Parkering på området

Morkullan förfogar över ett 40-tal parkeringsplatser.

30 av dessa hyrs ut till medlemmar för 1900 kr/mån. Platserna 20-23 samt 36-41 hyrs även ut till externa hyresgäster (både företag och privatpersoner) till marknadsmässig hyra á 2500 kr. Hyran faktureras i förskott. Utanför uppgång N finns också 4 mc-platser. MC-platserna är för närvarande kostnadsfria men krävs p-tillstånd via ParkIt. Föreningens förvaltare har tillgång till en av parkeringsplatserna kostnadsfritt.

Allmänt

Föreningen disponerar över ett fyrtiotal parkeringsplatser i enlighet med kartan nedan. Medlemmar hyr platser med medlemsrabatt. Föreningens fastighetsförvaltare har tillgång till en av dessa parkeringsplatser kostnadsfritt. Platserna 20-23 samt 36-41 hyrs ut till marknadsmässig hyra.

Medlemmar i HSB Brf Morkullan har förtur till parkeringsplatserna. Externa personer kan endast hyra parkeringsplatser för det fall det inte finns någon medlem som vill hyra parkeringsplatsen.

Föreningen tillåter endast en parkeringsplats per lägenhet. Uppstår överskott på parkeringsplatser medges hyra av en extra parkeringsplats per lägenhet, dock utan medlemsrabatt. Vid kö går alltid den medlem som vill hyra en första plats före.

Hyresgästen skall äga och bruka fordonet som parkeras på parkeringsplatsen. Leasing, förmåns- och tjänstebilsavtal jämställs med ägande.

Kösystem

Reglerna för tilldelning av parkeringsplatser syftar till en rättvis fördelning av parkeringsplatser bland medlemmarna samt till att minimera hyresförluster.

Intresseanmälan för parkeringsplatserna sker genom kontaktformulär på föreningens hemsida, klicka här för att komma till formuläret. Det är möjligt att få information om vilken plats man har i kön men då kötiderna varierar mycket är det inte möjligt att ge ut någon uppgift om när i tiden man kan få erbjudande om parkeringsplats.

När det blir en parkeringsplats ledig meddelas personen som står först i kön att det finns en ledig parkeringsplats. Personen har 5 dagar på sig att svara. Lämnas inget svar går erbjudandet vidare till nästa person i kön. För det fall svar uteblir eller man avböjer erbjuden plats kommer man att tappa sin köplats. För det fall man avböjer erbjuden plats och samtidigt meddelar att man vill stå kvar i kön kommer man att placeras

sist i kön. Vid flytt inom föreningen behåller man sin plats i kön.

Hyreskontrakt 

Samtliga hyresgäster ingår ett hyreskontrakt med föreningen avseende parkeringsplatsen. Hyreskontraktet är upprättat med en avtalstid på 3 månaders uppsägningstid och 3 månaders förlängningstid, vilket innebär att avtalet per automatik förlängs med 3 månader. Vid utträde ur

föreningen sägs hyreskontraktet upp automatiskt med iakttagande av nämnda uppsägningstid.

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andrahand utan godkännande från styrelsens parkeringsgrupp. För att erhålla tillstånd till andrahandsuthyrning skall hyresgästen kontakta parkering@morkullan.nu. En hyresgäst kan maximalt hyra ut sin parkeringsplats i andrahand 3 månader sammanlagt per kalenderår. 

Hyresgästen ansvarar själv för att andrahandshyresgästen erhåller och innehar ett giltigt parkeringstillstånd under hela uthyrningsperioden.

Kontrollavgift och parkeringstillstånd

Varje hyresgäst erhåller ett digitalt parkeringstillstånd vid ingåendet av ett hyreskontrakt.

För det fall hyresgästen byter registreringsnummer skall denne omgående själv uppdatera detta via ParkIt’s app.

Styrelsen har uppdragit åt ett externt företag att ansvara för att se efter området genom att kontrollera att endast behöriga bilar står parkerade på parkeringsplatserna. Även styrelsen och de medlemmar som hyr p-plats inom föreningens område kan vid behov se efter området genom att kontrollera att endast behöriga bilar står parkerade på parkeringsplatserna. Parkering får endast ske på mark som är markerad som parkeringsplats och med giltigt parkeringstillstånd. De bilar som inte har giltigt parkeringstillstånd eller är felparkerade åläggs kontrollavgift. Om hyresgästen har parkerat med en bil vars registreringsnummer inte är anmält till ParkIt utgör det ej ett giltigt skäl för undanröjande av kontrollavgift.Om hyresgäst vill åberopa att kontrollavgift felaktigt har utgått ska denna dialog tas direkt med det externa företaget ParkIt.

Hämtning/lämning av tunga artiklar 

Vid parkering av bil framför valvet eller liknande plats för hämtning eller lämning av tunga artiklar är det tillåtet att stå i maximalt tio (10) minuter. Det gäller dock endast under förutsättning att lapp med namn och telefonnummer där föraren nås anslås på fullt synlig plats i framrutan samt att fordonet ställs så att det inte hindrar trafik eller framkomlighet. Betänk särskilt tillgänglighet för räddningsfordon såsom ambulans eller brandkår. 

Undantag 

Styrelsen kan fatta beslut om undantag från ovanstående regler. Behov av detta kan t.ex. vara om en stor mängd platser är outhyrda. 

Uppsägning 

Utöver vad som anges i gällande parkeringsavtal om tre månaders uppsägning, äger styrelsen rätt att säga upp parkeringsavtalet med omedelbar verkan för det fall hyresgästen inte följer ovanstående regler och inte vidtar rättelse inom skälig tid efter anmodan därom.

  • Översikt parkeringsplatser.GIF
    Översikt parkeringsplatser.GIF