Nyhetsbrev från styrelsen november

17 november 2022

 

 

 

Nyhetsbrev 17 november 2022, Brf Segelflygaren

Hej alla medlemmar!

Här kommer lite information efter styrelsemötet som hölls onsdagen den 16 november.

 

Avgiftshöjning

I ljuset av det besvärliga läget som föreligger i samhället med generella kostnadsökningar som i sin tur innebär ökade kostnader för föreningen har styrelsen beslutat att höja avgiften för föreningens medlemmar med 5%.

I nuläget är föreningens ekonomi god och vi ligger bra till vad det gäller nyckeltal som har att göra med nivån på vårt sparande och belåningsgrad. Dock finns det ett antal skäl att ytterligare stärka föreningens ekonomiska stabilitet på sikt.

Vi vet att den genomsnittliga räntan på föreningens lån, som under lång tid varit väldigt låg, nu kommer öka gradvis. Detta sker i takt med att flera lån under de kommande 1-2 åren löper ut. Vi kommer då behöva omförhandla lån i ett helt annat ränteläge. Exakt hur det läget kommer se ut vet vi inte men om de prognoser som nu finns stämmer så innebär det en ökning av våra genomsnittsräntor från nuvarande cirka 1,5% till mellan 3% och 4 %.

Föreningens energikostnader, det vill säga kostnaden för den energi som inte konsumeras av enskilda hushåll, har också ökat och beräknas hålla sig på en högre nivå under längre tid.

Vi står också inför ett antal större renoveringsprojekt de närmsta åren: det största handlar om renoveringen av vårt garage. Det andra, som styrelsen förnärvarande utreder, är ett möjligt behov av att renovera avloppsledningar som löper under våra hus.

Sammantaget innebär dessa generella kostnadsökningar samt kommande större utgifter att styrelsen ser anledning att stärka upp föreningens ekonomi för att den ska hållas långsiktigt stabil även i ett läge där samhällsekonomin är orolig.

 

Höjning av elpris

Eftersom föreningens elavtal går ut i december har föreningen efter förhandlingar med fem olika bolag tecknat ett nytt elavtal. Som många vet har kostnader för energi stigit mycket på senare tid. Det nya avtalet kommer därför också innebära en kostnadsökning för oss boende i föreningen.

Från och med första kvartalet kommer elpriset för föreningens medlemmar höjas till 2 kronor/KWH. Eftersom avtalet har både fasta och rörliga delar kommer elpriset för boende kunna skifta något på sikt i anpassning till marknadspriset. 

 

Energibesparingsåtgärder: sänkt temperatur i trapphus och utredning om solceller

Uppvärmning är som tidigare känt en stor del av energikostnader. Som ett led i att dra ned på vår energianvändning kommer värmen i våra trapphus därför sänkas till ett minimum framöver.

I enlighet med tidigare stämmobeslut har styrelsen tagit in underlag gällande solceller på våra tak och kommer gå vidare med att ta in offerter.

I ett första steg kommer det handla om möjligheten att installera solceller på garagets tak. I nuläget finns det frågetecken kring bärigheten i taken på de övriga fastigheterna men tanken är att solcellerna på garaget skulle kunna fungera som ett pilotprojekt.

 

Utredningar och planerade renoverings-projekt

Under 2023 kommer den gradvisa renoveringen av våra hissar fortsätta. Under 2022 renoverades en hiss och under 2023 kommer ytterligare tre hissar renoveras. Planen är att beta av hissarna gradvis efter principen att de hissar som är i behov av mest underhåll renoveras först.

Mer brådskande renoveringsinsatser kommer att genomföras i garaget. En omfattande renovering av garaget är under utredning med ett genomförande under de närmsta åren men vissa mer begränsade och akuta åtgärder måste göras innan dess.

Styrelsen fortsätter utredningen av våra avlopp och i synnerhet stickledningarna som löper under fastigheterna. En tidigare utredning antydde att dessa skulle behöva renoveras i närtid. Eftersom en sådan renovering skulle innebära stora kostnader för föreningen och kräva betydande anpassningar från medlemmarna (i form av avstängt vatten och avlopp under längre perioder) kommer styrelsen att ta in ytterligare underlag för att utreda skicket på ledningarna.

Det är helt enkelt viktigt att vi får en tydligare bild av vilken tidshorisont vi har att göra med, det vill säga hur brådskande det är att åtgärda rören. Detta i synnerhet eftersom en eventuell garagerenovering i närtid kommer bli ett omfattande projekt.   

 

Grindar: uppdatering

Utpasseringsknappar är i färd med att installeras på de låga grindarna utanför portarna. Som tidigare meddelats kommer utpasseringshantag monteras på de stora grindarna till gårdarna.

Styrelsen har kontaktat firman som håller i låssystemet för portar och grindar och bett om att grindarna ska stå öppna till dess att utpasseringsknapp har monterats. Den åtgärden gick tyvärr långsammare än önskat men ska vara klar under vecka 46.

Som tidigare meddelats så kommer blåljus-funktioner framöver ha möjlighet till fri inpassering genom alla grindar och portar. Vår låsfirma tar fram en sådan kod som sedan görs tillgänglig för ambulans, polis, räddningstjänst.

 

Brandsäkerhetsregler i trapphus

Styrelsen vill återigen påminna alla medlemmar om att det råder nolltolerans kring all slags förvaring i trapphusen på grund av skärpta brandsäkerhetsregler.

 

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrelsen om frågor och funderingar kring dessa eller andra frågor dyker upp.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Segelflygaren