Hushållning med resurser

Att hushålla med jordens begränsade resurser och bevara den biologiska mångfalden är ett viktigt fokusområde i hela HSB.
Kvinna planterar blommor

Vår strävan är att göra mer med mindre, vilket är bra för såväl ekonomin som för miljön. Vårt mål är att ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt beroende av begränsade resurser. Det kan vi uppnå genom bland annat kloka materialval utan farliga ämnen, ökad materialåtervinning och återanvändning, samt minskad energianvändning.

Utöver de gemensamma målen finns frivilliga mål som vi rekommenderar HSB-föreningar och bolag att arbeta med:
Merparten av bygg- och rivningsavfallet går till återanvändning och materialåtervinning 2023.
Nära noll farliga ämnen i byggmaterial och produkter 2023.

Minskad energianvändning i befintliga bostäder

Mellan 2020 och 2023 minskade HSBs totala mängd köpt energi (kWh/Atemp) i egenägda hyresfastigheter och lokaler med 11 procent. Se figur 9. Elanvändningen har minskat med ca tio procent och köpt fjärrvärme med sex procent mätt i kWh med utgångspunkt från 2020. De energiposter som är inkluderade i ovanstående är driftel, kontorsel, fjärrvärme, fjärrkyla, samt den mindre mängd bränslen som används för uppvärmning av fastigheter (eldningsolja, naturgas och pellets).

Energieffektivisering i bostäder är ett område som står inför stora förändringar i och med EUs reviderade direktiv från 2018 avseende energieffektivisering, byggnaders energiprestanda, förnybar energi och energimarknader.

HSB följer utvecklingen noga och deltar i arbetet med att anpassa direktiven till svenska förhållanden. Vårt erbjudande av tjänster inom energieffektivisering möjliggör stora besparingar.

Effektuttag för fjärrvärme

2018 mätte HSB för första gången effektuttag för fjärrvärme i egenägda hyresfastigheter och lokaler. Resultatet visar på en stor skillnad mellan hur HSB-föreningarna har arbetat med att sänka effektuttaget genom effektiviserad energianvändning, vilket bör påverka driftnettot. Resultatet för 2023 gällande effektuttaget för fjärrvärme i HSBs hyresfastigheter var 27 W/Atemp. Det är en minskning med 1,6 W/Atemp sedan förra året (28,6).

2024 kommer HSB att gå över till att mäta eleffekt istället för fjärrvärmeeffekt i hyresfastigheterna. Fjärrvärmeffekten har fått mindre betydelse under senare år i och med att fjärrvärmebolagen inte längre använder fossila bränslen som spetslast vintertid i någon större utsträckning. Den stora utmaningen vad gäller fossila bränslen ligger idag istället i avfallsförbränningen (framför allt avseende plast) och eftersom den pågår året runt kommer vi fortsättningsvis att fokusera på energiuttaget, dvs kWh/m2 avseende fjärrvärmen.

Vad gäller eleffekt har måttet hög relevans mot bakgrund av ökat elbehov i samhället i kombination med överföringsproblematik mellan regioner.

Energieffektiva nya bostäder

Sett till hela byggnadens livslängd utgör energi under drifttiden en betydande post avseende resursbehov ochpotentiell miljö och klimatpåverkan. Därför ska HSB alltid bygga energieffektiva bostäder. Utöver att vi använder oss av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad vid nybyggnation, vilket innebär bättre energiprestanda än vad gällande byggregler kräver, innefattar vårt arbete inom energieffektiviseringsområdet också exempelvis frågor om styrsystem, batterilösningar och individuell mätning av varmvatten i nyproducerade bostäder.

Läs mer om mål och resultat kring nyproduktionens energiprestanda i HSB Riksförbunds årsredovisning där HSB ProjektPartner redovisar utvecklingen och i HSB Stockholms årsredovisning där HSB Bostad redovisar motsvarande.

Miljöcertifiering som verktyg

Byggnader och fastigheter står för en stor del av resursförbrukningen i samhället. För HSB är det viktigt att arbeta med att minimera de resurser som används för att kunna leverera enligt våra uppsatta hållbarhetsmål och minska vår miljöpåverkan. Vi ställer även krav på att våra leverantörer ska arbeta med miljöfrågor, där stor påverkan sker.

HSB har som mål att all nyproduktion ska certifieras enligt Miljöbyggnad med byggnadsbetyg silver. Med certifiering enligt Miljöbyggnad görs en oberoende bedömning på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Inom förvaltningen har flera HSB-föreningar börjat använda Miljöbyggnad iDrift som stöd i hållbarhetsarbetet med befintliga byggnader.

Bygg- och rivningsavfall

Minimering av byggavfall och omställning till ett cirkulärt byggande med återbruk och återvinning är en förutsättning för ett verkligt effektivt och ansvarsfullt utnyttjande av resurser. HSB följer upp hur entreprenörerna i vår nyproduktion hanterar och sorterar avfall enligt nuvarande lagkrav på sortering av byggavfall. Vi arbetar också för att mängden byggavfall ska minska och andelen sorterat avfall för materialåtervinning ska öka.

Idag finns krav på maximal mängd byggavfall per byggd kvm samt andel av avfallet som går till materialåtervinning i HSBs nyproduktionsentreprenader (avser HSB ProjektPartner och HSB Bostad). Vi tittar också på hur våra processer ska bli mer cirkulära och på hur vi kan få in återbruk såväl vid rivning som vid materialval i nyproduktionen. Avseende schaktmassor för nyproduktionen under 2023 blev resultatet 29 269 ton, en relativt stor ökning som beror på att två projekt hade ovanligt mycket schaktmassor. Se total vikt per avfallstyp i figur 11.

Även i förvaltningen har vi börjat arbeta med cirkularitet och resurseffektivitet. Se bygg- och rivningsavfall i egna fastigheter, figur 12.

Kloka materialval

HSB satsar stort på kloka materialval och arbetar för att minska mängden farliga ämnen i byggmaterial och produkter. I nyproduktionen används sedan länge Byggvarubedömningen för miljöbedömning och loggning av byggprodukter. Byggvarubedömningen är ett branschgemensamt samarbete som tagit fram miljökriterier för byggprodukter. Idag är också klimatpåverkan vid produktion av byggmaterialen en viktig faktor vid materialval. Vi arbetar även med webbverktyget Chemgroup för att fasa ut farliga ämnen i kemiska produkter som används i förvaltningsverksamheten.

Bevarande av biologisk mångfald

När ett område eller en fastighet utvecklas för nya bostäder får det stor påverkan på platsens ekosystem och biologiska mångfald. Bevarande av biologisk mångfald är ett relativt nytt mål för HSBs nyproduktion men sedan 2020 arbetar HSB ProjektPartner och HSB Bostad systematiskt på projektnivå med riskanalyser avseende höga naturvärden och risker kopplat till ett förändrat klimat utifrån platsens förutsättningar.

Sedan tidigare finns också verktyg för grönytefaktor. Målsättningen är bevarande och stärkande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, såsom dagvattenhantering, luftkvalitet, minskat buller och möjlighet till rekreation, samt säkra fastigheterna avseende klimatrelaterade risker såsom översvämning.