Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till hållbara bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt. Vi kallar det för det goda boendet.

Vi står inför miljö- och hållbarhetsutmaningar av global omfattning. HSBs arbete med miljö, energi och klimat utgår från FNs globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. De inriktar sig på en snabbt minskad klimatpåverkan, en giftfri miljö och en god bebyggd miljö.

Strategi för hållbar tillväxt

HSBs hållbarhetsarbete tar avstamp i vår strategi för hållbar tillväxt, som är en integrerad del av vår affär. Strategin sätter fokus på resurseffektivitet, klimat, tillväxt genom hållbara tjänster och produkter samt att HSB ska vara en viktig aktör för det hållbara samhället.

HSB Södertälje tar hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete och utbildar vår personal kontinuerligt i miljöfrågor. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Kvalitets- och miljöpolicy
Vårt kvalitets- och miljöarbete utgår ifrån kundnytta och upplevd kvalitet. Vi strävar efter att leverera tjänster med hög kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Våra tjänster ska uppfylla, helst överträffa, kundernas behov.

Kvalitets- och miljöhänsyn ska prägla hela verksamheten. Det är medarbetarnas arbete som skapar nöjda kunder och en hållbar verksamhet. 

Detta uppnår vi genom att:
• i dialog med intressenterna arbeta för ständig förbättring
• arbeta förebyggande mot föroreningar
• hushålla med resurser samt använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder
• följa relevanta lagar och andra krav
• ta vara på den inneboende kraften i människors engagemang
• öppet redovisa resultatet av vår verksamhet

Våra fokusområden:

Ikon kretslopp

Resurseffektivitet

Mål: HSB har 2023 en hållbar och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar beroendet av begränsade resurser.

Ikon blad

Klimat

Mål: HSB har 2040 netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och är anpassat till det förändrade klimatet.

Ikon för hållbarhet

Hållbara tjänster och produkter

Mål: HSB är 2023 en ledande aktör i utvecklingen av hållbara tjänster och produkter inom boende.

Viktig samhällsaktör

Mål: HSB är 2023 en viktig aktör för det hållbara samhället och speglar samhällets mångfald samt bidrar till att skapa trygghet.

Flicka i solljus som håller i träräcke

HSBs hållbarhetsberättelse 2022

Som Sveriges största bostadskooperation har HSB ett ansvar att göra skillnad och att skapa hållbara lösningar för det goda boendet.

HSBs senaste hållbarhetsberättelse summerar hållbarhetsarbetet i hela HSB under 2022.

Läs mer
Aianah Glenneth leker obekymrat mellan husen som kooperativet byggt i Basey i Filippinerna med bidrag från We Effect.

HSB bidrar till kampen mot fattigdom

Varje år bidrar HSB till biståndsorganisationen We Effect. Tack vare det får människor som lever i slummen möjlighet att flytta till värdiga bostäder.

Bild: Aianah Glenneth leker obekymrat mellan husen som kooperativet byggt i Basey i Filippinerna med bidrag från We Effect.

Läs mer
Fasad med muralmålning på HSB Living Lab i solljus

Forskning om framtidens hållbara boende

HSB Living Lab, på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, drivs av 12 samarbetspartners för att skapa en gedigen samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Här testas nya tekniska och arkitektoniska innovationer för att ge ny kunskap om hur framtidens bostäder ska byggas. Sedan starten 2016 har över 150 projekt startats i huset. Det är samtidigt en levande boendemiljö med 29 lägenheter och cirka 40 hyresgäster.

HSB Living Lab

Regionala HSB-föreningar som är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO eller miljödiplomerade:

Klicka på bilden för att se den i större format.

Tabell certifieringar 202.03.22_v3.jpg