Intressenter och väsentliga frågor

En viktig del av HSBs hållbarhetsarbete är att föra en kontinuerlig dialog med organisationens intressenter. HSBs viktigaste intressenter är medlemmar, kunder, medarbetare, samhället – lokalt och globalt – samt leverantörer och partners.
Människor på väg att sätta sig ner

HSB lyssnar kontinuerligt in vilka frågor som är viktiga för intressenterna, både genom direktkontakt och genom omvärldsbevakning. En fördjupad intressentdialog genomförs också regelbundet för hela HSB. 2022 var senaste gången HSB gjorde en avstämning med samtliga intressenter.

Läs mer om svaren från intressenterna (pdf)

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen utgår från verksamhetens faktiska och potentiella risk för negativ påverkan på omvärlden samt möjlighet att göra betydande skillnad i positiv riktning. Väsentlighetsanalysen stäms regelbundet av med HSBs intressenter för att säkerställa att de frågor intressenterna anser viktigast för HSB att arbeta med finns med.

Processen med att fastställa väsentliga områden initierades 2016 och inkluderade en serie workshops med HSB-föreningar och bolag. De olika delområdena inom standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000 värderades och bedömdes utifrån intressent- och samhällsvärde.

Väsentlighetsanalysen verifierades sedan med omfattande intressentdialoger under 2017-2018 varpå mindre justeringar gjordes. Under vintern 2022-23 har nya dialoger hållits med HSBs viktigaste intressentgrupper. Det har skett främst via enkäter där HSB frågat hur intressenterna anser att HSB lever upp till förväntningar och uppsatta mål inom bland annat hållbarhetsområdet, samt hur man tycker HSB bör prioritera bland tidigare identifierade väsentliga frågor. Då resultatet färdigställdes först i början av 2023 har det inte lyfts in i nuvarande väsentlighetsanalys.

HSBs väsentlighetsanalys har tidigare illustreras med ett klassiskt diagram med intressentvärde på ena axeln och samhällsvärde på den andra. I år har vi valt att presentera den på ett nytt sätt, även om den i grunden är densamma som tidigare. De väsentliga frågorna har förtydligats utifrån vilken påverkan och/eller risk för påverkan HSBs verksamhet har på omvärlden. Se bild längre ner.

De väsentliga frågorna bedöms som fortsatt aktuella. Tillägg görs dock av biologisk mångfald som identifieras som en väsentlig fråga som ökat i betydelse för HSBs verksamhet utifrån potentiell risk för negativ påverkan. En uppdelning har också gjorts av klimatpåverkan och klimatanpassning som nu hanteras som två väsentliga frågor. Under 2023 planeras en mer genomgripande uppdatering av väsentlighetsanalysen bland annat med kvalitativa intressentdialoger med fokus på påverkan.

HSBs väsentliga frågor

väsentlighet bild.jpeg
Klicka på bilden för större format