Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till hållbara bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt. Vi kallar det för det goda boendet.

 

Så skapar vi värde och minskar vår påverkan

HSB arbetar med att maximera värdet vi skapar för alla våra intressenter, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera de negativa avtrycken, framför allt på miljö och klimat, som vår verksamhet bidar till.

HSBs uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Vår verksamhet, som är en kombination av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och nyproduktion, ska också genomsyras av ansvarstagande, både för våra boende och samhället i stort.

HSB vill vara en viktig aktör för det hållbara samhället. Med ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre förutsättningar och villkor för boendet och de boende. HSB arbetar med att öka värdet på medlemskapet och kunderbjudandet med hållbara tjänster och produkter, som också ska vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och är producerade under goda förhållanden. Vi vet att ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka samhället i rätt riktning.

Samtidigt står bostadssektorn – från byggprocessen till de boendes livsstil – för en betydande miljöpåverkan. Byggsektorn orsakar lika stor klimatpåverkan som den svenska personbilstrafiken. Vidare står fastigheter och bostäder för en stor andel av den totala energi- och materialanvändningen.

FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges klimat- och miljömål

HSB bidrar till en hållbar utveckling med fokus på de 17 målen i Agenda 2030. Vi har valt att fokusera på de mål som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi tillsammans med våra medlemmar och kunder kan göra mest skillnad. Som ett bolag i bostadsbranschen riktar vi våra insatser för att stödja de globala utvecklingsmålen nummer 5 samt nummer 7–13. Vi bidrar också till de tre svenska miljömålen: God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö.

HSBs hållbara affärsstrategi

På HSB-stämman i maj 2017 beslutades att HSBs strategi för hållbar tillväxt ska integreras med den gemensamma verksamhetsplanen, HSBs kompass. I denna strategi har vi satt fyra fokusområden där vi alla kan bidra.

  • Resurseffektivitet handlar om allt från ökad materialåtervinning till minskad elanvändning.
  • Klimat innebär att vi satsar på minska klimatpåverkan från byggandet, satsar på förnybar energi till fastigheterna och en fossilfri fordonsflotta.
  • Hållbara tjänster och produkter är ett strategiskt arbete för att hållbarhetssäkra och utveckla nya hållbara tjänster och produkter.
  • Viktig samhällsaktör är en position vi önskar att förtjäna.  Därför arbetar vi för att förbättra villkoren för boendet, skapar trygghet och speglar samhällets mångfald. 

HSB Göteborgs hållbarhetsarbete

HSB Göteborgs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss hand­lar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera bostadsrättsföreningar att göra detsamma.

Det finns flera olika standardards och riktlinjer för hållbart företagande. HSB Göteborg var först i Sverige med att bli tredjepartsverifierade enlig ISO 26000. I verksamheten finns också en rad policyer som är kopplade till verksamhetens arbete med socialt ansvarstagande.

I menyn till vänster kan du läsa om HSB Göteborgs hållbarhetsarbete, inte minst via 2018 års hållbarhetsrapport som du hittar i vår årsredovisning

HSB Göteborg