Föreningens stadgar

Bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar är de främsta lagarna som styr bostadsrättsföreningar. Varje förening har ett visst utrymme att anpassa sina stadgar inom ramarna för dessa lagar. Som medlem i BRF Alboda har du både rättigheter och skyldigheter.

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor som har samma intresse för vårt boende. Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. Tillsammans har vi möjlighet att påverka vårt boende, vilket ökar trivseln. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Ansvarsområden i lagar och stadgar

Bostadsrättslagen och stadgarna reglerar bland annat vilka olika ansvarsområden du som medlem/boende i bostadsrätten och föreningen har.

Stadgarna för BRF Alboda gäller från och med 2018-05-22.

Du hittar föreningens stadgar i nedanstående bifogade dokument: 


Inre underhåll

Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.

Till det inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar.

En del förändringar i din lägenhet kräver styrelsens godkännande.
> Läs om regler för bygg och renovering

Yttre underhåll

Byggnader och mark är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgångar. Dessa måste underhållas och utvecklas både för trivselns och ekonomins skull. Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde.

Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler.

Det är styrelsen som har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i gott skick. Stamledningar för avlopp, värme, el och vatten ska repareras vid behov.

För att kostnaderna för det periodiska underhållet ska fördelas jämt över åren, upprättar styrelsen en långsiktig underhållsplan. Varje år görs avsättning till fonden för yttre underhåll i enlighet med planen. Uttag  görs då från fonden när periodiskt underhåll utförs.

Styrelsen ska varje år – tillsammans med HSB – göra en besiktning av fastigheten.

Evig nyttjanderätt och förverkande av bostadsrätt

I en bostadsrättsförening har medlemmarna en evig nyttjanderätt av sina lägenheter. Men den enskilde medlemmen kan förlora sin bostadsrätt om denne inte uppfyller sina skyldigheter (förverkandegrunder). Stadgarna § 44.

Alla medlemmar äger husen tillsammans

Föreningens ansvar = Varje medlems ansvar. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening som har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga.

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö.

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året och påverka hur den ska drivas framöver.
> Läs mer om föreningsstämma

Styrelsens ansvar. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar har gemensamt ansvar för att boendet fungerar bra. Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö vi alla vill ha.

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse av lägenheten blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i Hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det.

Du är skyldig att hålla din lägenhet i gott skick

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig. Du hittar information om din underhållsskyldighet i följande dokument: 

 Underhållsskyldighet av bostadsrätt.

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

I föreningens stadgar anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna och ordningsreglerna för föreningen.

Hemförsäkring. Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Vitvaror, diskmaskin etc. Installation av vitvaror såsom diskmaskin, tvättmaskin och tumlare ska alltid utföras fackmannamässigt. Uppstår vattenskador riskerar man att själv bli ersättningsskyldig. Är installationen utförd av fackman blir denne ansvarig.

Ventilation, värme, el- och VVS-system. Förändring av ventilation, värme, el- och VVS-system är helt förbjudet och får överhuvudtaget inte genomföras. Väsentliga förändringar såsom renovering av badrum och kök, ska godkännas av styrelsen.
> Läs regler för bygg och renovering

Brandvarnare. Varje bostadsrättsinnehavare har skyldighet att se till att det finns fungerande brandvarnare på varje plan i bostaden. Den bör kontrolleras med jämna mellanrum, så att den verkligen fungerar.