Renovera din lägenhet

Ibland vill eller behöver man renovera sin lägenhet. För att måla om väggar och tak, tapetsera om, byta köksluckor och skåp och lägga om golvet behövs inget tillstånd. Men ska du flytta en vägg, renovera köket eller badrummet, glasa in balkongen, sätta upp markis etc måste du ha tillstånd från styrelsen. Som bostadsrättshavare är du ansvarig för att följa lagar, myndighetskrav och föreningens stadgar. Inte minst för att minska risken för skador på fastigheten vid renovering. Kontakta föreningens förvaltare eller styrelsen för vägledning.

Frågan om renovering av din lägenhet är något som hanteras av din bostadsrättsförening. Inte av samfälligheten. Men de fyra Brf:erna i samfälligheten har valt att besluta om gemensamma regler för renovering och ombyggnad. Därför har vi valt att göra denna information tillgänglig här.

Bilden ovan summerar olika steg i processen kring renovering. Det är viktigt att kontakta förvaltare som hanterar ansökan om tillstånd hos styrelsen, meddelar beslut och besiktigar och är behjälplig med att svara på frågor.

I undermenyn intill finns med detaljerad information om olika typer och delar av renoveringsarbete. Nedan beskrivs allmänt vad som är viktigt att tänka på före, under och efter renoveringen.

Före renovering

Generellt kan man som bostadsrättshavare renovera det som enligt stadgarna omfattas av bostadsrättshavarens ansvar. Grundläggande regler för renovering hittar du i stadgarna som du hittar längst ner på denna sida. Bostadsrättslagen 7 kap §7 säger att:

"Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar:

  1. ingrepp i bärande konstruktion,
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten."

Ansök om tillstånd hos styrelsen

För att ansöka om tillstånd hos styrelsen behöver du fylla i en blankett som du hittar längst ner på denna sida "Ansökan om ändring i lägenhet". Ansökan ska skickas till förvaltaren i god tid (fyra till sex veckor) före renoveringen är tänkt att påbörjas. Förutom de uppgifter som framgår av blanketten ska ansökan innehålla namn och telefonnummer (direktnummer) till ansvarig byggledare/entreprenör. Om någon entreprenör ännu inte har anlitats kan dessa uppgifter kompletteras i ansökan i efterhand. Se till att du snarast förser förvaltaren med de underlag som efterfrågas så blir hanteringen enklare och beslut kan tas snabbare. Arbetet får inte påbörjas utan styrelsens tillstånd!

Gör bygganmälan eller sök bygglov hos kommunen

Utöver de krav som föreningen ställer vid lägenhetsrenovering kan vissa åtgärder kräva bygglov eller bygganmälan. Det är du som renoverande bostadsrättshavare som ansvarar för att bygglov finns eller att bygganmälan har skett när det krävs. Se Stockholms stads webbplats eller kontakta staden för mer information angående bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder.

Som byggherre ansvarar du för att regler följs

Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig (byggherre) för nästan allt som finns och görs i lägenheten. Det innebär att det är ditt ansvar att till exempel kakel sätts upp med ett korrekt gjort våtrumsskikt (fackmässigt).

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska utföras fackmässigt såsom elektriska arbeten och VVS-arbeten. Det innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom aktuella bransch. För badrum gäller t ex en hel del speciella regler. Läs mer om aktuella branschregler på t ex Säker Vatten ABAB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet.

Vid en skada kan försäkringsersättning helt utebli om du inte följt regler eller om arbetet inte gjorts fackmässigt. Kom ihåg att en del åtgärder alltid måste utföras av auktoriserad yrkesperson, till exempel elinstallationer.

Informera grannar

Innan arbetet påbörjas ska grannar i din uppgång samt också de i den närmaste uppgången förvarnas om eventuella störningar. Sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan som talar om att du håller på att bygga om i t.ex. köket, och när det beräknas vara klart. Störande arbeten ska ske på normal arbetstid. Inget bråte eller material får läggas i trapphus. Om byggavfall läggs i byggsäckar ska dessa placeras på avsedd plats. Se vidare om byggssäckar nedan.

Under renovering

Se till att minimera störningar för grannar och se till att arbetet utförs på normal arbetstid. Kom ihåg att det är du som byggherre som är ansvarig för att arbetet följer de regelverk som finns, även om det utförs av professionella hantverkare. Fråga förvaltare om vägledning vid behov.

Använd rätt borrmaskin

Våra betongväggar är svåra att forcera utan riktiga verktyg. Hyr en kraftfull slagborrmaskin via HSBs förvalttningsexpedition vid Panncentralen. Då går det smidigare och ger mindre störning av grannar. Det är tillåtet att borra kl. 08.00 – 19.00 på vardagar och kl. 10.00 – 18.00 på helger.

Byggavfall och byggsäckar

Tänk på att det inte är tillåtet att slänga byggavfall, kylskåp, frys, spis etc. i miljöhuset i Minneberg, utan allt sådant ska forslas bort till en återvinningscentral eller tas om hand av din byggentrepenör.

Det är bra att använda byggsäckar för byggavfall. Det krävs dock tillstånd för att ha byggsäckar på marken. Du ska söka tillstånd hos polisen och anmäla till styrelsen säcken placeras ut. Läs mer om ansökan om tillstånd på Stockholms stads webbplats. På säckarna ska det tydligt framgå namn på byggherren/lägenhetsinnehavaren inkl lägenhetsnummer och telefonnummer.

Säckarna får inte stå kvar över helgdagar. Den som olovligen ställer ut byggsäckar på offentlig plats kan dömas för brott. Uppställning inom din Brfs närområde få avsedd plats. Kontakta styrelsen eller förvaltare för närmare information.

Parkering entreprenörer

Den som renoverar eller bygger om åt lägenhetsinnehavaren ska parkera på gästplatserna. P-tillstånd ges inte till entreprenörer som inte är anlitade av bostadsrättsföreningen eller samfälligheten. Vänligen informera entreprenören om vad som gäller.

Efter renovering

När renoveringsarbetet väl är genomfört är det dags för dig som boende att ta kontakt med förvaltaren för att genomföra en besiktning. När besiktningen är genomförd dokumenterar förvaltaren ärendet och återkoppling sker till styrelsen.

Vid det här laget allt är genomfört drar du som boende säkert en lättnadens suck och kan äntligen njuta av resultatet!