Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ambitiösa klimatmål – en självklar del av HSBs samhällsansvar

Bostadssektorns påverkan på klimatet är större än du kanske tror. Som Sveriges största bostadskooperation har HSB både ett ansvar och en möjlighet att på ett väsentligt sätt bidra till att minska vår klimatpåverkan.
Fyra ungdomar har picknick framför flerbostadshus

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Bostadssektorn, från byggprocessen till de boendes livsstil, står för en betydande påverkan på miljö och klimat. Fastigheter och bostäder står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen och varje år släpper byggsektorn ut cirka tio miljoner ton koldioxid, ungefär lika mycket som Sveriges samtliga personbilar.

Därför måste samhällets energisystem gå från fossila, icke förnybara energikällor till förnybar energi. Med vår långsiktiga klimatstrategi vill vi gå före och minska utsläppen i linje med vad vetenskapen säger är nödvändigt.

Målet är att vi 2040 ska ha netto noll* klimatpåverkan i hela värdekedjan och vara anpassade till det förändrade klimatet.

Det innebär att klimatpåverkan beräknas för alla verksamheter och skeenden – allt från när HSB bygger och renoverar bostäder till energianvändningen i bostadsrättsföreningarna och i hyresfastigheterna. Även drivmedel i HSBs fordonsflotta, inköp av varor och tjänster och medarbetarnas arbets- och pendlingsresor räknas in i klimatpåverkan och omfattas av målen.

Fakta om klimatmålen


Övergripande målformulering:
HSB har 2040 netto noll* klimatpåverkan i hela värdekedjan och är anpassat till det förändrade klimatet.

Delmål:
25 % minskad klimatpåverkan till 2025
50 % minskad klimatpåverkan till 2030
75 % minskad klimatpåverkan till 2035,
…jämfört med basår 2020. I scope 1, 2 och 3**.

* Nettonollutsläpp uppnås när våra utsläpp av växthusgaserminimerats så långt som möjligt och de kvarvarande utsläppen balanseras av tekniker såsom avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS), biokol eller ökad kolsänka i skog och mark.

** Greenhouse Gas Protocols indelning: Scope 1 är de egna direkta växthusgasutsläppen. Scope 2 är de indirekta utsläppen från köpt energi. Scope 3 är de indirekta utsläppen, utöver köpt energi, som sker utanför företagets gränser.