På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Miljöpolicy

Miljöpolicy

HSB Göteborg är ett fullserviceföretag inom bostadssektorn. Vi har som ambition att ständigt arbeta för en god miljö och kvalitet för dig som bor i de hus vi bygger och/eller förvaltar.

Därför strävar vi efter att ta miljöhänsyn och se till att hålla god kvalitet i alla led, från projektering och produktion till fastighetsförvaltning och rivning.

HSB Göteborg är miljödiplomerade av Göteborgs Stad och tar ställning för miljön genom att:

 • Kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete enligt våra miljömål.
 • Förebygga uppkomst av föroreningar i miljön.
 • Följa, samt arbeta för att överträffa kraven i lagar och förordningar.
 • Vara sparsamma med ändliga resurser och undvika material och metoder med miljörisker.
 • Minimera vår avfallsproduktion.
 • Bedriva fastighetsförvaltning med minsta möjliga påverkan på miljön, och därmed skapa en förbättrad boendekvalitet.
 • Miljöaspekter skall beaktas vid nyproduktion och renovering, med bibehållna krav på funktion, säkerhet och hälsa.
 • Engagera och utbilda vår personal i miljöfrågor, för att ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.
 • Arbeta aktivt för att inspirera och vägleda våra bostadsrättsföreningar att utveckla miljöarbetet.

HSB Göteborgs miljödiplomering

Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen har tagit vara på grundstenarna hos miljöledningssystem såsom ISO 14001 och EMAS. Den stora skillnaden är att många skriftliga rutiner och dokumentstyrning ersatts av en checklista som ska uppfyllas till 75 procent och tio obligatoriska punkter som måste uppfyllas.

De obligatoriska punkterna
• miljöansvarig person
• beskrivning av betydande miljöaspekter
• miljöpolicy
• miljöplan
• miljöutbildning
• kemikalieinventering
• skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
• skriftlig miljödeklaration från leverantörer och entreprenörer
• avfallsredovisning
• regelbunden miljöinformation inom företaget

HSB Göteborgs miljödiplomering

Miljölänkar

Här hittar du länkar till bra miljöinformation. Har du själv några som du tycker borde ligga här, hör gärna av dig!

Miljörelaterade länkar:

För mer information om, kontakta
Rickard Malm, Affärsutvecklare nyproduktion
E-post: rickard.malm@hsb.se
Telefon: 010-442 21 70

PCB-sanering

Idag finns det krav på dig som äger byggnader som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973. Inventering av PBC i dessa byggnader måste göras.

Den 1 mars 2007 trädde lagen om PCB (SFS 2007:17) i kraft. Den innebär att ägaren ska inventera sina byggnader för att se om det finns PCB i fogmassa och golvmassa och redovisa detta till miljöförvaltningen senast den 30 juni 2008. Fog- och golvmassan ska saneras bort om inventeringen visar att den har hög PCB-halt; över 500 mg/kg.

Saneringen skall göras senast vid följande tidpunkter:

 • Industribyggnader: 30 juni 2013
 • Andra byggnader uppförda eller renoverade 1956-69: 30 juni 2011
 • Andra byggnader uppförda eller renoverade 1970-73: 30 juni 2013
 • Om fog- eller golvmassan finns inomhus: 30 juni 2013

Kortfattat om PCB
PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen. Bland effekterna kan nämnas påverkan på immunförsvar och fortplantning samt långsiktiga skadeeffekter på vattenmiljön. PCB är svårnedbrytbart och finns därför kvar länge i naturen.

Under perioden 1956-1973 användes PCB som mjukgörare i fogmassor och golvmassor. Nyanvändningen av PCB i Sverige förbjöds 1973 när det upptäcktes att dessa ämnen var vida spridda i miljön. Den PCB som är kvar i samhället finns främst i våra byggnader; i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och småkondensatorer. Man vet att PCB läcker ut till miljön från fog- och golvmassor.

Stora mängder PCB finns fortfarande kvar i byggnader uppförda eller renoverade 1956-1973. Fogmassor finns i bland annat i dilatationsfogar, mellan fasadelement, utvändigt runt dörrar och fönster samt på balkonger och loftgångar.

I vissa byggnader förekommer PCB-haltiga fogmassor även inomhus. Plastbaserade golvmassor för fogfria golv har använts främst i kommersiella lokaler, speciellt som halksäkra golv i inomstorkök och industri. Golven som är "korniga" på ytan kan dock finnas på andra platser som till exempel tvättstugor, lager och källare.

Miljöarbete i ny- och ombyggnadsprojekt

Inom HSB Göteborg skärper vi ständigt miljökraven i våra ny- och ombyggnadsprojekt. Miljöprogram, miljöbedömda byggvaror, miljödeklarationer och miljösamordnare är några viktiga delar.

Miljöprogram
Miljöprogram ska upprättas för att säkerställa att projektets miljöpåverkan minimeras och att ställda krav från beställare, myndigheter och övriga intressenter kan uppfyllas i projektets alla skeden. Helhetssynen är viktig för miljöarbetet. Miljöfrågor ska tas upp på ett tidigt skede i planering och projektering.

Miljöbedömda byggvaror - BVB
BVB är en databas med miljöbedömda byggvaror som skall användas vid nybyggnadsprojekt. Är varan bedömd "rekommenderas" eller "accepteras" i databasen får den användas utan inskränkning. Är varan bedömd "undviks" får den först användas efter godkännande av oss som beställare.

Även bostäder ska miljödeklareras
I nyproducerade lägenheters Bopärm kommer en miljödeklaration finnas, deklarationen ger en beskrivning av ett urval av byggnadens och lägenhetens egenskaper. Dessa är både av allmän och teknisk karaktär. Syftet med deklarationen är att informera boende och bostadssökande om de utvalda egenskaperna tillsammans med gällande rekommendationer och gränsvärden.

Miljösamordnare
I varje nytt projekt som startar skall en miljösamordnare utses, denna person skall följa projektet från start till överlämnandet till bostadsrättsföreningen. Miljösamordnaren uppgift är att säkerställa att uppställda miljökrav i projektet kommer projektet till del.

För mer information, kontakta
Ida Vestlund, Miljöansvarig
Telefon: 010-442 21 12
E-post: ida.vestlund@hsb.se