HSB – en kooperation för framtidens boende

HSB är Sveriges ledande bostadskooperation. Här går vinsten alltid tillbaka till medlemmarna och till verksamheten. HSB bygger på öppenhet, demokrati och aktivt deltagande.
Boende träffas för gemensam fika utomshus i bostadsrättsförening.

Som medlem är du delägare i HSB och därmed en del av vår välutvecklade demokratiska process där alla kan vara med och påverka. Detta har fungerat ända sedan starten 1923; kooperativt företagande där medlemmarna bestämmer är en klok och hållbar verksamhetsmodell.

Kooperationen har en självklar framtid, både här hemma i Sverige och i utvecklingsländer där HSB stöttar bostadskooperativ genom den humanitära organisationen We Effect. Läs mer om hur HSB stöttar We Effect

De sju kooperativa principerna leder oss framåt

Det var med syfte att definiera den gemensamma värdegrund som alla kooperativa företag vilar på, som Internationella Kooperativa Alliansens (IKA) skapade de sju kooperativa principerna. 

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur kooperativa företag ska omsätta sina värderingar i handling. Svensk Kooperation har, i samverkan med medlemsföretagen, tagit fram och fastställt en officiell översättning av de kooperativa principerna till svenska, läs mer om dem nedan.

1. Frivilligt och öppet medlemskap

Kooperativa företag bygger på frivilligt medlemskap och är öppna för alla som kan nyttja deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, etnisk tillhörighet, politisk eller religiös övertygelse.

2. Demokratisk medlemskontroll

Kooperativa företag är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av policyer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmar i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativa företag på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande

Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till det kooperativa företagets kapital och utövar demokratisk kontroll över detsamma. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis det kooperativa företagets gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskap är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. Medlemmarna kan avsätta överskott till följande ändamål: utveckling av det kooperativa företaget (om möjligt genom reservation av medel, som åtminstone till en del ska vara bundet); förmåner till medlemmar i förhållande till deras nyttjande av det kooperativa företaget; samt stöd till annan verksamhet som godkänts av medlemmarna.

4. Självständighet och oberoende

Kooperativa företag är självständiga organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive offentliga aktörer, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer den demokratiska medlemskontrollen och upprätthåller den kooperativa självständigheten.

5. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning

Kooperativa företag erbjuder utbildning och kompetensutveckling till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda, så att de effektivt ska kunna bidra till utveckling av sina kooperativa företag. De upplyser allmänheten, särskilt unga och opinionsbildare, om kooperationens särart och fördelar.

6. Samarbete mellan kooperativa företag

Kooperativa företag tjänar sina medlemmars intressen mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

7. Samhällshänsyn

Kooperativa företag arbetar för en hållbar utveckling av samhället enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.