Kallelse Årstämma 2024

23 april 2024 Här nedan ser du kallelsen till Brf Mårdens Årsstämma 2024:

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Brf MÅRDEN i Nacka

 (Ny version p. 24)

Söndagen den 19 maj 2024 kl. 11.00. Kaffe serveras från kl. 10.30. Plats: Gårdshus 12, Landåvägen 45-47.

Fotolegitimation skall kunna visas upp vid avprickningen.

Dagordning:

1. Föreningsstämman öppnas.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6. Godkännande av dagordning.

7. Val av två justerare.

8. Val av minst två rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

11. Genomgång av revisorernas berättelse.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

18. Presentation av HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

Inredning av nya lägenheter – beslut om väsentlig förändring av föreningens hus eller mark.

Styrelsens förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att låta inreda lokalerna på Landåvägen 4 och Landåvägen 45 till bostadslägenheter och uppdra åt styrelsen att upplåta dessa med bostadsrätt.

25. Motioner – inga motioner har inkommit i år.

26. Föreningsstämman avslutas.

Efter stämmans avslutning:

- Styrelsen informerar om aktuella ärenden.

Varje medlem har en röst. Om en bostadsrätt ägs gemensamt av fler än en person har de tillsammans dock endast en röst.

Rösträtt får utövas genom valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.

Ombud skall visa upp skriftlig, daterad fullmakt, som gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får ta med ett valfritt biträde.

Välkomna!

 

Längst ned på denna siida kan du ladda ned kallelsen i Pdf-format.

 

Kallelse Brf Mårdens Årsstämma 2024