Styrning

HSB är en kooperation där verksamheten vilar på en gemensam värdegrund. För att underlätta samverkan och dra fördel av styrkan som det innebär att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom HSB.
möte med handuppräckning

Styrdokumenten består av HSBs kompass – vägen mot det goda boendet, HSBs kod för föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke. Dokumenten fungerar som verktyg för att vi tillsammans på ett enkelt sätt ska utveckla vår gemensamma verksamhet inom hela HSB, vårda vårt varumärke och stärka medlemmarnas insyn och inflytande.

Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna och ETHOS – våra gemensamma värderingar som är fundamentet för all verksamhet inom HSB: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan.

HSBs strategi för hållbar tillväxt och gemensamma hållbarhetsmål är en integrerad del av HSBs kompass som är HSBs övergripande verksamhetsplan. 

HSBs ansvar

HSB har en mängd olika policydokument som är ett stöd för hela HSB att upprätthålla en god regelefterlevnad. För oss betyder god regelefterlevnad att vi inte bara ska följa alla regler utan att vi även ska göra det på ett sätt som bidrar till vår vision och som beaktar våra kärnvärderingar. HSBs samling av policydokument heter HSBs ansvar.

HSB Riksförbund ansvarar för att HSBs ansvar och policyer antas av förbundsstyrelsen. I och med ett sådant beslut blir policydokumentet direkt gällande för hela den gemensamma nationella organisationen (HSB Riksförbund och dotterbolag). Därefter rekommenderas HSB-föreningarna och bolagen att besluta om dessa i sina respektive styrelser.

Dokumenten kan komma att uppdateras årligen utifrån förändringar i lagar och regelverk och behov i verksamheten.

Nuvarande process för HSBs ansvar kommer att ses över och omarbetas under 2024 för att uppnå en ännu bättre riskhantering och regelefterlevnad inom HSB.

Anslutningsgrad – visar andelen HSB-föreningar som anslutit sig till de policyer som finns inom HSBs ansvar.

Riskområdestäckningsgrad – visar andelen HSB-föreningar som har en policy för det specifika riskområdet (inräknat både policyer inom HSBs ansvar och om HSB-föreningen har en egen policy).

Hållbarhetsrisker och riskhantering

HSBs kooperativa affärsmodell bygger i grunden på hållbara principer med fokus på långsiktighet och värdeskapande snarare än kortsiktiga vinstmaximeringar. Samtidigt innebär affärsmodellen vissa utmaningar då styrning och efterlevnad måste balanseras i linje med medlemmarnas frivillighet och frihet.

HSBs mest väsentliga hållbarhetsrisker är identifierade av representanter från HSBs föreningar och bolag i samband med en dubbel väsentlighetsanalys som genomfördes 2023. Väsentlighetsanalysen utgår från verksamhetens faktiska och potentiella risk för negativ påverkan på omvärlden, hur omvärlden påverkar oss samt möjlighet att göra betydande skillnad i positiv riktning. Dubbel väsentlighet innebär att den uppfyller ett eller båda av följande perspektiv: påverkansväsentlighet och/eller finansiell väsentlighet. 

I den kooperativa organisationen ligger ansvar för hantering av ovan nämnda risker hos respektive HSB-förening och bolag, med stöd från HSB Riksförbund.