På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Miljöpolicy

Miljöpolicy

HSB Göteborg är ett fullserviceföretag inom bostadssektorn. Vi har som ambition att ständigt arbeta för en god miljö och kvalitet för dig som bor i de hus vi bygger och/eller förvaltar.

Därför strävar vi efter att ta miljöhänsyn och se till att hålla god kvalitet i alla led, från projektering och produktion till fastighetsförvaltning och rivning.

HSB Göteborg är miljödiplomerade av Göteborgs Stad och tar ställning för miljön genom att:

 • Kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete enligt våra miljömål.
 • Förebygga uppkomst av föroreningar i miljön.
 • Följa, samt arbeta för att överträffa kraven i lagar och förordningar.
 • Vara sparsamma med ändliga resurser och undvika material och metoder med miljörisker.
 • Minimera vår avfallsproduktion.
 • Bedriva fastighetsförvaltning med minsta möjliga påverkan på miljön, och därmed skapa en förbättrad boendekvalitet.
 • Miljöaspekter skall beaktas vid nyproduktion och renovering, med bibehållna krav på funktion, säkerhet och hälsa.
 • Engagera och utbilda vår personal i miljöfrågor, för att ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.
 • Arbeta aktivt för att inspirera och vägleda våra bostadsrättsföreningar att utveckla miljöarbetet.

HSB Göteborgs miljödiplomering

Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen har tagit vara på grundstenarna hos miljöledningssystem såsom ISO 14001 och EMAS. Den stora skillnaden är att många skriftliga rutiner och dokumentstyrning ersatts av en checklista som ska uppfyllas till 75 procent och tio obligatoriska punkter som måste uppfyllas.

De obligatoriska punkterna
• miljöansvarig person
• beskrivning av betydande miljöaspekter
• miljöpolicy
• miljöplan
• miljöutbildning
• kemikalieinventering
• skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
• skriftlig miljödeklaration från leverantörer och entreprenörer
• avfallsredovisning
• regelbunden miljöinformation inom företaget

HSB Göteborgs miljödiplomering

För mer information om, kontakta
Rickard Malm, Affärsutvecklare nyproduktion
E-post: rickard.malm@hsb.se 
Telefon: 010-442 21 70

Miljölänkar

Här hittar du länkar till bra miljöinformation. Har du själv några som du tycker borde ligga här, hör gärna av dig!

Miljörelaterade länkar:

För mer information om, kontakta
Rickard Malm, Affärsutvecklare nyproduktion
E-post: rickard.malm@hsb.se
Telefon: 010-442 21 70

PCB-sanering

Idag finns det krav på dig som äger byggnader som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973. Inventering av PBC i dessa byggnader måste göras.

Den 1 mars 2007 trädde lagen om PCB (SFS 2007:17) i kraft. Den innebär att ägaren ska inventera sina byggnader för att se om det finns PCB i fogmassa och golvmassa och redovisa detta till miljöförvaltningen senast den 30 juni 2008. Fog- och golvmassan ska saneras bort om inventeringen visar att den har hög PCB-halt; över 500 mg/kg.

Saneringen skall göras senast vid följande tidpunkter:

 • Industribyggnader: 30 juni 2013
 • Andra byggnader uppförda eller renoverade 1956-69: 30 juni 2011
 • Andra byggnader uppförda eller renoverade 1970-73: 30 juni 2013
 • Om fog- eller golvmassan finns inomhus: 30 juni 2013

Kortfattat om PCB
PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen. Bland effekterna kan nämnas påverkan på immunförsvar och fortplantning samt långsiktiga skadeeffekter på vattenmiljön. PCB är svårnedbrytbart och finns därför kvar länge i naturen.

Under perioden 1956-1973 användes PCB som mjukgörare i fogmassor och golvmassor. Nyanvändningen av PCB i Sverige förbjöds 1973 när det upptäcktes att dessa ämnen var vida spridda i miljön. Den PCB som är kvar i samhället finns främst i våra byggnader; i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och småkondensatorer. Man vet att PCB läcker ut till miljön från fog- och golvmassor.

Stora mängder PCB finns fortfarande kvar i byggnader uppförda eller renoverade 1956-1973. Fogmassor finns i bland annat i dilatationsfogar, mellan fasadelement, utvändigt runt dörrar och fönster samt på balkonger och loftgångar.

I vissa byggnader förekommer PCB-haltiga fogmassor även inomhus. Plastbaserade golvmassor för fogfria golv har använts främst i kommersiella lokaler, speciellt som halksäkra golv i inomstorkök och industri. Golven som är "korniga" på ytan kan dock finnas på andra platser som till exempel tvättstugor, lager och källare.

För mer information om, kontakta
Rickard Malm, Affärsutvecklare nyproduktion
E-post: rickard.malm@hsb.se 
Telefon: 010-442 21 70

Miljöarbete i ny- och ombyggnadsprojekt

Inom HSB Göteborg skärper vi ständigt miljökraven i våra ny- och ombyggnadsprojekt. Miljöprogram, miljöbedömda byggvaror, miljödeklarationer och miljösamordnare är några viktiga delar.

Miljöprogram
Miljöprogram ska upprättas för att säkerställa att projektets miljöpåverkan minimeras och att ställda krav från beställare, myndigheter och övriga intressenter kan uppfyllas i projektets alla skeden. Helhetssynen är viktig för miljöarbetet. Miljöfrågor ska tas upp på ett tidigt skede i planering och projektering.

Miljöbedömda byggvaror - BVB
BVB är en databas med miljöbedömda byggvaror som skall användas vid nybyggnadsprojekt. Är varan bedömd "rekommenderas" eller "accepteras" i databasen får den användas utan inskränkning. Är varan bedömd "undviks" får den först användas efter godkännande av oss som beställare.

Även bostäder ska miljödeklareras
I nyproducerade lägenheters Bopärm kommer en miljödeklaration finnas, deklarationen ger en beskrivning av ett urval av byggnadens och lägenhetens egenskaper. Dessa är både av allmän och teknisk karaktär. Syftet med deklarationen är att informera boende och bostadssökande om de utvalda egenskaperna tillsammans med gällande rekommendationer och gränsvärden.

Miljösamordnare
I varje nytt projekt som startar skall en miljösamordnare utses, denna person skall följa projektet från start till överlämnandet till bostadsrättsföreningen. Miljösamordnaren uppgift är att säkerställa att uppställda miljökrav i projektet kommer projektet till del.

För mer information, kontakta
Ida Vestlund, Miljöansvarig
Telefon: 010-442 21 12
E-post: ida.vestlund@hsb.se