Bostadsrättstillägg - en nödvändig försäkring

Föreningen har valt att komplettera fastighetsförsäkringen med ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar.
Bild på Försäkringsbrevets huvud

Tilläggsförsäkringen gäller för skador på egen bekostad fast inredning i bostaden, samt lägenheten i övrigt med fullvärde.

Försäkringen gäller endast om man som medlem är underhållsskyldig enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar och endast den del av skadan som inte kan ersättas genom fastighetens försäkring.

Självrisken är 2 000 kr vid varje skadetillfälle om inte annat anges i försäkringsbrevet. Vid vattenskada gäller försäkringen med särskild självrisk på 3 000 kronor. Om skada samtidigt drabbar fastigheten och ersätts genom fastighetens försäkring, tillämpas ingen självrisk.

Vid värderingen av skadan görs åldersavdrag för t ex målning och tapetsering, golv- och väggytskikt, installationer och hushållsmaskiner m m i enlighet med det fullständiga villkoret. De åldersavdrag som görs i samband med reparation efter en skada utgör ett mått på hur mycket av en byggnadsdels ekonomiska värde som redan förbrukats sedan den först togs i bruk.

Försäkringen ersätter endast det ekonomiska värde som anses finnas kvar vid tiden för skadan. Genom att betala det åldersavdrag som är aktuellt för sin egna lägenhet får man också en värdeökning av bostadsrätten jämfört med värdet före skadan.

Föreningens försäkring, inklusive den gemensamma tilläggsförsäkringen är tecknad i Länsförsäkringar Uppsala med försäkringsnummer 251062*03 (aktuellt 2020).