Reparation av din lägenhet

Av bostadsrättslagen 7 kap 7 § samt i våra stadgar § 30 framgår att du inte får göra stora förändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. I det fall du gör stora förändringar, utan att först fråga styrelsen, riskerar du att du får återställa förändringen. Du kan också, enligt bostadsrättslagen, bli ansvarig för skador som uppstått genom ditt vållande eller din vårdslöshet.

Ommålning, omtapetsering, inläggning av heltäckande mattor, byte av golvbeläggning, uppsättning av persienner, flyttning av väggar som inte är bärande m.m. kan bostadsrättshavaren göra utan tillstånd av styrelsen. Däremot får enligt våra stadgar bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  • Ingrepp i en bärande konstruktion
  • Ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten 
  • Annan väsentlig förändring

Märk att elledningar inte berörs av dessa restriktioner, såvida det inte är frågan om större ledningsdragningar och att fackman med elbehörighet förstås alltid måste anlitas.

Märk att annan väsentlig förändring tex kan gälla rivning av tät- och ytskikt i våtrum.

För att styrelsen ska kunna bedöma och ge tillstånd till större ledningsdragningar för el och dragningar för vatten, avlopp och ventilation krävs fackmannamässiga installationsritningar i PDF.