Valberedning och revisorer

Valberedning och revisorer är förtroendevalda och utses i samband med föreningens årsstämma. Deras roller och uppdrag beskrivs nedan.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att under året arbeta fram förslag på nya lämpliga kandidater för styrelsearbetet samt ge förslag till föreningsstämmans kring arvodesfrågor. Föreningsstämman utser valberedningen som består av tre personer, varav en är sammankallande.

Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen förslag på vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och andra funktioner som kan behövas. Valberedningen bearbetar föreningens medlemmar för att hitta lämpliga kandidater till styrelseuppdraget. Sedan sätts ett förslag samman till styrelse som de bedömer kan samarbeta väl och bidra med både kunskaper, idéer och engagemang.

I Brf Svartviks valberedning ingår följande personer.

  • Mari Kasselbäck Berglund (sammankallande)
  • Peter Blomquist
  • Ann-Charlotte Sonnhammer

Om du är intresserad att delta i styrelsearbetet, som valberedare eller som föreningsvald revisor, kontakta valberedningen. Självklart är du välkommen med frågor om styrelsearbetet, tidsåtgång, ersättningsnivåer för aktiva etc. Som styrelseledamot ska du vara drivande, informativ med god samarbetsförmåga och beslutsför. Det är en fördel med erfarenhet av fastighetsförvaltning, byggnadsteknik, juridik eller ekonomi men inte ett måste. Viktigast är viljan och intresset att arbeta för att vårt fina boende ska utvecklas på ett bra sätt!

Välkommen att kontakta valberedningen för frågor, med kandidattips – mejla då valberedningen@brfsvartvik.com

Revisorer

Brf Svartvik har två föreningsvalda revisorer (en ordinarie och en suppleant) samt en av HSB utsedd revisor (BoRevision AB). Revisorerna har till uppgift att granska föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning. 

Vid årsstämman 2022 valdes följande personer till internrevisorer. 

  • Tomas Ekbom (ordinarie)
  • Petter Gustafsson (suppleant)

Internrevisorerna nås via internrevisorer@brfsvartvik.se.