Årsstämma 2007

Årsstämma 2007

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Borgmästaren i Gävle den 31 maj 2007 i föreningslokalen


§ 1 Öppnande Stämman öppnas av styrelsens ordförande Sten Adebäck..

§ 2 Ordförande Jan Herder utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Protokollförare Ordföranden anmäler att K-G Lindgren utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Närvarande medlemmar och röstlängd
Bilaga 1 Närvarande medlemmar avprickas på medlemsförteckningen. Förteckningen godkännes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning, vilken utsänts tillsammans med årsredovisningen fastställes efter att punkterna 17 och 18 strukits.

§ 6 Protokollsjusterare Britt-Louise Ström och Rose Andersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Kallelse Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag med uppgift om förekommande ärenden uppsatts i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter samt genom meddelande i styrelsens redovisningshandlingar.
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.


§ 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultat- och balansräkning för år 2006 har utsänts till medlemmarna och ansågs därmed föredragen. Ordföranden lämnar därför ordet fritt.
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse Ordföranden föredrar de två sista styckena i revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2006. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Resultat- och balansräkning Stämman fastställer de i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Resultatdisposition Stämman beslutar att resultatdisposition ska ske enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 12 Ansvarfrihet Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning. Styrelsen deltar inte i detta beslut.

§ 13 Arvoden Valberedningens ordförande, Hans Lundgren, uppger de arvoden som för närvarande utgår till styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2007 höjs med 3 % till 41 200 kr (40 000) att fritt fördelas inom styrelsen.

Till föreningsvalda revisorer utbetalas ett årsarvode enligt taxa.

§ 14 Val av styrelse Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ledamöterna Karl Gerhard Lindgren och Hans Nyberg samt styrelsesuppleanten Britt-Louise Ström.

Till styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie stämma år 2009 hållits beslutar stämman omvälja Karl Gerhard Lindgren och Hans Nyberg

Som representant för HSB har Allan Haglund utsetts med Ingastina Persson som suppleant.

Till styrelsesuppleant för tiden intill dess ordinarie stämma år 2008 hållits beslutar stämman välja Pia Berglund (nyval).

Styrelsens totala sammansättning efter val:
Ledamöter
Sten Adebäck t.o.m. ordinarie stämma 2008
Jan Herder t.o.m. ordinarie stämma 2008
Karl Gerhard Lindgren t.o.m. ordinarie stämma 2009
Stig Andersson t.o.m. ordinarie stämma 2008
Hans Nyberg t.o.m. ordinarie stämma 2009
Suppleant
Pia Berglund t.o.m. ordinarie stämma 2008

§ 15 Val av revisorer Stämman utser Öhrlings revisionsbyrå att sköta revisionen intill dess ordinarie stämma år 2008 hållits.

§ 16 Val av valberedning Till valberedning för styrelseval inför 2008 års stämma utses Laila Kullberg och Margareta Lindquist

§ 17 Motion
Bilaga 2 Från Kurt Sjödin har inkommit en motion om att lägga ett nytt slitagelager på det dammsamlande, utslitna och grovporiga garagegolvet.
Styrelse föreslår i sitt yttrande över motionen att stämman ska avslå motionen.
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

§ 18 Avslutning Ordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

 Vid protokollet_______________________
K-G Lindgren, sekreterare

Justeras_______________________
Jan Herder, mötesordförande

 


_______________________
Britt-Louise Ström
_______________________
Rose Andersson