Brandinformation

Nedanstående information och regler finns för att hjälpa dig som bor i brf Segelflygaren vid en eventuell brand.

Så förebygger du brand

En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Se till att testa brandvarnaren en gång per månad. En brandvarnares livslängd är 8-10 år, efter det måste det införskaffas en helt ny brandvarnare. Det räcker alltså inte med att bara byta batteri. Brandsläckare och jordfelsbrytare är annan utrustning som är bra att ha. Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i lägenheten när du kan somna eller går hemifrån.

Släck TV:n med knappen på själva TV:n (ej fjärrkontrollen). Detta sparar dessutom energi. Det viktigaste är att aldrig lämna ett rum med levande ljus, gå ifrån mat på spisen eller brinnande cigaretter.

Brandfarliga varor

Förvaring av brandfarliga varor t ex bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i förråd eller garage. I en lägenhet får förvaras max 5 liter gasol (typ 2012) eller max 10 liter vätska. På balkonger bör ej förvaring ske. (Myndigheterna godtar en P11 gasol och 25 liter vätska, men Brf kan besluta annat).

Gastuber

Gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i hallen nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen ska finnas en skylt som varnar för gastuber. 

Förvaring av mopeder och motorcyklar

Förvaring av mopeder och motorcyklar får endast ske i utrymmen som är brandtekniskt skilda från övriga trapputrymmen, t.ex. det andordnade förvaringsutrymmet i garaget på plan 1. Reparationer får ej utföras där eftersom utsläpp av bensin utgör brandrisk. Vid långtidsförvaring (vinter) bör bensintank tömmas för att förhindra läckage.

Tänk igenom före

Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Tänk också på hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni ska utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta. Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten. Är lägenheten i två plan bör det vara en brandvarnare på varje plan.

Viktigt att veta om trapphusen

Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen och på våningsplanen av olika skäl:

 • Risken för anlagda bränder ökar.
 • Hindrar utrymning och brandmännens arbete
 • Risk för snubbling ökar eftersom sikten kan vara dålig p.g.a. rök.
 • Branden kan sprida sig till föremål som förvaras i trapphus och våningsplan, med ökad rök och hetta som följd.
 • Hindrar ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.

Ett rent och tomt trapphus underlättar för fastighetsskötarna, städarna, brevbärarna och hemtjänsten. Även andra behöver komma fram i trapphusen utan att bli hindrade av t.ex. cyklar. Barnvagnar är den främsta orsaken till trapphusbränder. I trapphusen finns två rökdetektorer utanför tvättstugan.

Om det börjar brinna

 • Rädda
 • Larma, ring 112
 • Släck

Uppkommer brand i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om man har tillgång till brandsläckare och kunskaper om hur den används. I lägenheter rekommenderas en 10 liters skumsläckare eller en 6 kg pulversläckare.

Vid brand som ej kan släckas av den boende utrymmes lägenheten skyndsamt. Det är viktigt att dörrarna (rums- och lägenhetsdörrarna) stängs om branden för att förhindra syretillförsel och spridning.

Utrymning vid brand i låghus

Dessa regler gäller för hus med max 8 våningar där våningsplan och trapphus ej är skilda från varandra:

Brinner det i den egna lägenheten och Du inte kan släcka, utrym fortast möjligt, larma 112. Brinner det på annan plats i fastigheten, stanna i din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar. Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong Din utrymningsväg. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Använd absolut inte hissarna när det brinner.

Röken dödar

Brandrök är mycket giftig. Om Du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det också kallast.

Regler för samlingslokaler

Kontrollera att:

 • alla utrymningsvägar (dörrar, korridorer, trapphus, etc.) är fria från belamring som kan förhindra en      utrymning och att dessa är fria från brännbart material.
 • alla dörrar i utrymningsvägarna är lätt öppningsbara utan nyckel eller redskap
 • dörrar är utåtgående i utrymningsriktningen
 • det finns minst två av varandra oberoende utrymningsvägar
 • skyltningen av utrymningsvägarna är tydlig hela vägen ut
 • brandavskiljande dörrar är hela och tätslutande (tillhållning, mm)
 • släckutrustningen är funktionsduglig och finns i tillräcklig omfattning
 • eventuell nödbelysning är funktionsduglig, även nödkraft till genomlysta/belysta skyltar
 • personantalet i lokal/lokaler ej överskrides (max personantal, skylt)

Det är viktigt att du som ägare/innehavare tydliggör gällande brandskyddskrav för den som lånar/hyr lokalen.

Regelbunden kontroll av brandskyddsanordningar

Varje bostadsrättsförening ska ha ett s.k. Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA). Den som ansvarar för SBA har skyldighet att regelbundet utföra lämpliga kontroller. I Brf Segelflygaren utförs SBA av vår fastighetsskötare HSB Fastighetsservice.

Allmänt om SBA

Alla som bor eller arbetar i föreningens byggnader ska veta hur de ska förebygga brand samt vad de ska företa sig om brand utbryter i den egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt.

Brandcellsindelningen ska hållas intakt.

Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick. Varje bostadsrättshavare svarar för att det finns brandvarnare i lägenheten och att brandvarnarna fungerar.

Brandteknisk uppbyggnad, brandcellsindelning

Lägenheter:
Varje lägenhet är en brandcell.

Trapphus:
Varje trapphus är en brandcell.

Våningsplan: (utrymmet utanför lägenhetsdörrar och hissar)
När våningsplanen och trapphuset är avskild med branddörrar är varje våningsplan var sin brandcell och trapphuset en egen.

Vindar:
Vindarna eller del därav är en brandcell.

Garage:
Garaget är en brandcell.

Garagetrapphus:
Trapphusen är egna brandceller och alla utrymmen som avskiljs med branddörrar är egna brandceller.

Brandskyddsanordningar

Rökdetektorer:
Rökdetektorer sitter i trapphuset utanför trappens tvättstuga

Branddörrar:
Branddörrar av stål finns till hissmaskinrum, ventilationsrum och soprum. Alla branddörrar ska ha fungerande dörrstängare och låskolvar. Skylt på båda sidorna ska finnas som upplyser om att dörren ska vara stängd.

Utrymningsskyltar:
Belysta utrymningsskyltar med nödljus ska finnas i garage och större samlingslokaler.

Brandsläckare:
Brandsläckare ska finnas i garage, samlingslokaler och undercentral. Välj skumsläckare i samlingslokaler och pulver i garaget och undercentralen.

Räddningsvägar:
Kan finnas behov av ytor där brandförsvaret kan köra upp sina stegbilar framför eller bakom byggnader för att ta ner boende när trapphusen inte kan nyttjas p.g.a. att de är rökfyllda. Dessa ytor måste snöröjas. Kontrollera med brandförsvaret vilka ytor som behövs. Det kan också finnas behov av skyltning, t.ex. parkering förbjudet eller att vägen ska snöröjas.

Nödutgångar:
Finns i garagets trapphus samt från gästparkeringen, samlingslokaler samt i hyreslokaler. Det kan behövas speciella rutiner för låsning och upplåsning av nödutgångar när lokalerna används för att säkerställa att de kan öppnas utan nyckel eller dylikt i händelse av brand. Särskilda regler gäller för gruppboendet.

Rutiner för kontroll av brandskyddsanordningar

Rökdetektorer kontrolleras varje halvår. Branddörrarnas funktion kontrolleras varje halvår. Dessutom instrueras de boende att alltid skyndsamt felanmäla branddörrar som inte går i lås/stängs. Varje år kontrolleras att ventilerna på stigarledningarna är stängda och intakta. Utrymningsskyltarnas nödljusfunktion kontrolleras varje halvår.

Regelbundet ska kontrolleras att brandsläckarna finns på sina platser och årligen kontrolleras att trycket är inom gröna zonen på tryckmätaren. Med 5-10 års intervall, beroende på typ av släckare, görs en service av brandsläckarleverantör. 

Utrustning som kan framkalla brandtillbud

Torktumlarna demonteras (delvis) och rengörs (dammsugs) minst en ggr/år för att undvika brandrisk. Blinkande lysrör utbytes snarast för att inte driftdonen ska överbelastas med brandtillbud som följd. Övergång till elektroniska glimtändare eliminerar blinkande rör och därmed brandrisk.