Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Ledamot

Vi har flyttat över informationen som rör ditt HSB-ledamotsuppdrag till Mitt HSB. Där hittar du också länk till formulär för arvoden och återkoppling. Logga in via listen ovan för att ta del av all information.

 

 

Skärpta bestämmelser om jäv

From 1 juli ändrades jävsbestämmelserna - i lagen om ekonomiska föreningar - och därmed skärptes de situationer som kan vara föremål för jäv.

Bestämmelserna gäller även för bostadsrättsföreningar men medför inte någon egentlig ändrad rekommendation än vad som tidigare angetts from HSB. Från och med i juli i år anger lagen tydligt (regleras i 6 kap 10 §) att styrelseledamot inte får handlägga fråga om avtal mellan föreningen och företag som han/hon får företräda – så kallat ställföreträdarjäv eller företrädarjäv som det också kallas. Nu anges att en ledamot med anledning av sin ställning i annat bolag/organisation kan anses vara jävig.

Jäv kan förekomma i flera situationer och gäller styrelsens samtliga ledamöter. En ledamot anses vara jävig i följande situationer:

Jäv

En styrelseledamot får inte vara med och handlägga en fråga som rör avtal mellan honom och föreningen.

Intressejäv

Han får inte heller handlägga avtal mellan föreningen och tredje man om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse. Exempel på detta kan vara avtal med en ledamots närstående eller dylikt.

Ställföreträdarjäv

Nytt är att ledamot inte heller får handlägga fråga om avtal mellan föreningen och företag som han/hon får företräda (i egenskap av ledande befattning såsom vd, ledamot eller att denna ingår i styrelsen (undantag är koncernförhålladen)

Att styrelseledamoten inte får vara med och handlägga avtal innebär att han/hon inte får vara med under förberedandet eller beslutandet i frågan. Vid behandling av ärendet ska ledamoten inte delta (i praktiken avlägsna sig från rummet).

Som HSB ledamot bör man undvika att handlägga fråga som rör förvaltningsavtal med HSB med anledning att HSB ledamoten kan anses ha intresse i frågan – även om det nog inte är stridande mot föreningens intresse

Tidplan bokslutsprocessen

Från vecka 50 kommer tidplan för bokslutsprocessen att publiceras i föreningsdokument i HSB Portalen

Alla styrelseledamöter inkl HSB ledamoten kan läsa tidplanen för bokslutsprocessen. I denne finns ett antal datum som är bra för styrelsen att känna till samt information om att återrapportera information till föreningens ekonom.

Ombud till föreningsstämman

På en föreningsstämma kan en medlem som inte själv kan närvara lämna en fullmakt till någon att företräda medlemmen på stämman.

 

Ombud till föreningsstämman

27 mars 2017

Den som får en fullmakt kallas ombud. Lagen om ekonomiska föreningar är under omarbetning och i lagförslaget så föreslås ombudskretsen att vara fri, det vill säga att medlemmen ska kunna få företrädas av vem som helst. För att stadgarna ska vara uppdaterade med lagstiftningen den dag lagen träder i kraft så har vi valt att i 2011 års HSB normalstadgar inte skriva någon begränsning av vem som kan vara ombud.
Fram till dess att den nya lagen träder i kraft så gäller vad som framgår om ombud i nuvarande lagstiftning. Enligt lag så gäller idag att ombud för en fysisk person endast kan vara medlemmens make /sambo eller annan medlem. I avvaktan på den nya lagstiftningen så är det alltså detta som gäller för bostadsrättsföreningar som har antagit 2011 års HSB normalstadgar.


För de bostadsrättsföreningar som har 2003 års HSB normalstadgar är dock ombudskretsen något annorlunda. Enligt 2003 års HSB normalstadgar kan för en fysisk person annan medlem, medlemmens make/sambo, registrerad partner, föräldrar, syskon eller barn vara ombud.