Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energitjänster är bra för ekonomin och klimatet

Vi har alltid hållbarhet i fokus, och att se över energiförbrukningen är hållbart smart både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Våra energikonsulter och drifttekniker hjälper er få total koll på hur mycket energi ni förbrukar – och hur ni förbrukar den. På så sätt kan vi ta fram förslag på åtgärder för att energieffektivisera fastigheten.
mainimage


Det kan vara att koppla upp värmesystemet eller bygga om ventilationsanläggningen, värmecentralen eller tilläggsisolera. Annat exempel kan vara så enkelt som att byta belysningen till LED-lampor så kommer resultatet visa sig snabbt på elräkningen. Och självklart kan vi undersöka vilka förutsättningar som finns för solceller. Att optimera energiförbrukningen kan alltså kräva både större eller mindre insatser. Vill ni veta mer om våra energitjänster?

Kontakta oss

Ta ett helhetsgrepp och sänk er energiförbrukning.

1. Energigenomgång

HSB Norrs energiexperter går igenom föreningens fastigheter och dokumenterar status och ålder på utrustning och konstruktionsdelar som kan påverka energianvändningen. Genomgången av fastigheten sammanfattas i en rapport där förslag till kostnads- och energieffektiva åtgärder presenteras i förhållande till den långsikta underhållsplanen.

Läs mer om energigenomgång →

2. Energientrepenader

HSB Norrs Entreprenad- och Energiavdelning hjälper kunden att driva större ombyggnationsprojekt genom upphandling och projektledning. Åtgärder i fastighetens energisystem kan ofta vara omfattande och involvera flera olika utförare, vilket kan leda till komplicerade projekt. Genom partneravtalet blir HSB Norr föreningens motpart i entreprenaden vilket ger en trygghet och besvärsfrihet under genomförande och garantitid.

Läs mer om ombyggnad och projektledning →

3. Energiuppföljning

Att mäta är att veta. Föreningens förbrukningar av el, värme, vatten och eventuell undermätning av värmepumpar och solceller följs upp månadsvis med jämförande värden. Statistik inhämtas från uppkopplad anläggning i fastigheten. HSB Norr lämnar kommentarer kring förbrukningar. Energiuppföljning kan köpas som en egen tjänst, men ingår också som en del i tjänsten Energiövervakning.

Jag vill veta mer om energiuppföljning, kontakta mig →

4. Energiövervakning

Föreningen tecknar tillsammans med HSB Norr ett avtal med målsättningen att använda sin energi så optimalt som möjligt. HSB Norr tillser att föreningens energisystem fungerar på rätt sätt genom att övervaka anläggningen via fjärråtkomst, men även genom årligt besök på plats. Tjänsten Energistatistik ingår i Energiövervakning, vilket innebär att föreningens förbrukningar följs upp genom månadsvisa rapporter med kommentarer från HSB Norrs Energiavdelning. Som en tilläggstjänst till Energiövervakning kan HSB Norr tillse att driftlarm skickas ut till servicepersonal för snabbare felavhjälpning.

Jag vill veta mer om energiövervakning, kontakta mig →


Fler hållbara energitjänster:

Elförvaltning

För att över tid ge en låg och trygg prisbild på en svängig och osäker elmarknad. Läs mer om Elförvaltning här.

Energideklaration

När föreningen gjort insatser för att minska energiförbrukningen är det bra att uppdatera energideklarationen. Utifrån denna kan vi lämna nya förslag på åtgärder för att ytterligare minska er förbrukning av energi. Läs mer om energideklaration här.

Individuell mätning och debitering (IMD)

Med Individuell Mätning och Debitering av EL eller Gemensam El som det också ibland kallas kan er förening ersätta lägenheternas nätkostnader och fördela fastighetens elinköp med egna mätare på respektive brukare. Med IMD minskas de boendes elkostnader samtidigt som de fortsättningsvis betalar för sin egen förbrukning. Det går också att mäta varm- och kallvatten. Läs mer om IMD.

Motorvärmarstyrning

Ett tidsstyrt motorvärmarsystem sparar både energi och pengar. Varje enskilt motorvärmaruttag innehåller en energimätare som styrs av användaren.

OVK och ventilation

Enligt lag måste alla fastighetsägare regelbundet låta genomföra ventilationskontroller, dessa kan vi på HSB Norr hantera i er fastighet.

Solceller

Att investera i en solcellsanläggning till er bostadsrättsförening sänker driftkostnaderna och bidrar till en grön omställning. Våra energiexperter i Luleå, Skellefteå och Umeå kan hjälpa er från förstudie till färdiga solcellspaneler på taket, det vinner alla på om förutsättningarna är rätt. Läs mer om solceller här

Termografering

Läckor kan stå för en stor del av värmekostnaden. Vi lokaliserar svagheter i huset där värme smiter ut och ni får ett tryggt underlag för att minimera läckorna.

Undercentralstyrning

För att säkra kvaliteten och utfallet av övriga energieffektiviseringsåtgärder i er fastighet.