Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så sparar ni bäst för föreningens framtida behov

22 februari 2023 Beroende på hur man har prioriterat och investerat i en bostadsrättsförening kan olika delar i fastigheten klara sig utan större översikt en längre eller en kortare tid, men ingenting håller för evigt. Det finns mycket i en fastighet som behöver regelbundet underhåll och flera större investeringar som föreningen måste göra förr eller senare. Kanske är det ett stambyte som måste göras och kanske är det en innergård som behöver fräschas upp. För att föreningen ska stå redo är det därför viktigt att man sparar undan för just dessa behov.

HSB Stockholm har under en längre tid arbetat med att göra ekonomin i bostadsrättsföreningar lättare att förstå för såväl styrelser som medlemmar och övriga intressenter. En del i detta arbete handlar om nyckeltalen Sparande och Underhållsbehov. Dessa nyckeltal kan användas som hjälpmedel för att styra ekonomin och sätta rätt avgiftsnivåer över tid.

Det handlar sammanfattningsvis om att en förening ska ha ett överskott (Sparande) i den löpande ekonomin (Årets resultat rensat för avskrivningar och planerat underhåll) som motsvarar den genomsnittliga kostnaden för alla planerade underhåll och investeringar över 50 års tid. För att veta mer exakt hur mycket man ska spara behöver man en komplett Underhållsplan som innehåller alla stora investeringar över 50 års tid.

Avsättning till yttre fond kan ersättas med sparande

Just Underhållsplanen har varit något av ett sorgebarn för hela branschen då de ofta ser olika ut och ofta saknar stora komponenter. För att förändra detta har HSB Stockholm under andra halvan av 2022 lanserat en helt ny tjänst – Fastighetsanalys & Underhållsplanering. Syftet är att kvalitetssäkra underhållsplanen och låta specialister på byggnadsbesiktning löpande förvalta planen. Genom detta kan vi erbjuda en underhållsplan som är kvalitetssäkrad över tid och som också ger ett korrekt nyckeltal för Underhållsbehov, dvs det som en bostadsrättsförening ska spara till varje år.

Nu kommer ytterligare ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningar att styra sin ekonomi på detta både enklare och bättre sätt. I HSBs nya normalstadgar erbjuds nu en möjlighet att ersätta den krångliga och ofta felaktiga avsättningen till yttre fond med Sparande och Underhållsbehov.

1K2A7296.jpg

Vad behöver min förening göra för att kunna anta denna nya skrivelse?

HSB Stockholm har redan alla bitar på plats för att kunna erbjuda ett förvaltningsstöd i denna anpassning. Sparande redovisas både i budget- och bokslutsarbetet och genom den nya tjänsten Fastighetsanalys- & Underhållsplanering kan vi erbjuda en kvalitetssäkrad Underhållsplan över 50 år som därmed ger det andra nyckeltalet, Underhållsbehov/kvm.

Om er förening vill veta mer om hur ni kan börja arbeta med en kvalitetssäkrad Underhållsplan kan ni vända er till Johan Lindén, chef för Strategisk Förvaltning på HSB Stockholm, där man bland annat ansvarar för alla de analystjänster som HSB Stockholm erbjuder sina kunder.

För mer detaljerad information om stadgeändringarna pratade vi med Niklas Widebeck på HSB Riksförbund. Läs intervjun här nedanför.

200618_4_1806_PRINT.jpg.jyfQtv_KMXdhW3FjgBkA.p0gEyUd9Ku.jpg

Så kan bostadsrättsföreningen spara för sina behov i stället för avsättningar till yttre fond

I samband med att HSB i slutet av 2022 tog fram nya normalstadgar för bostadsrättsföreningar så togs det även fram möjlighet till en särskild anpassning av dessa, för att kunna gå ifrån yttre fond. Anpassningen är till för de bostadsrättsföreningar som önskar styra ekonomin och dess redovisning mot just mer sparande och underhållsbehov. Den här lösningen är inte standard i nya stadgar, utan föreningen måste be om en speciell anpassning.

För att kunna göra anpassningen måste föreningen få på plats en 50-årig investerings- och underhållsplan och denna måste redovisas till medlemmarna årligen i samband med den ordinarie föreningsstämman och när årsredovisningen presenteras. Det måste redovisas när planen är uppdaterad och vad det genomsnittliga beloppet som behöver uppnås är.

– Om föreningen väljer att arbeta på det här sättet kan det befintliga nyckeltalet ”Sparande” sättas i relation till Investeringsbehovsnyckeltalet. Det här skapar en snabb och lättförståelig indikation för intressenterna på om sparandet täcker investeringsbehovet, säger Niklas Widebeck, som arbetar med utredning och analys på HSB Riksförbund. Styrelsen kan då också svara på om man avser att höja årsavgifterna eller om man kommer finansiera behoven med helt eller delvis nya lån.

Utöver detta får föreningen också alla de fördelar som finns med att en styrelse arbetar med långsiktiga beslutsunderlag. Till exempel kan en långsiktig investerings- och underhållsplan som läggs in i ekonomiska flerårsprognoser skapa tidig klarhet i frågor som investeringsupphandlingar och även vilken framförhållning valberedningen behöver ha när det behövs mer hjälp eller kompetens i styrelsearbetet. Föreningen får även mer säkra omsättningar av lån, med avseende på när det är lämpligt att amortera respektive kan behövas större upplåning och olika löptider med mera. Men den kanske viktigaste effekten är att det blir lättare att prognosticera och sedan lägga en årsavgiftsstrategi. Det gör att föreningen kan klara sina framtida behov på ett jämnt och ansvarsfullt sätt, även i tider av förändringar och ekonomisk oro.

Hur kan HSB ta bort Yttre fond för vissa föreningar? Är det inte lag på att föreningen ska ha Yttre fond?

– Det är inte lag på yttre fond men däremot skall det av stadgarna framgå att ”grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus” finns på plats, säger Niklas. Därefter har det vuxit fram en redovisningsmässig normgivning på hur redovisning av yttre fond ska gå till via bokföringsnämnden. Denna normgivning, som i och för sig haft ett gott uppsåt, har dock väldigt många haft svårt att förstå och många gånger till och med missuppfattat som att föreningen har avsatta medel eller att det finns en underhållsplan, som dock aldrig visas. Om HSB reglerar hur sparande för framtida investeringar och underhåll ska redovisas via stadgar på ett annat mer transparent sätt, om än något mer krävande, så behövs ingen yttre fond. Den ersätts i stället med ett tydligt och klart redovisande av just sparande och investeringsbehov. Finns ingen yttre fond så behöver man givetvis inte redovisa enligt denna normgivning heller. Här är det viktigt att beakta att just alternativsättet att redovisa blir lika bra eller bättre än dagens hantering via yttre fond, så att inte redovisningarna blir sämre och lämnar framtida medlemmar med stora problem kring hur underhåll ska finansieras när de väl behövs. HSBs sätt att göra detta ligger helt i linje med att stödja styrelser och medlemmar att förstå de ekonomiska sambanden och förbereda föreningen på den framtid de står inför, så att bra beslut fattas kring detta.

För vilka bostadsrättsföreningar passar detta?

–  På sikt hoppas vi på att alla föreningar tar sig mot denna ekonomistyrning men kortsiktigt så passar det för de föreningar som redan har en systematik kring en 50-årig underhålls- och investeringsplan på plats eller tror sig hinna få det plats innan nästa årsredovisning ska göras, fortsätter Niklas. Det ska också finnas en vilja att arbeta proaktivt med föreningens förvaltning, ekonomi och kommunikation kring detta gentemot medlemmarna. Om det inte finns en uppdaterad underhålls- och investeringsplan för 50 år så kan man välja att införa dessa stadgeanpassningar i ett senare skede och loppet behöver därför inte vara kört, så att säga. Ett framtida obligatoriskt krav från bokföringsnämnden på det så kallade K3-regelverket med komponentavskrivning är dock väldigt troligt. HSB har redan tidigare implementerade nyckeltal i Bostadsrättskollen och flerårsöversikter som nu till stor del blir lag för 2023 års årsredovisningar. Behöver man därför ändå ”göra om” hur man gör redovisningen kan det vara bra att göra detta samtidigt.

Hur ska föreningar göra om de vill veta mer eller beställa detta från HSB?

– Föreningarna kan alltid vända sig till sin förvaltare så återkommer de med information om vad det kan tänkas kosta, när i tiden det kan tänkas ske och vad som i sådana fall blir nästa steg för föreningen, avslutar Niklas.

Ekonomisk förvaltning för er

Med HSB Stockholm får ni en partner som kan ta hand om allt från löpande redovisning, avisering och bokslut till analys, låneförvaltning, rådgivning och långsiktiga prognoser.