Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Full koll med ekonomisk förvaltning och administration

Med HSB Norrs ekonomiska förvaltningstjänster får ni total koll på er bostadsrättsförenings ekonomi. Från budget till årsredovisning och allt däremellan. Men det är inte allt. Vi planerar också inför framtiden för att öka värdet på fastigheten och alla lägenheter i den. Det är en trygg investering för er i styrelsen och alla medlemmar. Vi erbjuder ekonomisk förvaltning i Umeå, Luleå och Skellefteå med fler orter.
mainimage

Utan trygg ekonomisk förvaltning – ingen trygg bostadsrättsförening. Med vårt ekonomiska förvaltningsupplägg och administrativa tjänster kan ni i styrelsen känna er lugna med att ni får en hållbar ekonomi i er brf på både kort och lång sikt. Samtidigt som det hjälper er att leva upp till gällande lagar och myndighetskrav. Vi erbjuder ekonomisk förvaltning i Luleå, Skellefteå, Umeå, Kalix, Haparanda, Boden, Piteå, Kiruna och Gällivare.

Vill du veta mer om hur vi kan underlätta den ekonomiska förvaltningen i er brf?

Ja, kontakta mig!

Vi tar hand om den löpande ekonomin

Med vår långa erfarenhet av bostadsrättsekonomi vet vi vilka ekonomiska tjänster som skapar en trygg vardag i en förening och underlättar styrelsearbetet. Allt från att avier skickas ut i rätt tid, kontering av leverantörsfakturor och utbetalning av löner och arvoden, till redovisning av skatter, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter.

 • Arvodes- och löneutbetalningar
 • Bokföring i enlighet med gällande lagar och förordningar
 • Bokslut med förslag till årsredovisning
 • Deklarationer och skatter
 • Hyres- och avgiftsavier
 • In- och utbetalningar i föreningen
 • Kontering av leverantörsfakturor
 • Överlåtelser av bostadsrätter

Vi planerar och stöttar i vardagen

Vi upprättar ett förslag till kostnads- och intäktsbudget för det kommande året som tar höjd för renoveringar, planerat underhåll, lånestatus och för oväntade händelser. Så att ni undviker otrevliga överraskningar och kan hålla en jämn och trygg avgiftsnivå i föreningen. En personlig ekonom är ett dagligt stöd mellan och även på styrelsemötena, eller under föreningsstämman om behovet finns. Vid omsättning av lån kan ekonomen också bistå och begära in offerter från banker, det lönar sig.

 • Personlig ekonomisk rådgivning
 • Lånehantering
 • Årlig resultatbudget

Vi sköter administrationen och hjälper medlemmarna

Vår Kund- och medlemsservice svarar dagligen på boendefrågor åt era medlemmar och distribuerar hyres- och avgiftsavier kvartalsvis. Vi ser till att obetalda skulder går till inkasso. Vi skriver också ut och distribuerar hyreskontrakt vid, av- om- och inflyttningar av exempelvis parkeringsplatser och förråd. Aktuell lägenhetsförteckning upprätthålls med tillhörande meddelandeplikter i enlighet med bostadsrättslagen. 

 • Andrahandsuthyrningar
 • Distribuerar hyreskontrakt
 • Kund- och medlemsupport
 • Medlems- och lägenhetsförteckningar

 

Ekonomiska tilläggstjänster för att täcka alla behov

Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med följande tilläggstjänster.

Delårsbokslut

HSB upprättar periodiserade delårsbokslut i form av resultatrapport.

Köhantering

HSB tar emot anmälningar för kölistor för parkeringsplatser, garageplatser och lokaler samt fördelar dessa när vakanser uppstår.

Kassaflödesanalys

Ni får en sammanställning av ert kassaflöde, en överblick av föreningens pengar som strömmar in och ut ur verksamheten. Den visar föreningens in- och utbetalningar under det senaste året och förklarar förändringen av föreningens pengar.

Kassaflödesanalysen ger svar på frågorna: Var har företagets likvida medel kommit ifrån? Och vart har de tagit vägen? Ett enkelt sätt att åskådliggöra förändringar i verksamheten och visar föreningens förmåga att betala löpande utgifter såsom exempelvis el, värme, vatten, arvoden och löner och skulder till leverantörer.

Om era pengar har minskat under året är det bra att visa för era medlemmar och eventuella intressenter vad de använts till. Har ni exempelvis gjort en stor investering i form av nya balkonger som ni kunnat betala utan att behöva ta banklån? Har ni extraamorterat på fastighetslån för att sänka era räntekostnader? Eller vill ni visa att ni har ett positivt kassaflöde. Då är det bra med en kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys sammanställs som en del i föreningens årsredovisning.

Likviditetsbudget - årlig eller månadsvis

Likviditetsbudget är tjänsten som ger er en översikt över er kassa. Ni slipper oroa erför att stå utan pengar när en faktura ska betalas och ni får chansen att sänka era räntekostnader genom amortering. Med en utökad likviditetsbudget som visar budgeterat saldo per månad blir det möjligt att se exakt när ett lån måste tas upp för en större investering.

Årslikvididetsbudget
Utifrån er förenings intäkter och kostnader sammanställer vi de in- och utbetalningar som sker på ert bankkonto under året och ger er en översikt över kassan. På så sätt säkerställer ni att er förening alltid har pengar till att betala leverantörsskulder, ränta, amorteringar på lån med mera. En  årslikviditetsbudget kan även indikera på att det finns för mycket pengar i kassan. Detta innebär att det kan finnas utrymme att amortera på lån och på så sätt få ner föreningens räntekostnader.

Likviditesbudget månadsvis
En likviditetsbudget månadsvis är upplagd som en årslikviditetsbudget, men tar hänsyn till i vilka månader som de stora utbetalningarna sker. Om er förening lever på marginalen vad gäller kassan kan det vara bra att se exakt när under året som åtgärder måste vidtas för att förbättra likviditeten. Om ett större underhåll ska genomföras under det kommande året är det bra att veta när och hur mycket som eventuellt måste lånas upp. På så sätt säkerställs att föreningen inte betalar onödiga räntekostnader för finansiering ni inte behöver.

HSB Norrs erfarna ekonomer sammanställer föreningens likviditetsbudget och skickar ut den till er i samband med resultatbudgeten.

Nyckelhantering

HSB lämnar ut nycklar till entreprenörer som behöver tillträde till driftutrymmen etc. och bevakar att dessa återlämnas.

Ekonomisk genomgång på möten

Ekonom från HSB deltar på ert styrelsemöte eller föreningsstämma och kan till exempel föredra budget, bokslut, delårsbokslut eller en finansiering av en investering.

Läs mer om vår fastighetsförvaltning här.