På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

De viktigaste ändringarna

Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste förändringarna i HSB normalstadgar för 2011, jämfört med tidigare versioner av stadgarna. Texten är uppdaterad med ändringar enligt HSB normalstadgar 2011 version 5.

§ 2 Ändamålet
Tillägg att föreningen i all verksamhet ska värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Denna skrivning hade flera föreningar tidigare gjort som en avvikelse.

§ 5 Rätt till medlemskap
Det finns inte längre en exemplifiering av vilka grupper som inte får diskrimineras. Inom HSB får man inte diskriminera någon grupp.

§ 11 Insats andelstal och årsavgift
Här finns flera nyheter. Det normala i de nya stadgarna är att andelstal är styrande för årsavgiftens storlek. Tidigare har insats betraktats som norm. Inget hindrar däremot en förening från att använda insats också framöver. En variant för insats som fördelningsgrund har tagits fram. Föreningar med insats får därför göra en anpassning av de egna stadgarna.

Då progressiv avskrivning inte längre är tillåtet för brf kommer en del brf att gå med underskott. Den tidigare lydelsen i andra meningen i § 11 tillåter inte att brf går med underskott. Andra meningen i § 11 har fått en lydelse som fungerar även för en brf som går med underskott. Av den nya lydelsen framgår att årsavgiften ska täcka föreningens löpande verksamhet.

Avgiftens storlek medger reservering av medel till underhållsfonden. Detta är nytt och förklaringen återkommer under rubriken § 27 fonder.

Enligt 2003-års stadgar med andelstal måste varje beslut om ändring av andelstal fattas av föreningsstämman. I 2011-års stadgar har en justering skett som innebär att det bara är om det inbördes förhållandet mellan andelstalen ändras, som beslut av stämman är nödvändigt. På så vis måste exempelvis inte en stämma hållas varje gång en hyresrätt blir bostadsrätt, vilket kan vara bra för ombildade föreningar. Om beslutet däremot rubbar det inbördes förhållandet krävs 2/3 majoritet av de röstande. Det kan vara rimligt att ha ett minoritetsskydd till skydd för orimligt övervältrande av månadsavgiften, på samma vis som t.ex. vid förändring av insatser.

Det har öppnats en möjlighet för föreningen att ta ut ersättning för informationsöverföring med lika belopp per lägenhet. Det innebär att kostnaden för bredband eller kabel-TV kan fördelas lika i stället för efter andelstalet. Många föreningar har i praktiken redan gjort på det viset, men här öppnas möjligheten för föreningen att ha det valet. Ordet informationsöverföring är förhoppningsvis framtidssäkert och innefattar också kommande tekniska lösningar. Men det ska vara begränsande så att inte stadgarna öppnar för godtyckliga individualiseringar av kostnaderna.

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Det har gjorts ett tillägg i § 12 om att föreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiftstaket är på högst 10 % av prisbasbeloppet per år. Det krävs i så fall ett beslut av styrelsen. Vid uthyrning kortare tid än ett år måste avgiften justeras neråt.

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning.

§ 14 Föreningsstämma
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om föreningsstämma fattar ett enhälligt beslut. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.

§ 16 Kallelse
Kallelsetiden är nu densamma för ordinarie och extrastämma: Tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman. Det finns nu en skrivning att elektronisk kallelse kan användas under givna förutsättningar, endast i de fall skriftlig kallelse enligt lag ska ske till alla medlemmar. För att kunna använda sig av elektronisk kallelse krävs dock att beslut fattas av föreningsstämma och att föreningen ska ha tillförlitliga rutiner för identifiering av mottagaren och även samtycke från bostadsrättshavaren. Detta ställer höga krav på föreningen och HSB rekommenderar att föreningarna tillsvidare använder sig av skriftlig kallelse i dessa fall.

§ 17 Dagordning
De förändringar som de nya stadgarna innebär är främst redaktionella och tydliggör hur en stämma ska genomföras. Vad som kan betecknas som nyheter är att:

Stämman öppnas och avslutas (p 1, 25).
Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma (p 5)
Fler än två rösträknare kan väljas (p 8).
Valberedningen omnämns också bland dem som kan få arvode (p 15).
Antalet styrelseledamöter, revisorer och valberedare ska fastställas före valen (p 16, 19, 21).
HSB ledamoten ska presenteras (p 18).
Valberedningens sammankallande heter nu valberedningens ordförande, såsom för HSB-föreningar (p 22).
Styrelsens ordförande väljs på föreningsstämman. Ändringen stämmer överens med HSB kod för brf.

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen, den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag, eller genom ombud. Ombuds- och biträdeskretsen har i de nya stadgarna utvidgats på så sätt att medlem har rätt att företrädas av valfritt ombud respektive ha med sig valfritt biträde. Bakgrunden till att HSB har valt att utvidga ombudskretsen är att det utgör en viktig personlig angelägenhet att inneha en bostadsrätt och ofta innebär det också ett stor ekonomiskt värde. Medlemmen bör därför kunna få företrädas eller biträdas av den person man önskar.

Den som inte fullgjort sin förpliktelse till föreningen har inte rösträtt på stämman. Detta har nu preciserats till att gälla den som inte betalt årsavgift eller insats, vilket redan tidigare var det egentliga syftet med bestämmelsen.

En fullmakt ska lämnas in av den som är ombud för någon medlem. Föreningen kan ha behov av att bevisa närvaron, så det räcker inte längre att bara visa upp den.

§ 22 Konstituering och firmateckning
Det krävs inte i de nya stadgarna att föreningen ska utse en vice ordförande. Något hinder mot att utse en sådan finns däremot inte. Nytt beträffande antal firmatecknare är att det nu ska vara högst fyra, men två styrelseledamöter räcker. Tidigare skulle fyra personer utses men i en liten förening kan det kännas mycket att ha så många firmatecknare. Styrelsens ordförande utses på stämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Tidigare gällde att styrelsen i sin helhet konstituerar sig själv.

§ 25 Revisorer
Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före föreningsstämman. Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

§ 26 Valberedning
En nyhet är att valberedningen ska lämna förslag på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsen och revisorerna.

§ 27 Fonder
Enligt bestämmelsen är det styrelsen som reserverar medel för det yttre underhållet. Skrivningen förutsätter att det finns en upprättad underhållsplan som uppfyller kraven i § 28. När styrelsen beslutar årsavgiftens storlek (§ 11) så ska hänsyn tas till reservering av pengarna. När stämman sedan fattar beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust (§ 17 punkten 12) kommer inte frågan om underhållsfondering att vara med. Styrelsen har i de nya normalstadgarna tagit över ansvaret för detta. Därmed kan inte stämman, som tidigare, rösta nej till en avsättning till underhållsfonden.

Föreningen kan i de nya stadgarna själva välja om de vill ha en inre fond eller inte.

Tidigare har det varit oklart vad som gäller för lokaler som är upplåtna med bostadsrätt. Nu är det klargjort att bara bostäder kan avsätta och ta ut några pengar ur fonden för inre underhåll.

§ 28 Underhållsplan
Kraven på underhållsplanen fanns visserligen redan tidigare men nu har den strukturerats annorlunda för att bli tydligare. Samtidigt har kraven på styrelsen skärpts, så som beskrivits under § 27.

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar
Detta är den bestämmelse i stadgarna där det kan finnas störst behov av anpassningar till den egna föreningen. Normalstadgarna ska därför betraktas som ett väl genomarbetat förslag på fördelningen mellan parterna.

För att öka tillgängligheten har punktlistan nu numrerats.

Ingress: Här står det att om bostadsrättshavaren vill ta den bostadsrättstilläggsförsäkring som föreningen tecknat i anspråk så ska bostadsrättshavaren svara för självrisk och åldersnedskrivning.

Punkt 5: Ytterdörren ligger enligt de nya normalstadgarna normalt på bostadsrättsföreningen. Däremot är alla funktionsdelar kvar på bostadsrättshavaren.

Punkt 6: Isolerglaskassett har lagts till.

Punkt 14: Bostadsrättshavaren ansvarar för samtliga elledningar enligt de nya stadgarna. Tidigare var det bara synliga ledningar, men eftersom det är komplicerat att dela ansvar på en kabel som delvis är synlig och delvis är inbyggd har skrivningen ändrats.

Punkten om egna installationer har tagits bort eftersom den riskerar att bli missvisande. Bostadsrättshavaren svarar i princip alltid för egna installationer. Om installationerna har utförts på de områden som bostadsrättsföreningen ansvarar för (exempelvis avlopp och ventilation) måste föreningen agera direkt mot den som utfört den felaktiga åtgärden och inte mot den som har "ärvt" problemet efter en överlåtelse.

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar
Ordet "synliga" (ledningar) har bytts mot "ursprungligt golv, tak, lägenhetsavskiljande vägg eller bärande vägg" för att klargöra var föreningens ansvarsområde begränsas.

Det har tydliggjorts att bostadsrättsföreningen ansvarar för hela ventilationssystemet. Ansvaret för ventilationsdonet faller numera också under föreningens ansvar eftersom det måste justeras för att systemet ska kunna fungera bra. Eftersom myndigheten alltid kommer att vända sig mot föreningen om det finns brister i ventilationen är det viktigt att hela ansvaret tydligt vilar på den.

En sista mening tydliggör att föreningen svarar för sådant som ligger utanför bostadsrätten; brevlåda, postboxar och staket.

§ 34 Bostadsrättsföreningens övertagande av underhållsåtgärd
Större delen av paragrafen är oförändrad och syftar fortfarande till åtgärder i samband med stamrenovering. Däremot har sista meningen, om att återställande ska ske till sedvanlig standard, tagits bort. Utan att ta ställning till hur en eventuell ersättningssituation ska se ut är det orimligt att begränsa möjligheterna till ersättning för dem som har haft en förhållandevis bättre standard.

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet
Denna paragraf är ny men motsvarar helt vad som framkommer ur bostadsrättslagen. Det anses ändå som att den är viktig i sammanhanget och därför ska finnas med.

§ 40 Andrahandsupplåtelse
Riksdagen har beslutat om lagändring i bostadsrättslagen. De skäl en bostadsrättshavare behöver för att få samtycke blir generösare.

§ 44 Förverkandegrunder
De förverkandegrunder som nämns är desamma som enligt bostadsrättslagen och tidigare stadgar. Strukturen har ändrats och en lång rad paragrafer har inarbetats i texten. På så vis slipper man mängder med hänvisningar.

Att inte betala avgiften för andrahandsupplåtelse är också en förverkandegrund.

§ 45 Vissa meddelanden
Detta är en ny paragraf som samlar upp i vilka fall särskilda meddelanden måste sändas, något som varit svårt att tydligt få fram genom stadgar och lag.

Bostadsrättföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

§ 48 Utträde ur HSB
Vid utträde från HSB har i bestämmelsen förtydligats att det då inte behövs godkännande från HSB för att byta stadgar och firma. En bostadsrättsförening som lämnar HSB ska byta stadgar och ändra sin firma.

Få svar på era stadge- och styrelsefrågor

Kontakta oss via mail: utbildning.sodertorn@hsb.se