Ansvarsfull samhällsaktör

Ända sedan starten 1923 har HSB varit med och tagit ansvar för samhällsutvecklingen. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. En del i det arbetet är att påverka villkoren för boendet genom att ge vår syn på politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar och bostadsmarknaden i stort.
Man plockar blåbär

Det handlar bland annat om att fler måste ha möjlighet att hitta ett eget hem, bra villkor för ett långsiktigt bostadsbyggande, att minska bostädernas klimatpåverkan och utveckla framtidens hållbara boende. Vi engagerar oss i det lokala samhället, vill bidra till att skapa trygghet och spegla samhällets mångfald.

Mål_Utfall_22_Samhällsaktör_1.jpg

Klicka på bilderna för större format. 

Mål_Utfall_22_Samhällsaktör_2.jpg
Resultatet avseende utländsk bakgrund (födda utomlands och/eller med båda föräldrarna födda utomlands) är baserat på svar från 29 av 30 HSB-föreningar och bolag. Utfallet kan jämföras med andelen folkbokförda i Sverige med utländsk bakgrund, som enligt Statistiska Centralbyrån var 31 procent under 2022.

Läs mer om utfallet gällande mångfald och jämställdhet. 

Utöver de gemensamma målen finns frivilliga mål som vi rekommenderar HSB-föreningar och bolag att arbeta med:

  • Alla nyproduktionsprojekt har en social klausul 2023.
  • Alla investeringar sker utifrån ansvarsfulla principer 2023.

Högt anseende som samhällsaktör

För att mäta vårt mål om högt anseende som samhällsaktör har vi ställt frågan i vår intressentdialog. I den senaste mätningen 2022 var det samlade betyget hos medlemmar, kunder och medarbetare 3,9 av 5 på frågan om HSB anses vara en ansvarsfull organisation (samma betyg som i tidigare mätning). På frågan om vem som har det bästa anseendet i boendebranschen hamnar HSB på första plats hos intressenterna.

För femte året i rad (2018– 2022) är HSB dessutom branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Drygt 21 000 svenskar har utsett HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin fastigheter.

HSB vann även utmärkelsen Guldhemmet Årets bostadsutvecklare 2022 utifrån en motivering kring samhällsansvaret.

Socialt hållbart boende och byggande

HSB för med stolthet vidare HSBs 100-åriga sociala engagemang genom att satsa på gemensamhetslokaler och konstnärlig utsmyckning som berikar och skapar mervärden i de bostadsmiljöer vi utvecklar. Vi investerar i social hållbarhet på många olika sätt, inte minst genom att öka tryggheten i våra bostadsområden och möjliggöra möten mellan människor.

Det goda boendet – tillgängligt för alla

HSB vill att alla ska bo bra. Därför erbjuder vi många olika typer av bostäder som passar olika slags människor i hela landet. Många, särskilt yngre, har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. De senaste årens bolånetak och amorteringskrav har, tillsammans med stigande bostadspriser, höga byggkostnader och markpriser, gjort att tröskeln till bostadsmarknaden har höjts.

Genom HSBs bosparande* erbjuder vi ett unikt, tryggt och långsiktigt sparande som dessutom ökar möjligheten att komma in på bostadsmarknaden. HSBs bosparande ger förtur till HSBs utbud av bostadsrätter och hyreslägenheter. Se antal produktionsstartade bostäder  i figuren nedan.

Grafer_ÅHR22_webb_72dpi__Produktionsstartade bostäder.jpg

Klicka på grafen för större format.

Under 2022 anslöt sig cirka 7 300 personer till HSBs bosparande som vid årets slut nådde upp till drygt 123 000 bosparare. 

HSB Dela – en satsning på unga

Unga vuxna har på grund av de senaste årens kraftiga kreditrestriktioner mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Som ett sätt för HSB att ta ansvar har vi tagit fram HSB Dela som syftar till att hjälpa unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden genom en unik modell, där HSB går in och delar på köpet. Satsningen riktar sig till HSBs bosparare i åldern 18-29 år och urvalet baseras på antalet bosparpoäng.

HSB Dela innebär att HSB köper halva bostadsrätten och den unga bospararen köper den andra halvan, vilket inte bara halverar kontantinsatsen utan även sänker kravet på amortering. Den unga vuxna tecknar ett tio-årigt samägandesavtal med HSB, men hen kan närsomhelst välja att sälja bostadsrätten och då säljs även HSBs andel. Senast tio år efter tillträdet ska den unga vuxna ha köpt hela lägenheten eller sålt den.

Det första HSB Dela-projektet var brf Blanka, ett pilotprojekt som blev verklighet under 2020 och där HSBs unga bosparare fick möjlighet att anmäla intresse på totalt 23 mindre lägenheter med centralt läge vid vattnet på Lindholmen i Göteborg. Under 2022 erbjöds HSB Dela i åtta projekt fördelade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Örebro.

* HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank. Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå/HSB ISK. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk. Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

HSBs påverkansarbete

HSB vill ge fler möjlighet att hitta ett eget hem, skapa bättre förutsättningar för bostadsrätten och ett långsiktigt bostadsbyggande, minska klimatpåverkan från byggande och boende och främja förutsättningarna för förnybar energi och energieffektivisering.

Påverkansarbetet sker bland annat genom seminarier, debattinlägg, svar på remisser, medverkan i samverkansgrupper, bevakning av boendefrågor i EU-parlamentet och kontakter med myndigheter, regering och riksdag.

Under 2022 lanserade HSB två rapporter ”Barnvänliga stadsdelar” och ”Så slår minskat bostadsbyggande mot unga vuxna”. Den första rapporten ger ny kunskap om hur våra städer kan utvecklas med barnens perspektiv i centrum, vilket bland annat handlar om att minska biltrafiken, skapa fler lekplatser och öka tryggheten. Den andra rapporten belyser unga vuxnas svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. Det är en fråga som vi belyst på många olika sätt under de senaste åren och som lösning bland annat propagerat för ett förmånligt startlån till förstagångsköpare och stöd till bosparande. I april kom ett genomarbetat utredningsförslag kring startlån som HSB välkomnade.

Inflationen och kostnadsökningarna i samhället har satt fokus på ekonomiska frågor i media. HSB har engagerat sig i debatter och medieutspel om högkostnadsskydd för höga elpriser, orimliga höjningar av fjärrvärmepriser och andra frågor med bäring på bostadsrättsföreningars ekonomi. HSB har även fortsatt arbetet med att förbättra villkoren för de bostadsrättsföreningar som står på mark med tomträtt. Bland årets framsteg kan nämnas en lagändring som ägt rum under året och som innebär att det blir lättare att förstå en bostadsrättsförenings årsredovisning.

Sammanlagt fick HSB Riksförbund 140 debattartiklar publicerade i media under 2022 och svarade på remisser inom olika områden som exempelvis startlån för förstagångsköpare, tillfälliga regler för stämmor, fastighetsnära insamling av förpackningar, bostadsbidrag, social bostadspolitik, högkostnadsskydd för höga elpriser, bostadsrättsregister och nya regler för postutdelning.

Medlemskap och samarbeten för det goda boendet

HSB deltar aktivt i samarbeten som främjar och utvecklar det goda boendet för våra medlemmar. Fokus ligger på frågor som rör klimat, energi och byggande. I samarbete med företag och organisationer som delar våra ambitioner söker vi den bästa vägen framåt i form av konkreta och hållbara lösningar på våra medlemmars olika utmaningar.

Under 2022 har vi engagerat oss i en lång rad organisationer. Vårt engagemang finns i nationella organisationer, såsom Sweden Green Building Council, Byggherrarna, Solelkommissionen, Svensk Solenergi och Byggvarubedömningen, Nils Holgerssongruppen (HSB, Bostadsrätterna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta), liksom i internationella organisationer, såsom NBO (nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, Housing Europe (intresseorganisationen för europeiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer), Cooperative Housing International, samt International Co-operative Alliance (ICA - en global röst för kooperationen).

Inom ramen för vårt arbete med Housing Europe, har vi bland annat arbetat med EUs direktiv för energieffektivisering och direktivet för energiprestanda i byggnader.

HSB stöder även på olika sätt biståndsorganisationen We Effects arbete. We Effect arbetar i 25 länder i fyra världsdelar med hjälp till självhjälp gällande framväxten av kooperativa bostäder och för att fler människor ska få möjligheten till ett värdigt boende.

Under 2022 samlade vi in 2 259 760 kronor till We Effect.

WeEffect_web_22_673px.jpg