HSBs hållbarhetsberättelse 2022

HSBs gemensamma hållbarhetsberättelse omfattar uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet inom HSBs föreningar, HSB Riksförbund och bolag under räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2022. I hållbarhetsberättelsen berättar vi om hur vi arbetar med miljö, socialt ansvar och ekonomi för att vara relevanta för våra intressenter idag och i framtiden.
barn med ljust hår

Rapporten omfattar främst den verksamhet som har betydande och direkt påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga HSBs egna verksamhet såsom egenägda fastigheter och nyproduktion. Verksamheter som står utanför HSBs direkta kontroll, som leverantörer och kunder, ingår i viss mån i redovisningen samt inom ramen för HSBs nya klimatmål. Antal rapporterande HSB-föreningar, totalt och per indikator, påverkas av HSBs federativa organisation med frivilliga mål. 

HSB antog under 2021 nya klimatmål för att omfatta hela värdekedjan med målsättning att 2040 ha netto-noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och då vara anpassade till det förändrade klimatet. Klimatmålen antogs vid en tidpunkt då det saknades relevant vägledning för Scope 3-beräkningar för vår bransch. Under 2022 har därför ett stort projekt pågått nationellt inom HSB för att identifiera metoder för datainsamling och beräkning av klimatpåverkan i värdekedjan i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG). Inom ramen för detta projekt genomfördes beräkningar för basåret 2020 som HSB mäter sina utsläpp från. Arbete med att säkerställa process för datainsamling, rapportering och beräkningsmetoder kommer att fortsätta under våren 2023. Detta innebär att redovisningen av HSBs klimatpåverkan för 2022 är gjord enligt de klimatmål som antogs 2008.

Se en detaljbeskrivning av de avgränsningar (pdf) som gjorts i hållbarhetsberättelsen 2022.

Försiktighetsprincipen

HSB har som ambition att tillämpa försiktighetsprincipen i all verksamhet. Principen innebär att vi som verksamhet ska vidta skyddsåtgärder och iaktta de begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett exempel på hur vi tillämpar försiktighetsprincipen är att använda webbverktyget Byggvarubedömningen för att fasa ut farliga kemiska ämnen ur byggvaror när vi bygger bostäder. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om ett specifikt område i redovisningen.