Kallelse till extra föreningsstämma

24 februari 2024 Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till extra föreningsstämma. Tid: onsdagen den 13 mars 2024 kl. 18.00 Plats: Hörsalen (mitt emot Tibble Teater) Tibbleskolan

På extrastämman behandlas styrelsens förslag på uppdatering av föreningens stadgar.

Ny lag om stadgar för bostadsrättsföreningar gör att HSB har ändrat sina normalstadgar fr.o.m. 2023. Ändringarna är inte revolutionerande men våra stadgar bör följa de gällande så att inga missförstånd uppstår. Det nya stadgeförslaget från HSB bifogas denna kallelse, med styrelsens kommentarer för att underlätta för våra medlemmar.

(Någon förtäring kommer inte att erbjudas under denna session….)

OBS! Tag med det nya stadgeförslaget till stämman!

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvaro
 6. Godkännande dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 8. Val av två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Uppdatering av stadgarna
 11. Föreningsstämmans avslutande

Till nyhetslistan