Hållbara tjänster och produkter

Med attraktiva erbjudanden, som också är resurseffektiva och har låg klimatpåverkan, vill vi göra det enklare för våra medlemmar och kunder att välja oss. Tillsammans gör vi skillnad.
Man och kvinna tittar i dator

Vi på HSB är stolta över att vi under 100 år har skapat det goda boendet, ett arbete vi kommer att fortsätta med i många år framöver. Vårt fokusområde hållbara tjänster och produkter handlar såväl om att hållbarhetssäkra befintliga tjänster och produkter som att utveckla nya innovativa erbjudanden. Målet är att öka andelen hållbara tjänster och produkter i relation till total omsättning.

Ma╠èl_Utfall_22_Ha╠èllbara_tja╠ênster.jpgKlicka på bilden för större format.

Utöver det gemensamma målet finns ett frivilligt mål som vi rekommenderar HSB-föreningarna och bolagen att arbeta med:

  • Alla HSBs leverantörer är hållbarhetssäkrade 2023.

Hållbara tekniska förvaltningstjänster

Under 2018 tog vi fram ett verktyg för självskattning av våra tekniska tjänster med avsikt att kunna mäta hur hållbara de är. Detta har resulterat i en checklista som HSB-föreningarna använder för utvärdering.

Mätningen för 2022 var den femte i ordningen, och gjordes med en förenklad enkät. Resultatet visar att 77 (80) procent av de utvärderade tekniska tjänsterna bedöms vara hållbara utifrån HSB-föreningarnas självskattning. 24 av 25 HSB-föreningar deltog i utvärderingen, varav 16 har utvärderat flera tjänster.

Läs även om hur vi bedömer och stöttar våra leverantörer och samarbetspartners.

Energitjänster

Att erbjuda energitjänster är prioriterat för de flesta HSBföreningar. Vanligtvis arbetar vi från ax till limpa, det vill säga från utredning och analys till installation, driftsättning och löpande uppföljning. En viktig del i dessa tjänster är just det löpande arbetet, där vi kan identifiera avvikelser i energianvändningen.

Genom att ta ett helhetsgrepp på energianvändningen med fokus på långsiktighet, miljöpåverkan och kostnadsneutralitet blir resultatet blir lägre kostnader och miljöpåverkan för HSBs bostadsrättsföreningar, men också andra positiva effekter såsom bättre inomhusklimat.

Solelen ökar, men takten har dämpats  

Under 2022 har flera solelanläggningar installerats inom HSB, men takten har dämpats jämfört med tidigare år. I HSBs bostadsrättsföreningar fanns vid årets slut 20 100 kW installerad effekt (19 305 kW). Motsvarande siffra i HSBs hyresfastigheter var 3210 kW (3 085 kW). HSB hade totalt 23 310 kW installerad effekt solel under 2022, vilket innebär en ökning med drygt fyra procent jämfört med 2021 (22 390).

Fortsatt stor efterfrågan på laddstationer 

Efterfrågan på laddstationer till elbilar och elhybrider var fortsatt stor under 2022. Vid slutet av året fanns totalt 5 470 laddpunkter i HSBs bostadsrättsföreningar, en ökning med cirka 59 procent sedan 2021 (3 438). Ökningen beror dels på att det görs många installationer, dels på bättre insamling av data.

I HSBs egna hyreslägenheter fanns vid årets slut totalt 492 laddpunkter, en ökning med drygt 20 procentsedan 2021 (407). Totalt i HSB fanns 5 962 laddpunkter installerade under 2022, en ökning med 55 procent sedan föregående år (3 845).

Systematiskt miljöarbete ökar

Under 2022 bedrev 14 av 25 HSB-föreningar ett systematiskt miljöarbete, vilket bland annat innebär att HSB-föreningen har en miljöpolicy, definierade miljömål, och en miljöhandlingsplan. Året innan var det nio av 26 föreningar så det är en tydlig ökning. Nio HSB-föreningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och tre är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Se figur nedan.

Grafer_A╠èHR22_webb_72dpi__Systematiskt miljo╠êarbete.jpgKlicka på bilden för större format.

Kvalitet ger nöjda kunder

Under 2022 hade 12 av 25 HSB-föreningar ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär bland annat en formulerad kvalitetspolicy och kvalitetsmål samt att ha rutiner, processer och uppföljningar för att säkerställa kvalitet i leveransen till våra kunder och medlemmar. Nio HSB-föreningar är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Se figur nedan.

Grafer_ÅHR22_webb_72dpi__Systematiskt kvalitetsarbete.jpg
Klicka på bilden för större format.

I nyproduktionsverksamheten arbetar HSB för att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder, från projektidé genom projektering och produktion, till inflyttning i den färdiga bostaden och överlämning till förvaltningsverksamheten. Det omfattar allt från rollbeskrivningar, rutiner, mallar och interna verktyg till checkpunkter och beslutsprocess.

Att våra kunder som köper och flyttar in i en ny bostad är nöjda är väldigt viktigt för oss. Det faktum att vi har nyproduktion över hela landet, kombinerat med lokal närvaro och ett målmedvetet och engagerat arbete för att möta våra kunder, har gett resultat: HSB får fina betyg i Nöjd kundindex* (NKI) och vi ligger ofta i topp bland mest nöjda kunder vid
garantimätningen två år efter inflyttning. Under 2022 vann HSB Göta pris för ”Bästa projekt” med nöjdast kunder i brf Stinsen i Falkenberg. Även HSB ProjektPartners projekt HSB brf Bryssel i Örnsköldsvik hamnade på tio i topplistan.

* Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden. Undersökningen har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på sammanlagt 11 000 svar från bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning görs årligen och följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från till exempel Svenskt Kvalitetsindex.

Hållbart boende i HSBs nyproduktion

En förutsättning för att nå uppsatta mål är det systematiska hållbarhetsarbetet. Sedan 2018 mäter HSB total hållbarhetsprestanda i alla nyproduktionsprojekt med HSB Hållbarhetsindex (HI), vårt eget verktyg för uppföljning och styrning mot samtliga nyproduktionens hållbarhetsmål.

Med indexet poängsätts konkreta hållbarhetsåtgärder i varje projekt och den basnivå som beslutats att alla projekt minst ska nå kontrolleras. Basnivån är betydligt mer ambitiös än nu gällande lagar, regler och branschnormer och omfattar bland annat godkänd certifiering enligt Miljöbyggnad nivå silver, maxtak för klimatpåverkan, solceller, gemensamma ytor för social hållbarhet och åtgärder för hållbara resor.

För att hålla takten i omställningen mot en verkligt hållbar nyproduktion höjs löpande basnivån och målen för genomsnittligt hållbarhetsindex. Det blir både styrsystem och hastighetsmätare på vilken takt HSB håller i det totala hållbarhetsarbetet och vi ser tydligt hur den totala hållbarhetsnivån i vår nyproduktion stadigt ökar enligt uppsatta mål. Som ett exempel illustreras HSB ProjektPartners resultat nedan. 

Grafer_ÅHR22_webb_72dpi__Hållbarhetsindex.jpg
Klicka på bilden för större format.

Sedan 2012 har HSB målet att certifiera all nyproduktion med Miljöbyggnad nivå silver. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel då byggnadernas prestanda inom energi, innemiljö och byggmaterial granskas av oberoende experter genom certifieringsorganet Sweden Green Building Council.

HSB tar ansvar för certifieringen ända fram till verifieringen som görs tre år efter inflyttning. Under 2022 var 82 (85) procent av HSBs färdigställda lägenheter certifierade enligt Miljöbyggnad Silver (statistiken avser nyproduktion inom HSB ProjektPartner och HSB Bostad). Se figur nedan.

Grafer_ÅHR22_webb_72dpi__Miljöcertifierade_lägenheter.jpg

Klicka på bilden för större format.

Grön finansiering 

Målsättningen är att samtliga nyproduktionsprojekt ska leva upp till kriterier för hållbar finansiering vilket innebär att såväl bostadsrättsföreningarna som lägenhetsköparna har möjlighet att teckna gröna lån, med bättre lånevillkor. Idag uppnås bankernas kriterier för grön finansiering genom godkänd Miljöbyggnadscertifiering nivå silver eller en hög energiklass. I och med EUs ramverk för hållbara investeringar, ofta kallat den gröna taxonomin kommer reglerna skärpas framöver. Arbete pågår med att implementera taxonomin i nyproduktionens processer inom HSB ProjektPartner och HSB Bostad. För årets resultat inom grön finansiering se HSB ProjektPartners resultat i HSB Riksförbunds årsredovisning och HSB Bostads årsredovisning.

HSB Living Lab

Innovativa, hållbara och smarta lösningar är en viktig pusselbit till framtidens hållbara samhälle och det goda boendet. För att ligga i framkant driver HSB en innovationsarena, HSB Living Lab, tillsammans med bland annat Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

I HSB Living Lab bor nära 40 personer permanent, samtidigt som hela huset är ett laboratorium där forskning pågår dygnet runt. Det är en unik testbädd där forskning kring framtidens hållbara boende sker i en verklig boendemiljö. Hittills har cirka 150 projekt startat i HSB Living Lab inom allt från delningsekonomi, energieffektivisering, bättre vattenhantering, hållbara beteenden och digitalisering till cirkulär ekonomi och återvinning av byggmaterial.

Läs mer om HSB Living Lab.