Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhetsverktyget – ekologisk hållbarhet

Vissa insatser kräver mer än andra, men att vi tillsammans arbetar för en mer hållbar bostadssektor är nödvändigt. Stora som små förändringar gör skillnad, vad kan ni göra i er förening? Ta del av våra tips nedan!

Minska nedskräpning

Exempel på aktiviteter:

 • Engagera medlemmarna till att gå ut och plocka skräp i närområdet.
 • Börja plogga (löpträning kombinerat med skräpplockning). 
 • Samla in pengar till en organisation, t.ex. till Håll Sverige Rent.

Varför?

Genom skräpplockningsaktiviteter kan ni som förening minska spridningen av förpackningar, farliga ämnen och annat avfall till miljön. Nedskräpning kan ge negativa konsekvenser både i närområdet och globalt. Vi vill inte att plast som inte bryts ner hamnar i vattnet och påverkar djurlivet eller att värdefulla resurser som kan återvinnas istället hamnar på marken och orsakar kostnader för samhället när det ska plockas upp. Studier visar även att om vi håller omgivningen ren från skräp minskar det risken för klotter och skadegörelse. En ren miljö är vi duktigare på att bry oss om och en skräpig miljö upplever vi som mer otrygg.

Hjälp:

Byta ut belysning

Exempel på aktiviteter:

 • Installera LED-belysning i gemensamhetsutrymmen.
 • Installera närvarogivare. Det finns även lösningar där ljusstyrkan varierar över dygnet, eller mellan våningsplan.

Varför?

Genom en lägre elförbrukning kan föreningen bidra till att minska miljöpåverkan och spara pengar. Moderna belysningslösningar kan också skapa en trygghet för de boende.

Hjälp:

 • Många ljuskällor att byta ut? Ta det stegvis genom att byta ut vartefter de går sönder.
 • Investera i professionella armaturer för lång hållbarhet.

Främja cykelanvändning

Exempel på aktiviteter:

 • Gör i ordning trygga och lättillgängliga utrymmen för förvaring och parkering av cyklar.  
 • Köp in en eller flera cyklar till föreningen som medlemmarna kan nyttja. Helst med korg eller lådcykel (+ hjälmar), för att uppmuntra medlemmarna att cykla istället för att köra bil vid t.ex. handling. 

Varför?

Att cykla istället för att köra bil är bra både ur miljösynpunkt och hälsosynpunkt. Att erbjuda lånecyklar till medlemmar kan ge flera fördelar. Dels förändrade resvanor där man använder cykel istället för bil i större utsträckning, dels sänkt kostnader för parkeringsplatser. Lådcyklar på el är utmärkta för storhandling. 

Hjälp:

 • Undersök möjligheten att teckna avtal med cykelservice, vissa kommer ut till föreningen.
 • Se över om ni vill använda någon mjukvara eller tjänst som driver er cykelpool, till exempel Delacykel.se.
 • Ur brandsynpunkt är det viktigt att bestämma var och hur laddning av cykelbatterier ska ske.

Främja biologisk mångfald: Boplats för fåglar och insekter

Exempel på aktiviteter:

 • Bygg ett bi- och insektshotell.
 • Sätt upp fågel- och fladdermusholkar. 
 • Lämna död ved i ett hörn för vedlevande insekter och spindlar. 
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.

Varför?

Det är bostadsbrist för fåglar, bin och andra insekter som är viktiga för pollinering. Ett friskt och tåligt ekosystem är beroende av en biologisk mångfald där olika arter får en chans till en plats för förökning och övervintring.

Visste du att det i Sverige finns cirka 270 arter vilda bin och humlor? Av dessa är ungefär en tredjedel uppsatta på ArtDatabankens rödlista – vilket innebär att artens överlevnad är hotad. (Källa: Naturskyddsföreningen)

Hjälp:

Främja biologisk mångfald: Växtlighet

Exempel på aktiviteter:

 • Skapa odlingslådor eller odlingslotter där medlemmarna får odla grönsaker och växter.
 • Plantera blommor och bärbuskar som pollinatörer och andra djur uppskattar och som blommar olika tider på säsongen och doftar olika tider på dygnet. Honungsört, kärleksört, kaprifol, lavendel, timjan, rosmarin och salvia är exempel på växter som lockar till sig bin och humlor.
 • Håll träd och buskar i gott skick. De binder koldioxid, ger plats för skugga och skyddar mot buller.
 • Gör om en bit av gräsmattan till en äng.
 • Undvik kemisk ogräsbekämpning.
 • Kartlägg vilka värden som finns på fastigheten idag, till exempel genom att göra en ekosystemanalys eller använda checklistor.
 • Inför en egen kompost för att producera egen planteringsjord/näring. Tänk på att du behöver tillstånd från miljöförvaltningen om du ska kompostera matavfall.

Varför?

En inventering med hjälp av checklistor kan ge kunskap om hur väl trädgården idag gynnar den biologiska mångfalden och vilka förutsättningar det finns att förbättra den.

Att låta en del av trädgården bli ängsmark innebär viss arbetsinsats vid planteringen och ängen behöver slås ett par gånger per säsong, men den kräver inte lika mycket löpande underhåll som en klippt gräsmatta. Åtgärder som odlingslotter och plantering av växter som gynnar pollinerare bidrar både till upprätthållande av ekosystemtjänster, vackra utemiljöer och samverkan mellan grannar. Runt 75 % av de grödor som odlas och 90 % av alla vilda blomväxter är beroende av pollinering av djur, men våra vildbin hotas av brist på mat- och boplatser, användning av gifter och klimatförändringar.
(Källa: DN-debattartikeln ”Hjälp bina på rätt sätt – satsa på blommor istället för bikupor”.)

Hjälp:

Främja den lokala livsmedelsproduktionen 

Exempel på aktiviteter:  

 • Gå med i en REKO-ring för att på ett smidigt sätt kunna köpa lokalproducerad mat från flera olika producenter.  

Varför? 

Det finns flera fördelar med att handla lokalproducerade livsmedel: färskare råvaror, färre transporter, bättre insyn i hur maten produceras och dessutom kan det skapa fler jobb i lokalområdet. Om maten även är odlad enligt ekologiska principer är det ännu bättre. 

Hjälp: 

Främja elbilsanvändning

Exempel på aktiviteter: 

 • Installera en eller flera laddstolpar. 

Varför? 

Den största miljövinsten med en elbil, jämfört med en som drivs av bensin eller diesel, är att den släpper ut så mycket mindre koldioxid medan du kör den. Laddar du med förnybar el blir utsläppen ännu lägre. Det är även billigare att köra på el än på bensin eller diesel, samtidigt innebär en elbil också lägre skatt. Elbilar är fortfarande dyrare att köpa än fossilbilar, men man räknar med att priserna kommer att sjunka. 

Hjälp: 

Som bostadsrättsförening kan ni ansöka om statligt bidrag för installation av laddstolpar: Ladda bilen (naturvardsverket.se). 

Förbättrad energianvändning

Exempel på aktiviteter:

 • Håll inomhustemperaturen runt 18-21°C. Varje grads sänkning sparar ca 5 % av uppvärmningskostnaden.  
 • Åtgärda brister i husets värmeisolering och täthet. Se framför allt till att vindarna är ordentligt isolerade. Tilläggsisolera vid behov. 
 • Undersök alltid möjligheterna att förbättra energihushållningen när det är dags för underhållsåtgärder för fasader och fönster.  
 • Välj energisnåla maskiner och vitvaror. 
 • Implementera datoriserad övervakning av energisystemet. 
 • Se över vilken uppvärmning ni har och om ni kan minska andelen fossila bränslen för att minska klimatpåverkan. 
 • Se till att användningen av uppvärmningsenergi, vatten och fastighetsel följs upp regelbundet. 
 • Se till att fjärrvärmecentralens värmeväxlare och reglerutrustning är i god kondition.  
 • Se till att värmepannor och värmepumpar producerar värme effektivt.  
 • Se till att värmesystemet är väl injusterat. Ny injustering måste alltid göras efter tilläggsisolering, fönsterbyte mm.  
 • Se till att alltid ha modern, väl fungerande styr- och reglerutrustning för värmesystemet.  
 • Se till att ventilationssystemet är väl injusterat.  
 • Undersök möjligheterna till tryck- och utetemperaturstyrning av fläktar.  
 • Undersök möjligheterna till värmeåtervinning ur ventilationsluften. 

Varför?

Genom att se över energianvändningen kan ni identifiera åtgärder för att minska miljöpåverkan och optimera förbrukningen. Att erbjuda laddpunkter till era medlemmar kan också bidra till en minskad användning av fossila bränslen och göra er mer attraktiva för bostadsrättsköpare.

Hjälp:

Minska pappersanvändningen

Exempel på aktiviteter:

 • Jobba digitalt: använd digitala informationstavlor och informera genom e-post och i Mitt HSB samt på föreningens hemsida.
 • Erbjud medlemmarna skyltar om ’ingen reklam, tack’.
 • Säkerställ att ni kan återvinna tidningar och pappersförpackningar.

Varför?

Att se över pappersförbrukningen bidrar till en mer effektiv resursanvändning. Både genom att minska utskrifter men också genom att möjliggöra materialåtervinning så långt som det är möjligt. Även om papper kommer från en förnybar råvara ger framställning och återvinning alltid en miljöpåverkan. Ett ton återvunnet papper motsvarar besparing av 12 träd!

Hjälp:

 • Ta kontakt med er avfallsentreprenör om ni har frågor kring kärlen.
 • Skaffa en hemsida via HSB Skåne, kontakta HSB Skåne på kommunikation-skane@hsb.se.

Minska plastanvändningen

Exempel på aktiviteter:

 • Minska mängden plast genom att undvika engångsartiklar. 
 • Erbjud tygbärkassar, shoppingpåsar. 
 • Se till att ha rätt dimensionering på avfallskärlen så att inte överfulla plastförpackningskärl orsakar spridning till naturen. 
 • Erbjud avfallspåsar gjorda av t.ex. återvunnen plast till medlemmarna.

Varför?

Några anledningar till att minska plastanvändningen är att plasten (ofta) framställs av fossil råvara, att den kan innehålla tillsatser som är farliga för människors hälsa och miljön och att den kan orsaka skador om den sprids i naturen. Dock är plast ett mycket tåligt material och all plast är inte skadlig, men vi behöver använda plasten på ett mer effektivt sätt. Plast finns inte bara i förpackningar utan även i bland annat kläder och kosmetika. Det finns även risk för spridning av så kallade mikroplaster från däck och konstgräsplaner.

Det som är viktigt när man använder plastprodukter är att de hanteras rätt när de blir till avfall för att öka återvinningen och undvika föroreningar. För plast sprider sig - I Nordsjön har man i ett projekt upptäckt plastbitar i 94 % av de stormfåglar som ingick i studien. (Källa: Naturskyddsföreningen)

Hjälp:

 • Läs mer på t.ex. Naturskyddsföreningens hemsida om tips på åtgärder och vilka plastförpackningar som är bättre än andra ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ta kontakt med er avfallsentreprenör om ni har frågor kring kärlen.

Gå över till förnybar el

Exempel på aktiviteter:

 • Se över avtal för fastighetselen.

Varför?

Att byta till ett elavtal med förnybar el kan minska miljöpåverkan och bidra till att mer förnybar el produceras, eftersom efterfrågan ökar. Det hjälper till att fasa ut fossila bränslen som olja och kol. Fossila bränslen är ändliga resurser och som ger upphov till såväl utsläpp av växthusgaser som partiklar vid förbränning. Ungefär 75% av världens växthusgasutsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen. Visste du att luftföroreningar årligen orsakar över 600 000 européers sjukdom och förtida dödsfall – de ekonomiska kostnaderna för detta uppgår till över 13 biljoner svenska kronor. (Källa: VärldsnaturfondenSupermiljöbloggen)

Tänkt även på att försöka energieffektivisera för att minska förbrukningen! Se avsnittet ’Förbättrad energianvändning’.

Hjälp:

 • Genom HSB Skånes gemensamma elupphandling får ni ett tryggt och säkert elavtal (med grön el om föreningen väljer). Kontakta HSB Skåne för mer information.

Klimatanpassning: Dagvattenhantering

Exempel på aktiviteter:

 • Se över om grus- eller grönytor kan användas istället för asfalt.
 • Anlägg regnrabatter som bromsar vattenflödet. 
 • Anlägg fördröjnings- eller utjämningsmagasin, till exempel dammar. 
 • Anlägg gröna tak (på till exempel garage, cykelförråd och sophus) som fördröjer avrinningen och främjar biologisk mångfald. 
 • Ta hand om regnvatten från stuprännor och använd som bevattning i trädgården.
 • Led dagvattnet genom stuprör ut till buskage och gräsmattor. 

Varför?

Allt fler hårdgjorda ytor i städer innebär att mindre mängd dagvatten kan tränga direkt ner i marken utan behöver ledas till ett dagvattennät för vidare borttransport till sjöar och vattendrag. Genom rätt planering kan dagvattnet infiltreras i utemiljöns grönytor och tillförseln till ledningsnätet bromsas, vilket minskar översvämningsrisken. Genom dessa åtgärder är man också mer förberedd för konsekvenserna av ett förändrat klimat, som till exempel blötare väder och en ökad frekvens av skyfall.

Hur påverkas staden av skyfall när en stor del av marken består av hårdgjord yta? Som exempel har Malmös ledningsnät kapacitet för en vattenmängd motsvarande 11 fyllda Turning Torso. Vid skyfallet 2014 kom på endast några timmar en vattenmängd motsvarande 65 Turning Torso, vilket orsakade stora översvämningsskador.

Hjälp:

Klimatanpassning: Åtgärder i byggnader

Exempel på aktiviteter:

 • Upprätta en underhållsplan och uppdatera den regelbundet.
 • Installera backventiler för att förhindra vatteninträngning i fastigheten. 
 • Kontrollera tätskikt för att minska risken för inläckage. 
 • Säkerställ att känslig utrustning, undercentraler och annat är skyddade mot översvämning.
 • Rensa brunnar och rännor regelbundet.
 • Installera råttstopp och kontrollera galler samt andra åtgärder för att minska risken för skadedjur.
 • Se över underhåll av tak för att de ska klara eventuella stormar.
 • Dränera fastigheten.

Varför?

Ändrade vädermönster i samband med ett förändrat klimat, till exempel blötare väder och ökad frekvens av skyfall, ställer krav på klimatanpassning av byggnader. Mer nederbörd, fler översvämningar och kraftigare stormar kan orsaka materiella skador på byggnader, leda till ökade försäkrings- och underhållskostnader samt öka förekomsten av skadedjur. Det ställer krav på förebyggande åtgärder för att hantera risker och minska skadorna.

Hjälp:

Källsortera

Exempel på aktiviteter:

 • Införskaffa fler kärl för förpackningar och skylta tydligt vad som ska slängas var.
 • Informera medlemmar om hur och varför källsortering ska ske. 
 • Använd låsta sopkärl för att undvika att andra slänger osorterat avfall i kärlen. 
 • Undersök möjligheten till system med nedgrävda avfallsfraktioner istället för soprum.
 • Ta kontakt med grannföreningar och undersök möjligheten till gemensam avfallshantering om ni har ont om utrymme för avfallskärl. 

Varför?

Alla hushåll har en skyldighet att sortera ut sitt avfall och lämna det till de insamlingssystem som finns. Nationellt finns även en målsättning om att det ska finnas bostadsnära insamling vid alla fastigheter år 2025.

Om vi återvinner förpackningar sparar vi både resurser och energi eftersom vi undviker utvinning och bearbetning av råmaterial. Visste du till exempel att det går åt 95 % mindre energi att återvinna aluminium än att producera ny, att ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd eller att man kan återvinna glas hur många gånger som helst?

Eftersom restavfall är dyrt att slänga är det dessutom ofta ekonomiskt fördelaktigt att öka andelen förpackningskärl och minska andelen restavfallskärl.

Hjälp:

 • Ta kontakt med de som ansvarar för renhållning i er kommun. De kan hjälpa er att anpassa kärlen efter era förutsättningar och svara på frågor om gemensam avfallshantering. Många bistår även med informationsmaterial som ni kan distribueras till medlemmarna.

Miljömärkt tvättmedel och hushållskemikalier

Exempel på aktiviteter:

 • Använd endast miljömärkt tvättmedel i självdoserande tvättmaskiner.
 • Köp endast in miljömärkta städkemikalier.
 • Ställ krav vid upphandling och köp endast in trappstädning av företag som använder sig av miljömärkta kemikalier.
 • Tipsa medlemmarna om att använda miljömärkta produkter.
 • Förvarar ni kemikalier i era gemensamhetsutrymmen? Säkerställ att de förvaras på ett sätt som minskar risken för spill och läckage till avloppet.
 • Undvik miljöfarlig ogräsbekämpning. 

Varför?

Varje år tillverkas runt 400 miljoner ton kemikalier i världen. Många av dem är vi beroende av för att kunna ta fram material och produkter som vi använder i vår vardag. En del kan dock vara skadliga för både människors hälsa och miljön, de kan till exempel orsaka allergier, vara cancerframkallande eller skada vattenlevande organismer.

Hjälp:

 • Följ doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
 • Använd miljömärkning, till exempel Svanen eller Bra miljöval, som riktlinje vid inköp.
 • På HSB Skåne arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan genom att använda miljömärkta städkemikalier och hetvatten eller ättika för att bekämpa ogräs. Ta gärna kontakt med ert marknadsområde om är ni intresserade av avtal för fastighetsskötsel, så berättar vi mer.

Spara på vattnet

Exempel på aktiviteter: 

 • Köp en regntunna och använd regnvattnet för bevattning av trädgården. 
 • Skippa vattenspridaren. En stor del av vattnet från en vattenspridare når aldrig växternas rötter, i stället försvinner mycket ut i luften. Många gånger går det bra att använda en kanna eller en slang med duschmunstycke i stället. 
 • Laga droppande kranar, rinnande toaletter och läckande ledningar. 
 • Installera vattenbesparande munstycken i duschar. 

Varför? 

Vatten är en av våra viktigaste resurser. Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar hotar vår tillgång till rent vatten, därför vi behöver alla hjälpas åt att hushålla med vattnet. Att spara på vatten innebär inte att någon behöver avstå från ett normalt användande, men vi kan spara många liter vatten bara genom att göra smarta val. 

Hjälp: 

 

Ställ miljökrav på leverantörer och entreprenörer

Exempel på aktiviteter:

 • Vid inköp av produkter och material, undersök alltid om det finns ett mer miljövänligt alternativ.
 • Ställ krav på medlemmar och entreprenörer att farliga ämnen tas bort på ett korrekt sätt vid renovering.
 • Ta fram en uppförandekod som beskriver sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på er leverantör.
 • Ställ krav på leverantörer att vara certifierade enligt till exempel ISO 9001 och ISO 14001. Dessa certifieringar säkerställer att de bedriver ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete.
 • Fråga om entreprenören använder till exempel Byggvarubedömningen eller Basta-registret för att hitta produkter som är bedömda ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Säkerställ att bygg- och rivningsavfall hanteras enligt Sveriges byggindustriers riktlinjer för avfallshantering. 

Varför?

Att ställa krav vid upphandlingar innebär att föreningen tar ett större ansvar än den påverkan som ni direkt ger upphov till. Att beakta ett livscykelperspektiv, det vill säga att man tar hänsyn till påverkan innan användning, under användning och efter användning när man väljer en tjänst eller produkt – gör att vi får ett helhetsgrepp på miljöarbetet. Detta kan även bidra till en mer cirkulär resursanvändning där vi istället för att utvinna råmaterial, använda produkten och sedan slänga den, kan se nyttan med att återanvända, reparera, och återvinna.

Att ställa krav på medlemmar och entreprenörer vid hantering av farligt avfall kan även bidra till att minska spridningen av farliga ämnen. I fastigheter kan det till exempel finnas asbest som måste hanteras enligt särskilda regler.

Hjälp:

 • Sveriges byggindustriers riktlinjer för avfallshantering: byggforetagen.se.
 • Ska ni genomföra ett större projekt i er förening? Att anlita en av HSB Skånes projektledare innebär en kvalitetssäkring av arbetet. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.

Upprätta en bilpool i föreningen

Exempel på aktiviteter:

 • Undersök om det finns intresse från medlemmarna att upprätta en bilpool i föreningen. 
 • Uppmuntra medlemmar att gå med i extern bilpool.

Varför?

En bilpool kan hjälpa medlemmarna att förändra sina resvanor därmed både minska miljöpåverkan och spara pengar. Att erbjuda bilpool kan göra att fordon och parkeringsyta används på ett mer effektivt sätt. En personbil står i snitt stilla 96 % av sin livstid och i de bilar som körs finns i snitt 3,8 lediga platser. (Källa: KTH).

En bilpool kan göra föreningen mer attraktiv för bostradsrättsköpare, och om föreningen administrerar bilpoolen själv kan det finnas möjlighet till att tjäna pengar.

Hjälp:

 • Ta del av HSB:s ramavtalspartners och medlemserbjudanden i Mitt HSB.
 • Undersök möjligheten för ekonomiskt stöd, exempelvis HSB Skånes hållbarhetsbidrag eller bidrag för laddstationer till elbilar.
 • Exempel på befintliga bilpooler som är möjliga att ansluta sig till är M (tidigare Sunfleet), OurGreenCar, Elbilio.
 • Gröna mobilisters hemsida med länkar till bilpooler, bilkooperativ och bilföreningar: gronamobilister.se. 

Producera förnybar energi

Exempel på aktiviteter:

 • Installera solceller.
 • Undersök möjligheten att köpa andelar i vindkraftverk.

Varför?

Fossila bränslen är ändliga resurser som ger upphov till såväl utsläpp av växthusgaser som partiklar vid förbränning. Ungefär 75 % av världens växthusgasutsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen. Visste du att luftföroreningar årligen orsakar över 600 000 européers sjukdom och förtida dödsfall – de ekonomiska kostnaderna för detta uppgår till över 13 biljoner svenska kronor. (Källa: Världsnaturfonden & Supermiljöbloggen.) 

Tänkt även på att försöka energieffektivisera för att minska förbrukningen! Se avsnittet ’Förbättra energianvändningen’.

Hjälp:

 • Låt fastigheten avgöra vilka alternativ som är bäst för er förening. Om ni vill ha hjälp med att se över möjliga åtgärder, ta kontakt med oss på HSB Skåne.

Reparationsverkstad för medlemmar

Exempel på aktiviteter:

 • Erbjud möjlighet för medlemmar att utnyttja gemensamhetsutrymmen för att reparera, fixa och måla.
 • Köp in gemensamma verktyg som delas av medlemmarna.
 • Tipsa om uthyrare av verktyg.

Varför?

Genom dessa åtgärder kan vi bidra till en mer cirkulär resursanvändning där vi istället för att utvinna råmaterial, använda produkten och sedan slänga den, kan se nyttan med att återanvända, reparera, och återvinna. Att köpa in gemensamma verktyg istället för att kostnaden ska ligga på var och en bra både för miljö och plånbok.

Hjälp:

 • Sätt upp regler för vad som får göras och hur material ska tas omhand så att det inte blir föreningens arbete att städa undan.
 • Tipsa medlemmarna om till exempel Hygglo.se.

Fler hållbara åtgärder

Ekonomisk hållbarhet

Social Hållbarhet

Detta erbjuder HSB Skåne

Sök Hållbarhetsbidraget!

Har ni gjort någon av ovanstående åtgärder eller aktiviteter i er förening? Då kan ni ansöka om Hållbarhetsbidraget som delas ut av HSB Skåne varje år. Klicka här för att komma till ansökan.

Nominera föreningen till 'Årets brf'

HSB Skåne delar varje år ut priset till Årets brf till en medlemsförening. Har er förening gjort något som ni tycker förtjänar priset? Ansök om utnämningen redan idag!

Tjänster

Ta hjälp av en specialist. Vi erbjuder allt från bosociala tjänster till byggprojektledare och energikonsulter.

Trygga arbeten med HSBs ramavtal

Använd er av HSB Skånes ramavtal när ni ska utföra arbeten i föreningen. Du hittar de upphandlade ramavtalen i Mitt HSB.

Skicka in åtgärder som er förening har gjort

Hållbarhetsverktyget

Nästa steg

Socialt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Ekologiskt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Ekonomiskt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Vi önskar att HSB Skåne hjälper oss med följande: