar har återställts finns felet troligtvis i eller före elcentralen. Kontakta fackman!

Om felet är lokaliserat till en bestämd grupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna och lamputtagsanslutna apparater som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren på nytt löser ut finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Kontakta fackman för kontroll och åtgärd! Om jordfelsbrytaren ej löser ut efter utdrag av stickproppar, anslut en apparat i taget till dess att jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Kontakta fackman för kontroll och reparation!