Störande grannar

Blir du störd av bråk, skrik eller hög musik? Eller stör sig andra på dig?

Vilka är mina skyldigheter som bostadsrättshavare?

SVAR: Du är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen kan tålas. Du ska även i övrigt vid din användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet ordning och skick inom huset. Detta innebär bland annat att Du inte får utsätta dina grannar för störningar. Du måste naturligtvis också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör. 


Vad är störningar?

SVAR: En bostadsrättshavaren ska iaktta ett allmänt gott uppförande. Ofta har föreningen utfärdat ordningsregler som bostadsrättshavarna är skyldiga att följa om de är rimliga och överensstämmer med vad som är brukligt på orten. Avvikelser från gott uppförande, t ex ofta förekommande bråk, skrik eller hög musik, utgör störningar. Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. Ingen kan bli avhyst på grund av sådana störningar som är en naturlig del av livet, som exempelvis enstaka fester med hög musik, busiga och högljudda barn m m. Sådant måste tålas. Länk till föreningens policy.

Vad kan jag göra?

SVAR: Börja med att ta personlig kontakt med grannen, som kanske inte tänker på att han är störande. Tala om att du blir störd av ljuden från hans lägenhet och försök hitta en gemensam lösning på problemet.

Om det inte hjälper?

SVAR: Om dina inledande och vänliga kontakter med den störande inte hjälper bör du gå vidare och ta kontakt med föreningens styrelse. Bedömer styrelsen att störningarna är allvarliga ska föreningen uppmana den störande grannen att sluta med störningarna genom att skicka en rättelseanmaning.

Vad händer sen?

SVAR: Om störningarna inte upphör kan föreningen säga upp grannen till avflyttning. Godtar han inte uppsägningen kan föreningen vända sig till tingsrätten för en rättslig prövning. Denna kan resultera i att lägenheten förverkas och tvångsförsäljs.

Kan jag klaga anonymt?

SVAR: För att föreningen ska kunna driva ärendet rättsligt krävs att föreningen kan bevisa störningarna. Det vanligaste sättet att bevisa störningar är att hålla vittnesförhör med de störda grannarna. Anonyma klagomål är därför i de allra flesta fall inte till någon hjälp för föreningen.

Hur kan jag hjälpa föreningen att driva ärendet?

SVAR: Om föreningen beslutar att driva ärendet rättsligt är det viktigt att du och andra som berörs av störningarna för anteckningar om dessa och även är beredda att vittna om det skulle vara nödvändigt. De störningar som föreningen påstår har skett måste kunna bevisas för att nyttjanderätten till bostadsrätten ska kunna förverkas. Störningarna måste också vara av tillräckligt allvarlig art och omfattning. Det är viktigt att du har tålamod, den rättsliga prövningen kan dra ut på tiden.