Kallelse till årsstämma

27 april 2022 Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Färjan i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 11:e maj 2022 kl. 19.00 i föreningslokalen på Svarvargatan 4.
Chairs

Röstberättigade

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

 

Om du inte själv kan komma

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

 

Årsredovisning finns på hemsidan och delas INTE ut på stämman. MEDTAG LEGITIMATION!

 

 

Dagordning

 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av (minst två) rösträknare 

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

9. Styrelsens årsredovisning för 2021 

10. Revisorernas berättelse för 2021 

11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2021 

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 

14. Fråga om arvoden för 2022

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2022 

17. Presentation av HSB-ledamot

18. Beslut om antal revisorer och suppleant för 2022

19. Val av revisor(er) och suppleant för 2022 

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

21. Val av valberedning samt valberedningens ordförande för 2022

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

23. Behandling och beslut om av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor samt av anmälda motioner 

24. Stämmans avslutande

 

Efter mötet ges möjlighet till fortsatt frågestund och mingel.