Inglasning av balkonger

För vissa av våra balkongtyper finns ett generellt bygglov, dock ej för de halvcirkelformade. Följande villkor gäller för bygglovet: 

  • Inglasningssystem utan synliga profiler ska användas.
  • Inglasning ska göras på ett för byggnaden enhetligt sätt avseende glasstorlek, glastjocklek samt glaskulör.
  • Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får inte hindra åtkomligheten vid utrymning


Om en medlem önskar glasa in sin balkong skall följande process följas:

  1. Medlemmen som vill glasa in balkongen kontaktar förvaltaren. Förvaltaren kontrollerar att balkongen ingår i det generella bygglovet.
  2. Förvaltaren sänder balkonginglasningsavtal samt kopia på det generella bygglovet till medlemmen.
  3. Medlemmen sänder tillbaka undertecknat balkonginglasningsavtal. Förvaltaren inhämtar styrelsens godkännande.
  4. Förvaltaren sänder åter, av styrelsen undertecknat, balkonginglasningsavtal till medlemmen tillsammans med kontrollplanen som entrepenören ska följa och fylla i vid montage.
  5.  Efter avslutad montering sänder medlemmen den ifyllda kontrollplanen till förvaltaren och förvaltaren bokar syn av inglasningen.