Poströstningsstämma

14 april 2021 INFORMATION TILL MEDLEMMARNA INFÖR STÄMMA SOM GENOMFÖRS MED ENBART POSTRÖSTNING
UNDERLAG INFÖR POSTRÖSTNING TILL HSB BRF KRISTINEBERGSHÖJDEN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 4/5
Styrelsen i HSB brf Kristinebergshöjden har haft som ambition att kunna erbjuda sina medlemmar en hybridstämma med fysisk och digital närvaro men till följd av folkhälsomyndighetens rekommendationer och lagkrav har styrelsen vid sitt styrelsemöte den 6/4 beslutat att ordinarie föreningsstämma den 4/5 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.
TILLFÄLLIG LAG MEDGER ENBART POSTRÖSTNING EFTER BESLUT AV STYRELSEN
En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för föreningar att genomföra föreningsstämmorna utan hälsorisker för medlemmar och andra. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras.
 
Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.
 
Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.
INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat underlag för poströstning. Poströstningsformuläret kommer tillgängliggöras på föreningens hemsida https://www.hsb.se/stockholm/brf/kristinebergshojden/ senast en vecka före stämman.
 
Poströsterna kan lämnas in på två sätt; genom att ett ifyllt formulär skickas in digitalt till mailen brfkristinebergshojden@hotmail.com eller ett fysiskt utskrivet formulär (helst i slutet kuvert) lämnas eller postas in till styrelsens sekreterare Richard Tano, Ola Hanssonsgatan 4.
 
Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast sista helgfria vardagen före stämman.
 
När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt
till föreningen senast 10 dagar före stämman.
 
Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att:
 
 Hållas tillgängligt hos föreningen
 Skickas till medlem som ställt frågan
 Publiceras på föreningens webbplats
 
Vid en föreningsstämma som genomförs med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid, det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska anstå till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det. Om ett sådant beslut fattas när det gäller beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet så måste en fortsatta föreningsstämman då hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter.
 
Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som närvarande vid föreningsstämman.
RÖSTBERÄTTIGAD
Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, normalstadgarna anger att:
Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.
Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.
 
Medlem som inte har betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.
 
POSTRÖSTNINGSFORMULÄRET
Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.
Observera att det inte är möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.
 
DAGORDNINGEN
Dagordningen är bifogad kallelsen. Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.
DAGORDNING
 
1. Föreningsstämmans öppnande*
 
2. Val av stämmoordförande*.
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*
4. Godkännande av röstlängd*
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma*
6. Godkännande av dagordning*
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet*
8. Val av minst två rösträknare*
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 
18. Presentation av HSB-ledamot *
 
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 
23. Val av av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB
 
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25. Föreningsstämmans avslutande*