På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostäder under nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse av lägenhet får endast ske till den som är medlem i föreningen.

Redan på 1870-talet bildades bostadsrättsföreningar. Dessa var föregångare till dagens bostadsrättsföreningar. 1930 stiftades den första bostadsrättslagen och rätten till nyttjande under obegränsad tid slogs fast.

Bostadsrätten har alltså under många år varit en uppskattad och väl fungerande boendeform. Eftersom nyttjanderätten gäller utan tidsbegränsning ger bostadsrätten ett starkt besittningsskydd jämfört med hyresrätten. En bostadsrättshavare som följer föreningens stadgar och betalar sina avgifter i tid kan således inte bli uppsagd.

Tänk på att i samband med överlåtelser av lägenhet sker en överlåtelsesyn på uppdrag av styrelsen som HSB Stockholm utför och att det är medlemmarnas skyldighet att lämna tillträde för denna.

 

Trygghet i boendet

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar de gemensamma anläggningarna inom området. Du har ständig besittningsrätt till din lägenhet. Det betyder att du inte kan bli uppsagd om du sköter dina skyldigheter mot bostadsrättsföreningen. När du överlåter din lägenhet har du rätt att sälja den till vem du vill. Överlåtelsen ska dock godkännas av styrelsen.


Medbestämmande

När du förvärvat en bostadsrättslägenhet är du också delägare i hela föreningens område. Det är bara du och Dina grannar som bestämmer över era lägenheter genom den styrelse som ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman.

 

Boende till självkostnadspris

Du som vill bo i en bostadsrättsförening betalar en insats för att få flytta in i lägenheten. "Hyran" för en bostadsrättslägenhet kallas årsavgift. Årsavgiften ska täcka din lägenhets andel av kostnaderna, t.ex. räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Eftersom medlemmarna i föreningen själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har ni i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadspris.

 

Ordlista bostadsrätt 

Avgift Se årsavgift.
Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med minst 3 medlemmar. Bostadsrättsföreningen ska vara registrerad hos Bolagsverket och ändamålet är att i det ägda huset upplåta lägenheter med bostadsrätt.
Bostadsrättslagen Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Se även lag om ekonomiska föreningar. Eftersom bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar lyder de också under denna lag. Här behandlas främst företagsfrågor som styrelse, stämma och revisorer.
Föreningsstämma Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstäämma hålls en gång per år. Medlemmar och styrelse kan kalla till extra föreningsstämma under särskilda förutsättningar.
Till ordinarie föreningsstämman kan medlemmarna lämna motioner (förslag från medlemmar). Se i stadgarna om när motionen skall vara inlämnad. Även kallad årsstämma.
Hyra Se årsavgift.
Hyresnämnd Finns på flera orter i Sverige och prövar främst hyrestvister. För bostadsrätter prövar nämnden främst medlemskap, rätten för föreningen att göra ändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning.
Inre reparationsfond Pengar som sätts av från årsavgiften för att kunna användas av bostadsrättshavaren för underhållet inne i lägenheten. 
Inre underhåll Den skyldighet som en bostadsrättshavare har enligt stadgar och bostadsrättslag att sköta underhållet av sin lägenhet.
Likviditet Mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i framför allt kassan, på bank och postgiro.
Lägenhetsförteckning Ett icke offentligt register som varje bostadsrättsförening har skyldighet att föra. I registret noteras bland annat ägare till bostadsrätterna samt vilka pantsättningar som finns.
Medlemsförteckning Ett offentligt register över föreningens medlemmar. Ska innehålla uppgift om medlemmens namn och postadress samt om den bostadsrätt som medlemmen innehar.
Motion Förslag från medlemmar som skall behandlas på den ordinarie föreningsstämman. I stadgarna finns föreskrivet om när motionen skall vara inlämnad till styrelsen. Styrelsen skall redovisa motionerna och sitt ställningstagande till dessa i god tid före stämman. Motionerna skall finnas med som egen punkt på dagordningen till stämman. Mall för motioner laddas ner längst ner på denna sida.
Pantsättning Bostadsrätten kan pantsättas, d.v.s. lämnas som säkerhet vid upptagning av lån. Pantsättning skall noteras i lägenhetsregistret.
Resultaträkning Visar föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Finns med i föreningens årsredovisning.
Revisor Väljs av medlemmarna för att granska styrelsens förvaltning och bokföring.
Stadgar Interna regler som varje bostadsrättsfrening måste ha. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Stadgarna bestäms av föreningsstämman. 
Styrelse Tillsätts av föreningsstämman. Styrelsen är bostadsrättsföreningens företrädare och tecknar föreningens firma. Styrelsen svarar för den löpande verksamheten. Styrelsen skall också verkställa det som föreningsstämman beslutar.
Uppskov Anstånd med att betala skatt på kapitalvinsten vid försäljning av en bostadsrätt.
Utträde När en medlem lämnar bostadsrättsföreningen kallas det utträde. Man behöver inte söka om utträde. När man har sålt bostadsrätten räknas man per automatik ha lämnat bostadsrättsföreningen.
Yttre reparationsfond Pengar som årligen sätts av från föreningens resultat för att kunna användas för underhållet av fastigheterna.
Årsavgift Årsavgiften betalas av bostadsrättsinnehavarna och skall täcka föreningens kostnader. Årsavgiften är uppdelad i 12 delar och betalas månatligen och kallas därför oftast för månadsavgift. Ibland felaktigt kallad hyra.
Årsredovisning Innehåller bland annat Resultat- och Balansräkning som beskriver föreningens ekonomi, samt styrelsens Verksamhetsberättelse som beskriver vad som har hänt i föreningen under det senaste året.
Årsstämma Se Föreningsstämma.
Överlåtelse När bostadsrätten går över till ny ägare genom försäljning, byte eller gåva. Den nya ägaren måste bli antagen som medlem i föreningen för att överlåtelse skall kunna äga rum.

 

Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt

  Hyresrätt Bostadsrätt
Vem äger lägenheten? Fastighetsägaren, som kan vara kommun, företag eller privatperson. Bostadsrättsföreningen, som du äger en andel i.
Lägenheten som säkerhet för lån? Nej, du kan inte belåna din hyresrätt. Ja, du kan lämna bostadsrätten som säkerhet för lån.
Vet tapetserar och byter frys? Hyresvärden, som är skyldig att bekosta underhåll. Du själv, som är skyldig att hålla lägenheten i gott skick.
Vad betalas per månad? (utöver eventuella räntor och amorteringar på egna lån för köpet av lägenheten). Hyra till hyresvärden. Del av årsavgift till bostadsrättsföreningen som ska täcka föreningens utgifter för drift, underhåll och amorteringar.
Får man hyra ut lägenheten i andra hand? Ja, med giltigt skäl och med hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd på begränsad tid. Ja, med giltigt skäl och med styrelsens eller hyresnämndens tillstånd på begränsad tid.
Kan man vräkas? Ja, om du missköter dig, till exempel är sen med hyran, stör grannarna eller vanvårdar lägenheten, men du får oftast chans att bättra dig efter tillsägelse från värden. Ja, om du missköter dig, till exempel är sen med årsavgiften, stör grannarna eller vanvårdar lägenheten, men du får oftast chans att bättra dig efter tillsägelse från styrelsen.
Hur hanteras störande grannar? Fastighetsägaren är skyldig att undersöka saken och kan vräka den som stör. Bostadsrättsföreningen är skyldig att undersöka saken och kan vräka den som stör.