Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tre alternativa sätt att genomföra brf-stämmor på enligt gällande restriktioner

14 januari 2022 Sedan den 12:e respektive 19:e januari 2022 gäller nya restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Det i kombination med att den tillfälliga stämmolagen upphört att gälla väcker många frågor i bostadsrättsföreningar inför planeringen av årets stämmor, särskilt för de som har brutet räkenskapsår och ska genomföra stämmor den närmaste månaden.

Sedan den 1 januari 2022 gäller inte längre den tillfälliga stämmolagen som möjliggjorde stämmor genom enbart poströstning eller genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. Det innebär att det nu finns tre alternativa sätt att genomföra stämmor i bostadsrättsföreningar. Det är svårt att ge rekommendationer kring hur bostadsrättsföreningar ska genomföra sina stämmor utifrån de restriktioner som nu gäller, men här förklarar vi vad som är viktigt att känna till kring de olika alternativen.

Alternativ 1: fysisk stämma

Innan pandemin var detta den vanligaste formen för att genomföra en stämma. Stämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, vilket framgår av stadgarna. 

 

Stämma i egen lokal eller utomhus 


Vid allmän sammankomst där fler
än 20 personer deltar tillåts enbart sittande deltagare. Varje sällskap får vara högst åtta personer och det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Om fler än 50 personer deltar på den allmänna sammankomsten gäller det nyssnämnda och ett krav på vaccinationsbevis. Från och med den 19 januari 2022 får inte fler än 500 personer samlas på en allmän sammankomst. 
 

 

En föreningsstämma torde inte vara att betrakta som en allmän sammankomst och omfattas därför inte av reglerna om allmänna sammankomster. HSB Riksförbund rekommenderar ändå att i möjligaste mån följa vad som gäller för allmänna sammankomster med undantag för kravet på vaccinationsbevis. 

 

För det fall föreningen väljer att hålla stämman utomhus är det viktigt att ändå vidta smittskyddsåtgärder. Om stämman hålls utomhus är stämman dessutom att anse som en öppen stämma, vilket kräver att deltagarna enhälligt röstar för att utomstående har rätt att närvara.  

 

Stämma i hyrd lokal 

 

I en hyrd lokal för privat sammankomst råder ett maxantal på 20 personer från och med den 19 januari 2022. En föreningsstämma är enligt länsstyrelsen normalt inte att betrakta som en privat sammankomst. HSB Riksförbunds rekommendation är här att söka vägledning i vad som gäller för allmänna sammankomster med undantag för krav på vaccinationsbevis.  

 

En bostadsrättsförening behöver vid uthyrning av egna lokaler kontrollera vad lokalen ska användas till, det vill säga om det är en privat sammankomst eller inte. 

Alternativ 2: fysisk stämma i kombination med elektronisk uppkoppling

Det finns sedan tidigare möjlighet att kombinera en fysisk stämma med elektronisk uppkoppling. Det är en styrelsefråga att bestämma om stämman ska hållas på detta sätt. 

Om stämman ska genomföras på detta kombinerade sätt måste den vara ”öppen”. Som tidigare nämnts kräver det att deltagarna på stämman enhälligt röstar för att utomstående har rätt att närvara.  

Vad som gäller vid en helt fysisk stämma gäller även för fysiska stämmor i kombination med elektronisk uppkoppling.  

Alternativ 3: pappersstämma

I mindre bostadsrättsföreningar där det går att få godkännande av samtliga röstberättigade medlemmar är det möjligt att genomföra en pappersstämma. Det kräver att samtliga röstberättigade medlemmar undertecknar stämmoprotokollet (e-signering är tillåtet). Det är ovanligt att det går att genomföra stämmor av det här slaget.  

Fler rekommendationer att ta hänsyn till

Utöver vad som redogjorts för ovan behöver rådet om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang beaktas. Vidare kvarstår tidigare allmänna råd om att bland annat undvika trängsel och hålla avstånd. Även dessa råd bör följas vid genomförande av stämmor. 

Svåra beslut för styrelser i planeringen av stämmor

En del bostadsrättsföreningar står inför ett val; att hålla stämman för sent och därmed strida mot lag och stadgar eller att inte helt kunna följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Vi kan tyvärr inte ge ett enkelt svar på denna fråga. Det är upp till varje styrelse att utifrån bostadsrättsföreningens förutsättningar hitta en bra väg framåt och hålla sig uppdaterad om gällande regler. Under tiden arbetar vi för att den tillfälliga lagen om stämmor ska återinföras och stöttar givetvis våra medlemmar med tolkningen av gällande lagar, restriktioner och rekommendationer. 

HSB föreslår återinförande av tillfällig stämmolag

HSB har tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna gjort en hemställan till regeringen att återinföra den tillfälliga stämmolagen. Justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons pressamordnare har uttalat sig om att det i nuläget inte är aktuellt att återinföra möjligheten till digitala stämmor men att regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att återinföra lagen vid behov.