Utförda projekt

2023
Ny avfallshantering utomhus; Matavfall och restavfall lämnas i separata behållare. Sopnedkasten i trapphusen stängdes.
Målning av låghustaken samt byte av papp på höghustaken.
Utveckling av föreningens underhållsplan som medför ett bättre och hållbart verktyg för kommande renoveringsbehov.

2022

Slutföra arbetet med byte av fläktar på tak
Fastighet Påbörjar målning av låghustak och byte av takpapp på höghus
Stamspolning och filmning av stammar
Byte av lekplats utanför Lejonets Gata 374
Påbörja utredning inför kommande byte av hissar
Översyn av föreningens fasader
Påbörja analys för ev kommande projektarbete med att fortsätta värmeåtervinningsprojekt fas 2. (Lejonets Gata 371–374, 379-386)

2021
Renovering av föreningens gym.
Vi har installerat el mätare i föreningens undercentraler. Den separerar medlemmars totala elförbrukning samt vår totala gemensamma elförbrukning. 

2020
Byte av dagvattenledning på gavel mellan Tvillingarnas Gata 308 och 318
Renovering av Tvättstuga 308 efter brand samt installering av nytt bokningssystem.
Ommålning av linjemarkering i garage samt byte till ledbelysning.
Byte till ledbelysning i samtliga tvättstugor.
Byte av matta på baksida i höghusen.
Byte av golv i föreningslokalen

2019
Fasadrengöring höghusens gavlar
Byte av hisspanel
Statusbesiktning av samtliga lägenheter
Byte till LED-belysning på uteparkeringarna

2018
Färdigställdes de 4 nya lägenheterna.
Utvecklingsplanen med våra markytor fortlöpte. 
Elektroniskt låssystem samt porttelefon installerades i portar 
Ommålning av parkeringslinjer på uteparkeringen
Stamspolning slutfördes i lägenheterna

2017
Nya cykelhus byggdes
Ombyggnation av lokaler till lägenheter påbörjades
Utbyte av gammal värmekulvert

2016
OVK
Alla portar byttes ut och förbereddes för elektroniskt låssystem
Byte till LED-belysning entré
Luftvärmeåtervinning Projektdel 1 klart

2015
Värmeåtervinning Påbörjat projekt med värmeåtervinning

2014
Fasader Rengöring av gavlar låghus
Lägenheter Radonmätning
Entrebelysning Påbörjat byte till LED belysning 

2013
Trapphus Byte till LED belysning

2012
Garagerenovering avslutas med nya portar
Översyn hissar

2010
OVK obilgatorisk ventilations kontroll

2008
Del av värme kulvert bytes
Garage renovering på börjadas
Byte av hiss Lejonets Gata 374

2007
Delvis renovering av garagebyggnaden

2006
Lägenheter Energisparprojekt påbörjas 

2005
Tvättstugor Renovering/Upprustning 
Färdigställande av gårdsupprustning, samt lekplatser
Renovering av alla tvättstugor, samt utbyte av el del maskiner
Översyn och bättringsmålning av trapphus
Delvis upprustning av garagebyggnaden
Delvis upprustning av föreningsexpeditionen 

2004
Färdigställande av ventilationskontroll s.k. OVK
Påbörjan upprustning av garagebyggnaden

2003
Delvis gårdsupprustning, parkering, buskar och trädförnyelse
Färdigställande av hissrenovering
Generell montering av brandvarnare i lägenheterna

2000
Byte av trapphusfläktar i höghusen
Fasadrenovering färdigställd

1999
Påbörjan hissrenovering 2-3 hissar per år

1998
Byggnation av miljögårdar 

1997
Byte centralfläktar och ventilationskontroll s.k. OVK

1995
Omläggning av låghustak