Information om behandling av personuppgifter (Chalmers)

För dig som bor i HSB Living Lab

Chalmers tekniska högskola AB (nedan Chalmers) samlar i forskningssyfte in, lagrar och behandlar data om ditt boende för att på så sätt möjliggöra utveckling av ny kunskap, nya tjänster och nya produkter med det övergripande målet att utveckla framtidens hållbara boende.

Vi behandlar dina uppgifter för forskningsändamål med stöd i fullgörandet av en uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1 e GDPR.

Den data som samlas in innehåller detaljerad information om vattenförbrukning, elförbrukning, ventilation, luftkvalitet inklusive inomhustemperatur, energiförbrukning, in- och utpassering genom vissa dörrar, temperatur och relativ fuktighet i vissa väggelement samt vattentemperatur tappvatten och avloppskanaler. Insamlade data lagras av Chalmers i upp till tio år efter att projektet HSB Living Lab avslutats. Information om aktuella projekt och behandling av data finns att läsa på https://www.hsb.se/hsblivinglab/projekt-i-huset1/.

Data från sensorerna lagras med flera lager av åtkomstskydd för att skydda dina uppgifter från obehöriga. Forskningsprojekt som vill forska på beteendepåverkande faktorer och därmed behöver göra kopplingen mellan olika sensordata och dig som individ, måste inhämta separat samtycke från dig för den behandlingen. Du har alltid rätt att återkalla ditt eventuella samtycke.

Insamlade data kan komma att göras tillgänglig för tredje part efter att denne undertecknat avtal där tredje part förbinder sig att följa gällande lagstiftning och att inte överlåta data till annan part. Chalmers är kontaktpunkt för frågor kring aktuell behandling av personuppgifter i dessa fall.

Du har enligt EU:s dataskyddsförordning rätt att kostnadsfritt

  • få information om vilka uppgifter relaterade till dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
  • begära rättelse i fråga om uppgifter som vi behandlar om dig.
  • begära begränsning i hur din data används och behandlas.
  • begära radering av dina uppgifter.

Då aktuell behandling av personuppgifter stödjer sig på utförande av en uppgift av allmänt intresse har du som registrerad i regel inte rätt att bli raderad eller få insamlad data exporterad. Särskilda skäl för radering kan dock förekomma och du har alltid rätt att inkomma med en begäran.

Begäran om utdrag, rättelse, radering eller annan begäran sker till hll@chalmers.se, du kan även kontakta Chalmers dataskyddsombud dataskydd@chalmers.se. Du har även rätt att lämna klagomål till Sveriges tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd – Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Forskningshuvudman/personuppgiftsansvarig

Chalmers tekniska högskola AB
41296 Göteborg
tel. 031-772 10 00
hll@chalmers.se
org.nr. 556479-5598