Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhetsbidraget

Vi på HSB Skåne brinner för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför delar vi ut Hållbarhetsbidraget – ett bidrag våra bostadsrättsföreningar kan söka när de utfört innovativa och hållbara åtgärder/projekt i föreningen. Läs mer om förutsättningarna för att ansöka om bidraget här nedan.

Bostadssektorn står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp och tillsammans med er, våra HSB-bostadsrättsföreningar, har vi möjlighet att minska den negativa påverkan. Hållbarhet är en del av vår värdegrund och vi arbetar löpande för att minska vårt ekologiska fotavtryck, öka vårt sociala engagemang och samtidigt bibehålla en god affär.  

Genom Hållbarhetsbidraget vill vi motivera våra medlemsföreningar att aktivt arbeta med hållbar utveckling. Hållbara åtgärder och projekt kan komma föreningens medlemmar till nytta på olika sätt, till exempel genom ekonomiska besparingar, ökad gemenskap och trevligare utemiljö.  

Ansökningarna bedöms utifrån ett hållbarhetsperspektiv och såväl små som stora åtgärder är intressanta. Innovativa lösningar premieras.  

Vad menar vi med innovativ?

Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Med innovativ menar vi därför hållbarhetsåtgärder som ligger i framkant för bostadsrättsföreningar och som kan inspirera andra. Exempel på sådana åtgärder skulle kunna vara en regnbädd för att hantera dagvatten, att göra en del av fastigheten till ängsmark för att gynna pollinatörer eller att införa en nattvandringsgrupp för ökad närvaro. 

Inspiration till åtgärder och projekt finns i vårt Hållbarhetsverktyg. 

Vi ser er som tar del av Hållbarhetsbidraget som förebilder för andra föreningar och som inspiration för framtida lösningar inom bostadssektorn.

Förutsättningar för att kunna söka hållbarhetsbidraget

För att kunna söka Hållbarhetsbidraget ska:

 • Bostadsrättsföreningen vara en HSB-bostadsrättsförening tillhörande HSB Skåne.  

 • Bostadsrättsföreningen förvaltas av HSB Skåne (ekonomisk och/eller teknisk förvaltning).  

 • Åtgärden/projektet ha påbörjats tidigast 1 januari innevarande år eller påbörjas senast den sista februari nästkommande år. Om projektstarten är senare än den 31 december innevarande år behöver föreningen uppvisa styrelsebeslut om projektstart daterat senast den 31 december. Med projektstart avses när föreningen har upphandlat projektet. 

Vidare ska motiveringen till ansökan på ett tydligt sätt beskriva på vilket sätt åtgärden/projektet är innovativ samt hur åtgärden/projektet bidrar till en hållbar utveckling, genom att uppfylla en eller flera av nedanstående kriterier: 

Ekologisk hållbarhet

Åtgärden/projektet har potential att:

 • minska utsläppen av växthusgaser
 • främja den biologiska mångfalden
 • minska användningen av naturresurser främja återbruk
 • minska spridningen av farliga ämnen
 • leda till ökad materialåtervinning
 • anpassa fastigheten till ett förändrat klimat
 • förbättra dagvattenhanteringen 

Social hållbarhet

Åtgärden/projektet har potential att: 

 • leda till ökad trygghet för medlemmarna 
 • förbättra medlemmarnas psykiska eller fysiska hälsa 
 • förbättra gemenskapen bland medlemmarna 
 • förebygga eller minska ensamhet 
 • förebygga eller minska kriminalitet 

Ekonomisk hållbarhet

Åtgärden/projektet har potential att: 

 • leda till en effektivare resursanvändning som i sin tur leder till lägre kostnader 
 • leda till minskad konsumtion  
 • framdriva ekonomiska beslut som präglas av långsiktighet och resurseffektivitet 

Notera att bidrag i huvudsak inte delas ut för åtgärder som är rent underhåll, lagkrav eller standard. Det är inte heller möjligt att söka bidrag för åtgärder/projekt som föreningen tidigare har erhållit Hållbarhetsbidraget för. 

Tidigare har installation av laddstolpar och LED-belysning premierats, vilket det inte längre är möjligt att söka Hållbarhetsbidraget för. Planerar ni att installera laddstolpar vill vi i stället tipsa om statliga bidrag hos Naturvårdsverket. 

Hittills har HSB Skåne delat ut bidrag på mellan 1 000 kronor till 200 000 kronor per förening, beroende på åtgärdens/projektets omfattning och karaktär. Bidraget kan inte överstiga föreningens storlek av förvaltningsavtal hos HSB Skåne.  

Sista ansökningsdag 

Sista ansökningsdag för Hållbarhetsbidraget 2023 var den 31 december 2023. 

Har ni frågor om Hållbarhetsbidraget eller ansökningsprocessen?

Kontakta någon av följande på HSB Skåne: Moa Mitchell, Joel Andersson, Linn Grundtman, Anne Siivola eller Magnus Andersson.  

Mottagare av Hållbarhetsbidraget 

Hållbarhetsbidraget har delats ut sedan 2017 och här kan du se vilka bostadsrättsföreningar som tidigare tilldelats bidraget.