Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, vi kallar det för det goda boendet.
Var vänlig att tillåta marknadsföring-cookies för att titta på denna video.

Så skapar vi värde och minskar vår påverkan

HSB arbetar med att maximera värdet vi skapar för alla våra intressenter, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera de negativa avtrycken, framför allt på miljö och klimat, som vår verksamhet bidar till.

HSBs uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Vår verksamhet, som är en kombination av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och nyproduktion, ska också genomsyras av ansvarstagande, både för våra boende och samhället i stort.

HSB vill vara en viktig aktör för det hållbara samhället. Med ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre förutsättningar och villkor för boendet och de boende. HSB arbetar med att öka värdet på medlemskapet och kunderbjudandet med hållbara tjänster och produkter, som också ska vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och är producerade under goda förhållanden. Vi vet att ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka samhället i rätt riktning.

Samtidigt står bostadssektorn – från byggprocessen till de boendes livsstil – för en betydande miljöpåverkan. Byggsektorn orsakar lika stor klimatpåverkan som den svenska personbilstrafiken. Vidare står fastigheter och bostäder för en stor andel av den totala energi- och materialanvändningen.

FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges klimat- och miljömål

HSB bidrar till en hållbar utveckling med fokus på de 17 målen i Agenda 2030. Vi har valt att fokusera på de mål som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi tillsammans med våra medlemmar och kunder kan göra mest skillnad. Som ett bolag i bostadsbranschen riktar vi våra insatser för att stödja de globala utvecklingsmålen nummer 5 samt nummer 7–13. Vi bidrar också till de tre svenska miljömålen: God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö.

HSBs hållbara affärsstrategi

På HSB-stämman i maj 2017 beslutades att HSBs strategi för hållbar tillväxt ska integreras med den gemensamma verksamhetsplanen, HSBs kompass. I denna strategi har vi satt fyra fokusområden där vi alla kan bidra.

  • Resurseffektivitethandlar om allt från ökad materialåtervinning till minskad elanvändning.
  • Klimatinnebär att vi satsar på minska klimatpåverkan från byggandet, satsar på förnybar energi till fastigheterna och en fossilfri fordonsflotta.
  • Hållbara tjänster och produkterär ett strategiskt arbete för att hållbarhetssäkra och utveckla nya hållbara tjänster och produkter.
  • Viktig samhällsaktörär en position vi önskar att förtjäna.  Därför arbetar vi för att förbättra villkoren för boendet, skapar trygghet och speglar samhällets mångfald. 

 

HSB Norr - Vår hållbarhetsresa

HSB Norrs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss handlar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera våra intressenter att göra detsamma.

Klicka här för att läsa mer om delar i vår hållbarhetsresa.