Kamerabevakning

HSB Brf Högaholm har för alla boendes trygghet ett kamerabevakningssystem installerat i vissa gemensamma utrymmen, miljöhusen, grovsopscontainern samt garagen. Detta är för att undvika inbrott, stöld och vandalism i våra fastigheter. Systemet består av totalt 42 kameror och används endast då något hänt eller på begäran från polis.

Reglerna kring kamerabevakning ändrades i enighet med upprättandet av Kamerabevakningslag (2018:1200). En privat verksamhet, så som en bostadsrättsförening, behöver inte längre ansöka om tillstånd utan ansvarar själva för att övervakningen är laglig. Föreningen har enligt bestämmelserna i lagen en upplysningsplikt, därav följer viktig information nedan som berör kamerabevakningssystemet.

Bakgrund

Användandet av kameraövervakningen syftar till att förebygga och motverka brott genom att fungera avskräckande samt att komplettera redan existerande lås- och passagesystem till fastigheterna; och därmed öka de boendes trygghet. Styrelsen har gjort bedömningen att de åtgärder som tidigare har vidtagits beträffande lås- och passagesystem ej varit tillräckligt och har därför kompletterat med ett kameraövervakningssystem.

Likaledes gäller för föreningens miljöhus och grovsopscontainer som kommer kamerabevakas. Föreningen har återkommande problem med felsorterade sopor, samt att stora skrymmande grovsopor så som möbler och elektronikapparater placeras direkt på golvet i miljöhusen eller utanför grovsopscontainern. Dessa skrymmande föremål begränsar framkomligheten för både medlemmar, personal och sophämtningsleverantörer. Dessa företeelser orsakar stora kostnader för föreningen, där kamerabevakningen förhoppningsvis minskar dessa. 

Styrelsen har utfört en riskanalys och tagit hänsyn till Dataskyddsförordningen, GDPR och Kamerabevakningslagen. Användandet av kamerabevakningen syftar främst till att förebygga och säkra bevis vid brott och inte att kontrollera medlemmar. Nedan finner ni de viktigaste delarna av föreningens policy och bedömningsmall för kamerabevakning.  

HSB Brf Högaholms kamerabevakning

Föreningen har installerat kamerabevakning på följande platser inom föreningen: 

 • Garaget på Balladgatan 1
 • Garaget på Serenadgatan 31 samt 54
 • Samtliga fem miljöhus
 • Grovsopscontainern på Serenadgatan 54
 • Källarutrymmena i samtliga 17 bostadshus
 • Gymmet

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen

 • Ändamålet för kamerabevakning är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.
 • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
 • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 14 dagar
 • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
 • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart förvaltningen har tillgång till det inspelade materialet. 

Förvaltningen vill vara tydliga med att kamerabevakningssystemet inte kommer användas för att reda ut privata ärenden från medlemmar, så som grannfejder, då detta inte är förenligt med lagen. Systemet kommer endast användas vid brott eller ekonomisk skada rörande föreningens verksamhet. 

Tillsynsmyndigheten för kamerabevakning är Integritetsmyndigheten (IMY). På deras hemsidan kan du läsa mer om kamerabevakningens syfte samt hur den får användas.   

 Bedömningsmall för kamerabevakning i flerbostadshus hittar ni bifogat nedan.