På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Så påverkar du HSB Skåne

HSB Skåne styrs av medlemmarnas valda ombud som har rösträtt på föreningsstämman som i regel hålls i maj månad varje år. 2019 hålls föreningsstämman den 23 maj i HSB Skånes Visningsstudio.

Varje medlem har en röst

HSB Skåne är en demokratisk och federativ organisation. Detta betyder vi enbart styrs av våra medlemmar och deras valda ombud. För att arbetet ska fungera utgår vi alltid från bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, HSBs stadgar och HSBs kod för föreningsstyrning.

Förtroendevalda i Medlemsgruppen

I HSB Skånes Medlemsgrupp ingår alla våra medlemmar som inte innehar en HSB-bostadsrätt. Den 31 december 2017 uppgick antalet medlemmar i Medlemsgruppen till 6 80 personer. Medlemsgruppen har rätt att välja en ordinarie ledamot och en suppleant per påbörjat 200-tal medlemmar i Medlemsgruppen. Vid årsmötet den 13 februari 2018 valdes 6 (av 31 möjliga) fullmäktige som får representera Medlemsgruppen vid HSB Skånes föreningsstämma.

Förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna

Bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i HSB Skåne har rätt att välja en ordinarie ledamot per påbörjat 200-tal medlemmar att företräda bostadsrättsföreningen vid HSB Skånes föreningsstämma.

Lämna motion till HSB Skånes föreningsstämma

En medlem/fullmäktige har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman.

Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka in din motion till adressen här nedan.

Det är viktigt att din motion kommer in i tid, annars kommer den inte att kunna behandlas på föreningsstämman. Sista dag för att inkomma med motion är den 28 februari.

I samband med att kallelsen skickas ut till föreningsstämman publiceras motionerna som kommit in här på webbplatsen. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.

Skicka in din motion till styrelsen-skane@hsb.se eller till HSB Skåne Att: Styrelsen, Box 1712, 221 01 Lund.

Nominera personer till förtroendeuppdrag inom HSB Skåne

HSB Skånes Valberedning gör varje år ett utskick till bostadsrättsföreningarna i HSB Skåne för att påminna om att nominera till förtroendeuppdragen i HSB Skåne. Sista dag för nominering till 2019 års stämma är den 15 december 2018.

Styrelsen består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter som beslutas vid stämman. Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 5-11 styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande, utöver ordförande, av 6 förtroendevalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter. Arbetstagarrepresentanterna väljs i annat forum.

Enligt instruktion för valberedningen ska denna bland annat ta hänsyn till den geografiska spridningen i HSB Skånes område med följande indelning:
Lund, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad.

Varje område ska om möjligt representeras av minst en ledamot och högst tre ledamöter, ordföranden oräknad. Mandattiden för tre av de förtroendevalda styrelseledamöterna löper ut vid stämman 2019. Dessa är: 

 • Anders Södergrann, Lund
 • Alfred Baumgarten, Kristianstad
 • Ulf Hejman, Hässleholm

Ersättare för ordförande Ingvar Bergman

Då vi i skrivande stund blivit meddelade att vår ordförande har avsagt sig uppdraget, ber vi också i år om nominerade till ordförandeposten.

Styrelsen kommer inom sig att utse tillfällig ordförande fram till stämman 2019.

Val till HSB Skånes Valberedning samt revisorer

Valberedningen består av 5 ledamöter, en från respektive marknadsområde. En av ledamöterna utses av stämman till ordförande. Mandattiden för tre av valberedningens ledamöter löper ut vid stämman 2019. Dessa är:

 • Jens Hansen, Ystad
 • Carolyn Månsson, Eslöv
 • Carina Masth Thelander, Hässleholm

Eftersom de föreningsvalda revisorernas mandattid löper på ett år ska dessa nomineras årligen. André Håkansson, Eslöv och Kjell Birgersson, Ystad är för närvarande förtroendevalda revisorer.

Grundläggande krav

Som förtroendevald i HSB Skåne ska man vara medlem i HSB samt känna till och dela HSBs grundläggande värderingar. Vidare ska man som ledamot i styrelse, valberedning och som revisor ha kompetens, intresse, tid och engagemang för uppdraget samt delta i utbildningar relaterade till uppdraget.

Vidare får den nominerade inte bedriva/vara anställd i med föreningen konkurrerande verksamhet, ha gått i personlig konkurs, vara belagd med näringsförbud eller stå i skuld hos Kronofogdemyndigheten.

Valberedningens grunder för nominering till styrelseledamot:

 • kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet
 • övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
 • möjlighet att vara ledig från sitt arbete för att kunna delta i sammanträden på dagtid/heldagar ca 8-10 dagar/år
 • vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit invald i styrelsen
 • den nominerades oberoende
 • ålder, kön och områdestillhörighet
 • majoritet av förtroendevalda
 • hänsyn till stora och små brf-föreningar
 • övriga uppgifter som kan vara av betydelse.

Valberedningens grunder för nominering till revisorer:

 • Kompetens i bokföring, bokslut m.m.
 • Erfarenhet från tidigare revisorsuppdrag eller liknande
 • Den nominerades oberoende
 • Vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit vald till revisor

Grunder för nominering till valberedningen: 

 • Kompetens och erfarenhet
 • Ålder, kön och områdestillhörighet
 • Den nominerades oberoende
 • Vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit invald i valberedningen
 • Kunna delta i ca 10 - 12 sammanträden eftermiddagar, ibland heldag.
 • Kunna delta i specifik utbildning för valberedare.


De föreslagna kandidaterna måste vara tillfrågade och acceptera nomineringen, innan den skickas in till valberedningen.

Sista dag för nominering

Förslag på kandidater fylls i på den bifogade blanketten och denna ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 december 2018. Observera att datum för inlämning är ändrad.

Styrelsen är den grupp personer som har medlemmarnas förtroende att tillsammans med VD leda HSB Skåne. Styrelsen bör spegla HSB-föreningen. Föreningens olika intressegrupper bör finnas representerade. 

Nominering till förtroendeuppdrag i HSB Skåne

Nomineringen inkommer från följande brf/person:

Lämnar följande kandidater till posterna som ledamöter i HSB Skånes styrelse. Ange om nomineringen gäller posten som ordförande.
Senast den 15 december 2018 vill valberedningen ha ditt/ert förslag tillhanda. Eventuella bilagor till nomineringen kan skickas till catrin.holmstrom@hsb.se
Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes policy för behandling av personuppgifter, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.
Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.