Inomhustemperatur

Allmänna råd om inomhustemperaturen

Utifrån Boverkets byggregler BBR KAP 6, och Socialstyrelsens författningssamling gäller följande angående inomhustemperatur i föreningens lägenheter. Vid enkel mätning i vistelsezonen skall temperaturen vara 21 grader ± 1,0 grad.

Vad är vistelsezon?

Vistelsezon begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meters och ett annat på 2,0 meters höjd, samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1 meter vid fönster och dörr.

Så här gör vi om en medlem anser att temperaturen är för låg

  1. Vicevärden/vaktmästare kommer och kontrollmäter och konstaterar om temperaturen ligger fel eller inte i förhållande till nivån 21 grader ± 1,0 grader i vistelsezonen.
  2. Om temperaturen ligger rätt blir medlemmen informerad om detta och ärendet är därmed avslutat.
  3. Om temperaturen ligger fel i förhållande till nivån kommer detta att åtgärdas.

Att tänka på:

Inomhustemperaturen kan hålla rätt värde trots att elementet känns kallt. Värmesystemet regleras i våra lägenheter med ett datasystem med ett hundratal inomhusgivare. Hänsyn tas till utomhustemperaturen och hur mycket det blåser. Vår, sommar och höst kan därför elementen ibland kännas kalla trots att temperaturen i lägenheten är uppnådd.

Möbleringen kan vara avgörande för funktionen av värmeleveransen. Om t ex en soffa, tjock gardin eller liknande täcker elementet blir det sämre förutsättningar för värmen från elementet att nå ut i rummet.

För att ventilationen skall fungera måste samma mängd luft som evakueras släppas in i lägenheten. Därför är det viktigt att vädringsluckorna aldrig är helt stängda. Om vädringsluckorna stängs, kommer luft att kila in efter golvlister och i brevinkast eller andra otätheter, med påföljd att olägenheter uppstår, t ex golvdrag.

Vintertid är det viktigt att inte ställa upp portar till trapphusen eftersom elementet innanför då kan bli utsatt för frysrisk.