Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Referat HSB Skånes stämma 2022

20 maj 2022 Torsdagen 19 maj genomfördes HSB Skånes ordinarie föreningsstämma, för första gången på tre år genom ett fysiskt möte. Stämman ägde rum i HSB Skånes visningsstudio i Lund med deltagande fullmäktige från hela HSB Skånes region.

Ann-Charlotte Hjelm, styrelsens ordförande, öppnade stämman och hälsade alla välkomna till den första fysiska stämman på tre år. Därefter presenterade Christoffer Stenström, valberedningens ordförande, den föreslagna stämmoordföranden Bengt Skånhamre som också valdes att leda stämman.

Ann Irebo, vd för HSB Skåne, föredrog om verksamheten 2021 och konstaterade att vi befinner oss i en orolig tid med en snabbt föränderlig omvärld. Ann berättade också om att HSB Skåne tillfört nyproducerade bostadsrätter i såväl Lund som Ystad samt nyproducerade hyresrätter i Lund. Vidare berättade Ann om den uppmärksamhet som HSB Skånes Copartment har fått under året och om de sociala aktiviteter som äntligen varit möjliga att genomföra, som sommarkollo, mogenkollo och Barngalan. Även den lokala förankringen som HSB Skåne är måna om att bibehålla pratade Ann om, samt lyfte upp frågan till ägarna om vad de själva anser vara viktigt när det kommer till den lokala förankringen.

Till sist avslutade Ann sitt föredragande med att gratulera de 25 bostadsrättsföreningar som utsetts till mottagare av Hållbarhetsbidraget 2021. Det arbete som de enskilda bostadsrättsföreningarna lägger ner i omställningsarbetet mot en mer hållbar framtid ger en stor positiv påverkan på samhället. HSB har skärpt till sina klimatmål och kommer även att inkludera HSB-bostadsrättsföreningarna i klimatmålen framöver.

HSB Skånes ekonomichef Anna-Lena Nagelius gick igenom årsredovisningen 2021 och koncernredovisningen.

Såväl ansvarig revisor, Pär Hammensjö, som föreningsgranskaren Kjell Birgersson, presenterade kort respektive arbetsprocess för revisorn och föreningsgranskarna.

De punkter som var föremål för röstning bifölls av stämman som även beslutade om fastställande av resultat och balansräkning, resultatdisposition samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd.

Samtliga inkomna motioner fick bifall för styrelsens förslag till beslut. Styrelsen redovisade även om bonussystem enligt stämmobeslut från 2020-06-25 och om inkomstkrav vid upplåtelse av bostadshyresrätter, enligt stämmobeslut 2021-05-20.

Ann-Charlotte Hjelm valdes till styrelseordförande för HSB Skåne fram till ordinarie föreningsstämma 2024. Per-Olof Norén, Åke Olson och Sven Tufvesson valdes alla tre om som ledamöter fram till ordinarie stämma 2024.

Kjell Birgersson och André Håkansson fick fortsatt förtroende som föreningsgranskare. Ebba Planting valdes in i valberedningen på två år och stämman avslutades med en avtackning av avgående valberedaren Ann-Christin Piledahl som efter två år i valberedningen valt att avsluta sitt uppdrag.

Protokollet kommer, så snart det är färdigställt, att finnas att läsa i sin helhet på hsb.se/skane/foreningsstamma