HSBs hållbarhetsberättelse 2021

HSBs gemensamma hållbarhetsberättelse omfattar uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet inom HSBs föreningar, HSB Riksförbund och bolag under räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2021. I hållbarhetsberättelsen berättar vi om hur vi arbetar med miljö, socialt ansvar och ekonomi för att vara relevanta för våra intressenter idag och i framtiden.
Vitsippa

Rapporten omfattar främst den verksamhet som har betydande och direkt påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga HSBs egna verksamhet såsom egenägda fastigheter och nyproduktion. Verksamheter som står utanför HSBs direkta kontroll, som leverantörer och kunder, ingår i viss mån i redovisningen. Till exempel beskrivs HSBs processer för att säkerställa miljömässig och social hållbarhet hos leverantörer.

Antal rapporterande HSB-föreningar, totalt och per indikator, påverkas av HSBs federativa organisation med frivilliga mål. Rapporteringen omfattar inte bostadsrättsföreningarnas klimatpåverkan från energianvändning, och inte heller inköp. Detta kommer dock att ändras i hållbarhetsberättelsen 2022 tack vare de nya klimatmål som antagits och som omfattar hela värdekedjan. Läs mer om de nya klimatmålen.

HSB har identifierat väsentliga frågor som gäller för hela HSBs verksamhet. Se en detaljerad beskrivning (pdf) av de avgränsningar som har gjorts för respektive indikator. 

Hallbar_tillvaxt_21_960px_150dpi.jpg

Klicka på bilden för större format.

Försiktighetsprincipen

HSB har som ambition att tillämpa försiktighetsprincipen i all verksamhet. Principen innebär att vi som verksamhet ska vidta skyddsåtgärder och iaktta de begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett exempel på hur vi tillämpar försiktighetsprincipen är att använda webbverktyget Byggvarubedömningen för att fasa ut farliga kemiska ämnen ur byggvaror när vi bygger bostäder. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om ett specifikt område i redovisningen.

I HSBs gemensamma strategi för hållbar tillväxt finns fyra utvalda och affärsrelaterade fokusområden:

Ikon kretslopp

Resurseffektivitet

Mål: HSB har 2023 en hållbar och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar beroendet av begränsade resurser.

Ikon blad

Klimat

Mål: HSB har 2040 netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och är anpassat till det förändrade klimatet.

Ikon för hållbarhet

Hållbara tjänster och produkter

Mål: HSB är 2023 en ledande aktör i utvecklingen av hållbara tjänster och produkter inom boende.

Viktig samhällsaktör

Mål: HSB är 2023 en viktig aktör för det hållbara samhället och speglar samhällets mångfald samt bidrar till att skapa trygghet.