Garaget

Garaget

Enligt ordningsföreskrifterna i hyreskontrakten för garageplatserna får inte brännbart material förvaras på garageplatsen. Om hyresgäst inte självmant är beredd att iaktta denna viktiga brandsäkerhetsföreskrift riskerar han/hon att bli uppsagd från garageplatsen.

På garageplatsen får endast uppställas en bil. Bil driven med vätgas får inte ställas upp i garaget. Laddning av elbilsbatterier får ej ske i garaget. Upplåtelse i andra hand kräver föreningens medgivande. Bryter garageinnehavaren mot ovanstående regler kan hens hyreskontraktet förverkas.

Märk att inpasserande fordon har företräde framför utpasserande fordon.