Bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostäder under nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse av lägenhet får endast ske till den som är medlem i föreningen.

Redan på 1870-talet bildades bostadsrättsföreningar. Dessa var föregångare till dagens bostadsrättsföreningar. 1930 stiftades den första bostadsrättslagen och rätten till nyttjande under obegränsad tid slogs fast.

Bostadsrätten har alltså under många år varit en uppskattad och väl fungerande boendeform. Eftersom nyttjanderätten gäller utan tidsbegränsning ger bostadsrätten ett starkt besittningsskydd jämfört med hyresrätten. En bostadsrättshavare som följer föreningens stadgar och betalar sina avgifter i tid kan således inte bli uppsagd.

Tänk på att i samband med överlåtelser av lägenhet sker en överlåtelsesyn på uppdrag av styrelsen som HSB Stockholm utför och att det är medlemmarnas skyldighet att lämna tillträde för denna.

 

Trygghet i boendet

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar de gemensamma anläggningarna inom området. Du har ständig besittningsrätt till din lägenhet. Det betyder att du inte kan bli uppsagd om du sköter dina skyldigheter mot bostadsrättsföreningen. När du överlåter din lägenhet har du rätt att sälja den till vem du vill. Överlåtelsen ska dock godkännas av styrelsen.


Medbestämmande

När du förvärvat en bostadsrättslägenhet är du också delägare i hela föreningens område. Det är bara du och Dina grannar som bestämmer över era lägenheter genom den styrelse som ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman.

 

Boende till självkostnadspris

Du som vill bo i en bostadsrättsförening betalar en insats för att få flytta in i lägenheten. "Hyran" för en bostadsrättslägenhet kallas årsavgift. Årsavgiften ska täcka din lägenhets andel av kostnaderna, t.ex. räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Eftersom medlemmarna i föreningen själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har ni i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadspris.

 

Ordlista bostadsrätt 

Avgift Se årsavgift.
Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med minst 3 medlemmar. Bostadsrättsföreningen ska vara registrerad hos Bolagsverket och ändamålet är att i det ägda huset upplåta lägenheter med bostadsrätt.
Bostadsrättslagen Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Se även lag om ekonomiska föreningar. Eftersom bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar lyder de också under denna lag. Här behandlas främst företagsfrågor som styrelse, stämma och revisorer.
Föreningsstämma Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstäämma hålls en gång per år. Medlemmar och styrelse kan kalla till extra föreningsstämma under särskilda förutsättningar.
Till ordinarie föreningsstämman kan medlemmarna lämna motioner (förslag från medlemmar). Se i stadgarna om när motionen skall vara inlämnad. Även kallad årsstämma.
Hyra Se årsavgift.
Hyresnämnd Finns på flera orter i Sverige och prövar främst hyrestvister. För bostadsrätter prövar nämnden främst medlemskap, rätten för föreningen att göra ändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning.
Inre reparationsfond Pengar som sätts av från årsavgiften för att kunna användas av bostadsrättshavaren för underhållet inne i lägenheten. 
Inre underhåll Den skyldighet som en bostadsrättshavare har enligt stadgar och bostadsrättslag att sköta underhållet av sin lägenhet.
Likviditet Mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i framför allt kassan, på bank och postgiro.
Lägenhetsförteckning Ett icke offentligt register som varje bostadsrättsförening har skyldighet att föra. I registret noteras bland annat ägare till bostadsrätterna samt vilka pantsättningar som finns.
Medlemsförteckning Ett offentligt register över föreningens medlemmar. Ska innehålla uppgift om medlemmens namn och postadress samt om den bostadsrätt som medlemmen innehar.
Motion Förslag från medlemmar som skall behandlas på den ordinarie föreningsstämman. I stadgarna finns föreskrivet om när motionen skall vara inlämnad till styrelsen. Styrelsen skall redovisa motionerna och sitt ställningstagande till dessa i god tid före stämman. Motionerna skall finnas med som egen punkt på dagordningen till stämman. Mall för motioner laddas ner längst ner på denna sida.
Pantsättning Bostadsrätten kan pantsättas, d.v.s. lämnas som säkerhet vid upptagning av lån. Pantsättning skall noteras i lägenhetsregistret.
Resultaträkning Visar föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Finns med i föreningens årsredovisning.
Revisor Väljs av medlemmarna för att granska styrelsens förvaltning och bokföring.
Stadgar Interna regler som varje bostadsrättsfrening måste ha. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Stadgarna bestäms av föreningsstämman. 
Styrelse Tillsätts av föreningsstämman. Styrelsen är bostadsrättsföreningens företrädare och tecknar föreningens firma. Styrelsen svarar för den löpande verksamheten. Styrelsen skall också verkställa det som föreningsstämman beslutar.
Uppskov Anstånd med att betala skatt på kapitalvinsten vid försäljning av en bostadsrätt.
Utträde När en medlem lämnar bostadsrättsföreningen kallas det utträde. Man behöver inte söka om utträde. När man har sålt bostadsrätten räknas man per automatik ha lämnat bostadsrättsföreningen.
Yttre reparationsfond Pengar som årligen sätts av från föreningens resultat för att kunna användas för underhållet av fastigheterna.
Årsavgift Årsavgiften betalas av bostadsrättsinnehavarna och skall täcka föreningens kostnader. Årsavgiften är uppdelad i 12 delar och betalas månatligen och kallas därför oftast för månadsavgift. Ibland felaktigt kallad hyra.
Årsredovisning Innehåller bland annat Resultat- och Balansräkning som beskriver föreningens ekonomi, samt styrelsens Verksamhetsberättelse som beskriver vad som har hänt i föreningen under det senaste året.
Årsstämma Se Föreningsstämma.
Överlåtelse När bostadsrätten går över till ny ägare genom försäljning, byte eller gåva. Den nya ägaren måste bli antagen som medlem i föreningen för att överlåtelse skall kunna äga rum.

 

Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt

  Hyresrätt Bostadsrätt
Vem äger lägenheten? Fastighetsägaren, som kan vara kommun, företag eller privatperson. Bostadsrättsföreningen, som du äger en andel i.
Lägenheten som säkerhet för lån? Nej, du kan inte belåna din hyresrätt. Ja, du kan lämna bostadsrätten som säkerhet för lån.
Vet tapetserar och byter frys? Hyresvärden, som är skyldig att bekosta underhåll. Du själv, som är skyldig att hålla lägenheten i gott skick.
Vad betalas per månad? (utöver eventuella räntor och amorteringar på egna lån för köpet av lägenheten). Hyra till hyresvärden. Del av årsavgift till bostadsrättsföreningen som ska täcka föreningens utgifter för drift, underhåll och amorteringar.
Får man hyra ut lägenheten i andra hand? Ja, med giltigt skäl och med hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd på begränsad tid. Ja, med giltigt skäl och med styrelsens eller hyresnämndens tillstånd på begränsad tid.
Kan man vräkas? Ja, om du missköter dig, till exempel är sen med hyran, stör grannarna eller vanvårdar lägenheten, men du får oftast chans att bättra dig efter tillsägelse från värden. Ja, om du missköter dig, till exempel är sen med årsavgiften, stör grannarna eller vanvårdar lägenheten, men du får oftast chans att bättra dig efter tillsägelse från styrelsen.
Hur hanteras störande grannar? Fastighetsägaren är skyldig att undersöka saken och kan vräka den som stör. Bostadsrättsföreningen är skyldig att undersöka saken och kan vräka den som stör.