Motioner till stämman

Som medlem i föreningen har du rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Detta kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Om du vill lämna en motion ska detta göras i den ordning och tid som anges av föreningens stadgar. 

Utdrag ur Brf Järla Strands stadgar:

§15 Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång.

Alla motioner som kommer in ska behandlas av styrelsen. Styrelsen ska lämna ett svar över motionen där styrelsen föreslår hur stämman skall behandla motionen. En motion ska innehålla en bakgrund och ett förslag i form av ett yrkande. Ta gärna hjälp av nedan mall om du vill skriva en motion.