Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Revisorer och föreningsgranskare

Enligt stadgarna ska föreningen ha minst en och högst två revisorer. Då föreningen har inlåningsverksamhet ska revisorerna vara auktoriserade. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma väljs föreningsgranskare. Föreningsgranskarna ska till antalet vara lägst en och högst fyra. Föreningsgranskarnas uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen.

REVISOR
Peter Rosengren har utsetts som ordinarie revisor. Peter Rosengren är auktoriserade revisor från Lorka Revision AB.

FÖRENINGSGRANSKARE
Anders Lago har valts som föreningsgranskare.

Har du som medlem frågor och synpunkter som rör din möjlighet till insyn och inflytande i HSB Södertälje är du välkommen att kontakt Anders via mail. 

Anders Lago