På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Så byter ni stadgar

Innan ni skickar ut förslaget på nya stadgar är det viktigt att ni stämt av med HSB Södertörn.

10 viktiga punkter att följa när ni ska ändra era stadgar

1. Beslut att ändra stadgarna skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. (Det finns en teoretisk möjlighet att ändra stadgarna genom ett stämmobeslut. Då krävs att samtliga medlemmar är närvarande och att beslutet är enhälligt). Det krävs inte att beslut fattas på ordinarie föreningsstämma.

För giltigt beslut fordras att beslutet på den senare föreningsstämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. På den första stämman är det tillräckligt att beslutet fattas med enkel majoritet.

OBS! Om beräkningsgrunden för årsavgift ändras från insats till andelstal krävs 3⁄4-dels majoritet för förslaget vid den andra stämman.

Kallelse till den andra stämman får inte utfärdas innan den första stämman har hållits.

2. I kallelsen ska det anges att stämman ska behandla förslag att anta de nya stadgarna. Enligt 7 kap 8 § föreningslagen skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Eftersom det här är fråga om en omfattande redaktionell omarbetning men också åtskilliga ändringar i sak, är det passande att förslaget i sin helhet finns med i kallelsen exempelvis som en bilaga.

Textförslag till kallelsen för den första förningsstämman:

Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2011-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse (skriv föreningens namn).

3. Ett fullständigt förslag till stadgeändring ska, efter det att kallelse har utfärdats, hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och vars postadress är känd för föreningen (7 kap 8 § föreningslagen).

4. I kallelsen till den andra föreningsstämman ska det anges vilket beslut den första stämman fattat.

Textförslag till kallelsen för den andra föreningsstämman:

Godkännande av föreningsstämmans beslut den åååå-mm-dd att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen (skriv föreningens namn).

Beslutet vid den första föreningsstämman fattades med acklamation (alternativt; med n röster för och nn röster emot), eller att beslutet fattades enhälligt.

Beslutet ska, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar (alternativt 3⁄4 delar) av de röstande vid denna andra föreningsstämma.

Förslag på hur texten i protokollet kan utformas:

a) Första stämman

Stämman beslutar med acklamation (alt: med n röster mot nn) eller beslutar enhälligt att ändra föreningens stadgar till 2011-års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening (skriv föreningens namn), bilaga 1.

b) Andra stämman

Stämman har åååå-mm-dd beslutat att anta 2011-års normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar (skriv föreningens namn).

Stämman beslutar enhälligt (alternativt med n röster mot nn) att i andra läsningen anta 2011-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsföreningar. Det antecknas att de ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registreras hos Bolagsverket.

5. Efter att ni har haft er andra stämma så skickar ni ett underskrivet och vidimerat exemplar till er brf-ekonom:

HSB Södertörn
Box 1084
Huddinge stationsväg 5
141 22 Huddinge

6. HSB undertecknar de nya stadgarna. Därefter skickar HSB alla handlingar till Bolagsverket.

7. Registreringsavgiften betalas av föreningen till Bolagsverket.

8. Bolagsverket registrerar de nya stadgarna, som då börjar gälla.

9. HSB tar emot de nya stadgarna från Bolagsverket och skickar de vidare till bostadsrättsföreningen.

Få svar på era stadge- och styrelsefrågor

Kontakta oss via mail: utbildning.sodertorn@hsb.se