Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs vid föreningsstämma. Föreningsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång som är 31/12. Styrelsen i föreningen har ett arvode som beslutas om på föreningsstämman.

Styrelsens uppgift är i korthet:

  • Ansvara för det löpande arbetet i föreningen, med detta följer organisation och förvaltning inom föreningen.
  • Se till att föreningens fastigheter och övrigt kapital förvaltas på ett bra sätt.
  • Se till attt fastigheterna sköts och hålls i bra skick.
  • Ha hand om föreningens administration, t ex bokföring, fastställande av årsavgift och hyror, fakturabetalning, placering och bevakning av lån mm.
  • Förvaltning, vilket innebär att se till att de avtal som föreningen ingått med leverantörer utförs enligt avtalet.
  • Besluta om allt som rör fastigheten förutom avyttring av fast egendom eller väsäntliga förändringar i föreningen, vilka måste besluta om vid en föreningsstämma.

Styrelsens protokoll är inte offentliga utan de som har rätt att ta del av protokoll är, förutom innevarande styrelse, revisorerna. Styrelsen måste rätta sig efter de beslut eller instruktioner som stämman lämnar (lydnadsplikt). Styrelsens ledamöter har ansvar för de beslut som fattas och även frågor som delegeras till någon annan. Den sk vårdplikten innebär att styrelsen har anvar för att föreningens fastigheter sköts på ett bra sätt.

En styrelseledamot ska vid beslut i första hand se till föreningen som helhet. Inga egna intressen ska vara vägledande vid beslut som kan gagna en styrelseledamot. Styrelsen har tystnadsplikt och kan bli skadeståndsskyldig om de sprider uppgifter som vållar föreningen ekonomisk skada. Styrelsen ska behandla alla medlemmar lika och får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem som kan vara till nackdel för en annan medlem.

Valberedning
Är du intresserad av att gå med i styrelsen eller vill du nominera någon till styrelsen så är du välkommen att ta kontakt med valberedningen.

Lina Lövmo Wallin, Sammankallande
Mobil: 073-343 47 26

Kontakt
Vid behov av att kontakta någon i styrelsen, se kontaktuppgifter på porttavlorna i trapphusen.
Epost: styrelsen@rodstjarten.se