Renovering fasad/balkong/fönster 2020

Renoveringsprojektet är nu avslutat. 

Här rapporterar Styrelsen kontinuerligt om vad som händer i det pågående renoveringsprojektet. Längst ner på sidan finns också en del information kring bakgrunden till projektet och hur/varför vissa beslut har fattats.

Hittar du trots allt inte svar på dina frågor här är du välkommen att kontakta styrelsen på brf.fladern@tutanota.com. Anses ärendet brådskande, vänligen kontakta Tobias Axelsson på 070-7215898.

Information om projektet:

(senast uppdaterad: 2020-05-26)

VIKTIGT! Det är absolut förbjudet att beträda byggnadsställningarna och balkongerna under projektets gång. Om ni ser någon bryta mot detta meddela styrelsen omgående. 

 

Äntligen närmar vi oss slutet på detta omfattande projekt! 

Nedan kommer en sammanfattning av det som är kvar att göra och hur det kommer påverka er som medlemmar. 

 

PLASTEN SOM TÄCKER FÖNSTREN
Plasten kommer i takt med att sprutningen av fasaden färdigställs tas bort från våra fönster. Först ut blir A- och B-trappans fönster ut mot parkeringen som blir plastfria denna veckan (27 maj). Sedan följer C och D mot parkeringen och slutligen resterande fönster allt eftersom att fasaden blir klar. 

RIVNING AV STÄLLNINGAR
Är planerat att påbörjas v.26 och färdigställas vecka v.27. Då kommer K-Fasader även utnyttja helgen att riva ställningarna för att bli klara innan semestern. 

FÖNSTERPUTS & SLUTBESIKTNING
I slutet av projektet kommer vi köra fönsterputsning av samtliga fönster i fastigheten. Detta kräver att fönsterputsarna får tillgång till alla lägenheter. Datum och tid aviseras inom kort.

Sista besöket i lägenheten kommer vara vid slutbesiktningen, då går styrelsen tillsammans med K-Fasader runt i varje lägenhet och inspekterar att arbetet är utfört korrekt. 

Styrelsen har önskat att fönsterputs och slutbesiktning sker under samma dag.

Bekräftelse vilken tid och datum som gäller för enskild lägenhet aviseras inom kort. 


KOMPLETTERING I LÄGENHETER
Om det vid slutbesiktiningen noteras otillräckligt arbete i någon lägenhet kommer detta åtgärdas vid senare bestämt tillfälle med aktuell lägenhetsinnehavare. 

NYCKLAR
Återlämnas till medlemmarna när slutbesiktningen är genomförd och vi inte behöver tillgång till lägenheterna längre.  

 

***

 

Följande arbete pågår:

 •  Fasaden - putsarbete med slutgiltlig puts. Förväntas pågå 2-3 veckor.


Följande är ännu inte påbörjat:

 • Montage av balkongräcke/-fronter
 • Nedmontering av ställningar
 • Slutbesiktning
 • Fönsterputsning
 • Slutgiltlig upplagning/målning lägenheter som fått anmärkning på slutbesiktning

 

Hittils har följande arbete färdigställts:

 • Montage av ställning - färdigt
 • Rivning av balkongräcke - färdigt
 • Rivning av puts - färdigt (ev. några timmar på tisdag 14/4 för att avsluta)
 • Byte av samtliga fönster
 • Renovering av balkongplattor
 • Grundputs på fasaden 

 

Projektet förväntas färdigställas i början av juli såvida inte förseningar uppstår.

 

Information om Corona

Med rådande situation vill vi särskilt påminna alla medlemmar inför fönsterbytet:
Uppvisar du symptom att något slag i samband med att det är din lägenhets tur att nya fönster,  meddela Emilia på 0730-842647 direkt. Vi kommer då skjuta på fönsterbytet så långt som det är möjligt för att minimera smittorisken och för hänsyn av de som är hemma och är sjuka.

 

Information om beställning av projeket:

Styrelsen har under två års tid arbetat med att samla information, gå igenom föreningens ekonomi samt träffa olika entreprenörer för att hitta den bästa vägen fram till ett lyckat reslutat. Nedan följer vad projektet omfattar, vilka ändringar som tillkommer och varför.

Fasad:
Fasaden kommer att knackas ner fullständigt och åter putsas upp i så näraliggande kulör till befintligt som möjligt. Putsen kommer vara likvärdig till den vi har idag. Tilläggsisoleringen på gavlarna kommer rivas ner och ersättas med ny.

Balkonger:
Balkonger kommer att renoveras med syfte att återställa belkongernas fulla funktion. Balkongerna kommer att förbli samma storlek som idag, delvis för att alternativet var för kostsamt och delvis för att det ej tilläts bygglov. Balkongfronterna kommer att får ett nytt utseende. Detta baserat på samtal med stadsbyggnadskontoret och med syfte att skapa ett mer tidsenligt utseende. Plåten kommer bli sinuskorrigerad och färger en ljus, dov grön. Balkongräcken byts till aluminium för längre livstid och lägre kostnad. Styrelsen har ansträngt sig för att välja den nättaste versionen som bäst efterliknar smidesräcken. Balkongräckena kommer vara i samma färg som fronten. 

Balkongdörrar:
Medlemmar som närvarade på senaste informationsmötet bjöds in till att lämna sina åsikter kring alternativ om hur de nya balkongdörrarna skulle monteras och styrelsen tog detta i beaktning när beslutet sedan togs. 

Beslutet landade i att balkongdörrarna på långsidorna skulle ändras från att öppnas utåt till att öppnas inåt för att öka funktionsytan på balkongerna. De på gavlarna beslutades att behålla likt befintligt då dessa hade inskränt för mycket in i lägenheterna på grund av annorlunda planlösning i gavellägenheterna. 

Fönster:
Styrelsen har lagt mycket tid på beslutet om fönstermodellen och landade tillslut i ett fönster utan den vädringsfunktion vi har i dagsläget. Beslutet grundar styrelsen på tre parametrar; kostnaden vid köp och kostanden för underhåll samt fönstrets hållbarhet. Alla tre har varit viktiga att ta hänsyn till i detta stora projekt som uppgår till en hög summa för en liten förening. För att inte skada föreningen ekonomiskt var detta en del, bland andra, som valdes bort. 

De nya fönster som installeras kommer fortfarande ha en vädringsfunktion men öppnade "vanligt" läge längs med långsidan. Vädringsbeslaget kommer gå att ställa in i olika lägen och man kan därför anpassa det utefter vad man har på fönsterbrädet.

Sammanfattningsvis
Styrelsen driver detta projektet för att upprätthålla sin underhållsplikt av fastigheten. Samtliga delar av renoveringsprojektet krävde åtgärder inom en 10-års period. Av kostnadseffektiva och tekniska skäl ansågs det mest lönsamt att utföra samtliga delar i samma projekt.

Gällande utseende på fastigheten krävs det bygglov för att ändra utseendet på fastigheten till något annat än befintligt. Stadsbyggnadskontoret som utfärdar byggloven är också särskilt restrektiva med vilka ändringar man får lov att göra. Det har därför inte varit i styrelsens makt att göra några större ändringar till utseendet på huset. 

Styrelsen hoppas, med ovanstående information, att samtliga medlemmar som inte närvarade på det senaste medlemsmötet nu har en bättre förståelse för projektets bakgrund och omfattning. Ytterligare så vill vi tacka för alla era åsikter och framförallt ert tålamod i rådande tider. Vi har full förståelse för att renoveringsprojektet inte skapar den bästa miljön för hemma-kontoret och hoppas att det mest högljudda arbetet snart löper mot sitt slut.